PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 2 | 52-60
Article title

Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech przypadków

Content
Title variants
EN
The effects of 3-months dietotherapy of overweight and obesity. Description of three cases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Celem badania była ocena wpływu zbilansowanej
diety niskoenergetycznej na masę ciała, profil lipidowy,
stężenie glukozy we krwi i ciśnienie tętnicze u osób
z nadmierną masą ciała. Materiał i metody. U trzech mężczyzn
z nadwagą lub otyłością przeprowadzono 3-miesięczną
dietoterapię z zastosowaniem zindywidualizowanej
diety o umiarkowanym deficycie energetycznym (450-
600 kcal). Przed i po dietoterapii od każdego pacjenta zebrano
7-dniowe jadłospisy tworzone metodą bieżącego
notowania, wykonano pomiary rozmiarów i składu ciała,
ciśnienia tętniczego krwi oraz zlecono badania biochemiczne
(morfologia, profil lipidowy, glukoza). Wyniki.
Po zakończeniu dietoterapii, w diecie pacjenta nr 1 i 3
wykazano istotnie mniejszą podaż tłuszczów i węglowodanów,
w tym cukrów dodanych. Z kolei u pacjenta nr 2
stwierdzono wzrost spożycia węglowodanów. W efekcie
dietoterapii odnotowano redukcję masy ciała wynoszącą
6,2 kg, 3,5 kg i 5 kg oraz spadek glukozy we krwi o 10
mg/dl, 14 mg/dl i 27 mg/dl, odpowiednio u pacjenta nr
1, 2 i 3. U wszystkich badanych zaobserwowano zmniejszenie
obwodu talii i bioder, a u pacjenta nr 1 i 3 dodatkowo
redukcję zawartości tłuszczu w ciele, odpowiednio
o 2% i 1%. W okresie przed i po dietoterapii nie wykazano
zmian w wartościach ciśnienia tętniczego, zaś zmiany
parametrów profilu lipidowego nie były jednoznaczne.
Wnioski. W efekcie stosowania zindywidualizowanej
i zbilansowanej 3-miesięcznej diety niskoenergetycznej
u pacjentów z nadwagą lub otyłością uzyskano zmniejszenie
masy ciała, obwodu talii i stężenia glukozy we
krwi. Nie odnotowano jednak zmian w profilu lipidowym
i wartościach ciśnienia tętniczego krwi pacjentów.
EN
Introduction. The aim of this study was to evaluate
the influence of a balanced low-calorie diet on body
weight, lipid profile, blood glucose concentration and
blood pressure in individuals with excess body weight.
Material and methods. Three overweight or obesity men
underwent a three-months long dietotherapy based on
individualized diet with a moderate energy deficit
(450–600 kcal). Before and after the dietotherapy from
each patient obtained 7-days menus by the current record
method, measured: size and body composition, blood
pressure and commissioned measurement of blood's biochemical
parameters (morphology, lipid profile, glucose).
Results. After the dietotherapy, in a diet of patients no. 1
and 3 observed significantly lower intake of fat and carbohydrates
including sugars added. In a patient no. 2 reported
an increase in carbohydrate intake. As a result of
dietotherapy observed weight loss of 6.2 kg, 3.5 kg and 5
kg and a decrease of glucose concentration in blood of
10 mg/dl, 14 mg/dl and 27 mg/dl in a patient no. 1, 2
and 3 respectively. In all patients noted reductions in waist
and hip circumference. In patients 1 and 3 body fat content
was reduced by 2% and 1% respectively. The period
before and after the dietotherapy showed no changes in
blood pressure and changes in lipid profile parameters
were unclear. Conclusions. As a result of the use individualized
and balanced three-months low-calorie diet in
overweight or obesity patients obtained a reduction of
body weight, waist circumference, and blood glucose concentration.
However, no changes in the lipid profile and
blood pressure were noted.
Contributors
 • Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • 1. Bryła M., Maniecka-Bryła I., Szymocha M.: Epidemia otyłości w XXI w. Zdrowie Publiczne 2009; 119(2): 207-212.
 • 2. WHO 2012b, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ z dnia: 11.02.2013.
 • 3. GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, Warszawa: 268.
 • 4. Białkowska M.: Otyłość. w: Praktyczny podręcznik dietetyki. (red.) Jarosz M., Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010: 330-336.
 • 5. Kokota F. (red.): Choroby wewnętrzne tom 2. PZWL, Warszawa 2006; 1330-1337.
 • 6. Pupek-Musialik D., Kujawska-Łuczak M., Bogdański P.: Otyłość i nadwaga – epidemia XXI wieku. Przewodnik Lekarza 2008; 1: 117-123.
 • 7. Cichon R., Wądołowska L.: Węglowodany. w: Żywienie człowieka- podstawy nauki o żywieniu tom1.(red.) Gawęcki J. PWN, Warszawa 2010: 155-179.
 • 8. Ferenc T., Kowalski J., Pacholczyk M.: Zespół metaboliczny. Część II: patogeneza zespołu metabolicznego i jego powikłań. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2008; 62: 543-558.
 • 9. Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L.: Otyłość: zapobieganie i leczenie: porady lekarzy i dietetyków. PZWL, Warszawa 2009: 7-91.
 • 10. Jarosz M., Sajór I.: Prewencja w nowotworach złośliwych. w: Praktyczny podręcznik dietetyki. (red.) Jarosz M. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010: 391-405.
 • 11. Zahorska-Markiewicz B.: Postępowanie w otyłości dorosłych: europejskie wytyczne dla praktyki klinicznej. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 5(3): 87-98.
 • 12. Respondek W.: Zasady leczenia otyłości. Postępy Nauk Medycznych 2011; 9: 782–789.
 • 13. Chabros E., Charzewska J., Pachocka L.: Ocena stanu odżywienia [w:] Praktyczny podręcznik dietetyki. (red.) Jarosz M., Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010: 117-130.
 • 14. WHO 2004, http://www.euro.who.int/en/what-we-do/healthtopics/disease prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/bodymass-index-bmi z dn. 18.05.2013.
 • 15. Heymsfield S.B., Williams P.: Nutritional assessment by clinical and biochemical methods. In: Shils M. E., Young V. R., Lea and Febriger. Modern antrition in health and disease. Philadelphia, 1998.
 • 16. Szponar L. Wolnicka K. Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw, IŻŻ, Warszawa 2000.
 • 17. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B. i wsp. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw. Wyd. 3, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2005.
 • 18. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka wydawnictwo. Wyd II. PZWL, Warszawa 2004.
 • 19. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja http://mail.izz.waw.pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf z dn. 20.05.2013.
 • 20. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I. Statystyki podstawowe. Kraków 2006.
 • 21. Pilch W., Szyguła Z.: Wpływ różnego rodzaju diet podczas dwudziestojednodniowego leczenia sanatoryjnego na zmianę masy i składu ciała u kobiet i mężczyzn. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007; 34(1/2): 282-287.
 • 22. Ostrowska L., Stefańska E., Adamska E. i wsp., Wpływ leczenia dietą redukcyjną na skład ciała i modyfikację składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej u otyłych kobiet. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 4(6), 179–188.
 • 23. Gaździńska A., Truszczyński O., Wyleżoł M. i wsp. Aktywność fizyczna jako jeden z elementów zapobiegania i leczenia nadwagi i otyłości u wojskowego personelu latającego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2010; 1(16): 47-56.
 • 24. Kłosiewicz-Latoszek L.: Otyłość- problem społeczny i leczniczy. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2004; 31(3): 281-289.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e6b064fb-e468-4b80-b59e-39340722d792
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.