PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 3 | 154-164
Article title

Ja idealne u młodzieży z nadwagą i otyłością

Content
Title variants
EN
Ideal self in adolescents with overweight and obesity
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This study was aimed at evaluation of the ideal self and social functioning of children and adolescents with overweight and obesity. Qualified for the study were 69 patients (40 girls and 29 boys) from the Specialist Dispensary of Prevention and Treatment of Obesity with diagnosed overweight and simple obesity (oversize body weight – o.b.w.), outpatients with z-score higher than 2, aged from 9 to 17 years (average age 13 years and 10 months ±2 years and 4 months). The group was differentiated in respect of the dwelling place (urban, rural). The studies were carried out using a questionnaire with sociometric variables related to school and social functioning (age, gender, dwelling place, weight, existing treatment methods, familial obesity) and the Adjective Checklist ACL by H. Gough and A. Heilbrun in the version “what do you want to be like”. Besides, the subjects’ attitude to school, their declared scholastic performance, social contacts, level of their own body acceptance and applied methods of reducing the oversize body weight were examined. The statistical analysis indicated differences between the subgroup of boys and the subgroup of girls in 2 ACL scales, scale 22 Pn. and 24 Gp. estimating the sense of inferiority and counselling readiness, and in z-score index for BMI. It was also found out that the declaration of having a close person (girlfriend or boyfriend) statistically significantly differentiated the subjects within 9 of 24 ACL scales. Furthermore, a correlation was found between z-score for BMI and ACL scale 4 Pn. (number of selected adjectives of negative meaning) and the declared acceptance of one’s own body. Besides a correlation was found between ACL scale 6 Sk. (self-control) and the dwelling place. The scholastic performance correlated with the frequency of weighing and ACL scale 22 estimating the sense of inferiority and ACL 23 – submission.
PL
Celem pracy była ocena ja idealnego i funkcjonowania społecznego u dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością. Do udziału w badaniu zakwalifikowano 69 pacjentów (40 dziewcząt i 29 chłopców) Specjalistycznej Poradni Zapobiegania i Leczenia Otyłości ze zdiagnozowaną nadwagą i otyłością prostą (nadmierną masą ciała – n.m.c.) pozostających pod opieką ambulatoryjną z wynikiem z-score większym od 2, w wieku od 9 do 17 lat (średnia wieku 13 lat i 10 miesięcy ±2 lata i 4 miesiące). Grupa była zróżnicowana co do miejsca zamieszkania (miasto, wieś). Badania przeprowadzono przy użyciu ankiety ze zmiennymi socjometrycznymi dotyczącymi funkcjonowania szkolnego i społecznego (wiek, płeć, zamieszkanie, waga, dotychczasowe sposoby leczenia, obecność otyłości w rodzinie) oraz Testu Przymiotnikowego ACL H. Gougha, A. Heilbruna w wersji „Jaki chciałbyś być”. Ponadto ustalono stosunek badanych do szkoły, ich deklarowane wyniki szkolne, rozległość kontaktów społecznych, poziom akceptacji własnego ciała, stosowane metody redukcji nadmiernej masy ciała. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała różnice między podgrupą chłopców i podgrupą dziewcząt w 2 skalach ACL, skali 22 Pn. i 24 Gp. oceniających poczucie niższości i gotowość do poradnictwa oraz we wskaźniku z-score dla BMI. Ponadto stwierdzono, że deklaracja posiadania bliskiej osoby (sympatii) różnicowała istotnie statystycznie badanych w zakresie 9 z 24 skal ACL. Stwierdzono także zależność między z-score dla BMI a skalą 4 ACL Pn. (liczba wybranych przymiotników o znaczeniu negatywnym) oraz deklarowaną akceptacją własnego ciała. Poza tym potwierdzono zależność pomiędzy skalą 6 ACL Sk. (samokontrolą) a miejscem zamieszkania. Wyniki szkolne korelowały z częstością ważenia oraz skalą 22 ACL oceniającą poczucie niższości i 23 ACL – submisją.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
154-164
Physical description
Contributors
author
 • Oddział Młodzieżowy Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Tatoń J., Czech A., Bernas M.: Otyłość. Zespół metaboliczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 • 2. Schwartz M.B., Brownell K.D.: Obesity and body image. Body Image 2004; 1: 43-56.
 • 3. Marzano-Parisoli M.M.: Penser le corps. Presses Universitaires de France, Paris 2002.
 • 4. Fenczyn J., Woźniak M.A.: Akceptacja własnego ciała przez osoby w wieku 15-16 i 23-24 lat. Psychiatr. Psychol. Klin. 2004; 4: 20-33.
 • 5. Altabe M., Thompson J.K.: Body image: a cognitive selfschema construct? Cognit. Ther. Res. 1996; 20: 171-193.
 • 6. Levine M.P., Smolak L.: Body image development in adolescence. W: Cash T.F., Pruzinsky T. (red.): Body Image. A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. The Guilford Press, New York, London 2004: 77-82.
 • 7. Cohane G.H., Pope H.G. Jr: Body image in boys: a review of the literature. Int. J. Eat. Disord. 2001; 29: 373-379.
 • 8. Ostrowska K.: Test Przymiotnikowy H. Gougha i A. Heilbruna: opracowanie psychometryczne. Warszawa 1986.
 • 9. Tounian P.: Ocena kliniczna i biologiczna dziecka otyłego. W: Tounian P. (red.): Otyłość u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 80-109.
 • 10. Paxton S.J., Neumark-Sztainer D., Hannan P.J., Eisenberg M.E.: Body dissatisfaction prospectively predicts depressive mood and low self-esteem in adolescent girls and boys. J. Clin. Child Adolesc. Psychol. 2006; 35: 539-549.
 • 11. Ali M.M., Fang H., Rizzo J.A.: Body weight, self-perception and mental health outcomes among adolescents. J. Ment. Health Policy Econ. 2010; 13: 53-63.
 • 12. D’Argenio A., Mazzi C., Pecchioli L. i wsp.: Early trauma and adult obesity: is psychological dysfunction the mediating mechanism? Physiol. Behav. 2009; 98: 543-546.
 • 13. Sirolli L.: Les troubles du comportement alimentaire. De la naissance à l’adolescence. Eyrolles, Paris 2006.
 • 14. Karolczak A., Kulbat J., Głębocka A.: Zadowolenie z własnego ciała a treść przekonań o sobie. Analiza współzależności. Psychologia Jakości Życia 2002; 1: 59-76.
 • 15. Brytek-Matera A.: Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Difin, Warszawa 2008.
 • 16. Rabe-Jabłońska J., Dunajska A.: Poglądy na temat znaczenia zniekształconego obrazu ciała dla powstania i przebiegu zaburzeń odżywiania. Psychiatr. Pol. 1997; 31: 723-738.
 • 17. Thompson J.K., Smolak L.: Body Image, Eating Disorders, and Obesity in Youth: Assessment, Prevention, and Treatment. American Psychological Association, Washington, DC, 2001.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f9d0d4e7-169f-451b-a8b9-9d125842464d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.