PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 4 | 64-70
Article title

Organizacja szkolnej edukacji zdrowotnej dotyczącej otyłości u dzieci

Content
Title variants
EN
Organization of school health education in obesity in children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieprawidłowa masa ciała niesie za sobą ryzyko rozwoju
licznych zaburzeń zdrowotnych, oddziałujących negatywnie
na jakość i długość życia. Częstość występowania
nadwagi i otyłości wśród dzieci w krajach europejskich
szacuje się na 10–20%, w Polsce liczba ta sięga 18%. Walka
z epidemią nadwagi i otyłości prowadzona od najmłodszych
lat życia dziecka to strategia przynosząca w
perspektywie długoterminowej korzyści zdrowotne dla
całej populacji. Szkoła obok rodziny stanowi drugie istotne
środowisko wychowawcze, na którym spoczywa
obowiązek prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.
Realizacja szkolnej edukacji zdrowotnej podejmowana
jest przez nauczycieli we współpracy z pozostałymi
pracownikami szkoły, rodzicami oraz szeroko rozumianą
społecznością lokalną. Wszechstronna edukacja zdrowotna
ukierunkowana na walkę z otyłością i nadwagą powinna
obejmować całą populację dzieci i młodzieży szkolnej,
z uwzględnieniem grup szczególnie narażonych. Szkoła
podejmująca edukację zdrowotną uczniów, mającą na
celu zapobieganie występowania nieprawidłowej masy
ciała powinna realizować ogólnopolskie programy profilaktyki
nadwagi i otyłości oraz na bazie podstawy programowej
opracowywać i realizować szkolny program
edukacji zdrowotnej. W przeważającej liczbie przypadków
patogeneza rozwoju otyłości u dzieci wiąże się z nieprawidłowymi
nawykami żywieniowymi oraz niedostateczną
aktywnością fizyczną, w związku z czym szkolne programy
edukacji zdrowotnej ukierunkowane na zapobieganie
występowania nadwagi i otyłości powinny skupiać się na
tych dwóch najważniejszych, modyfikowalnych czynnikach
ryzyka nieprawidłowej masy ciała.
EN
Abnormal body weight poses a risk of the development
of various health disorders, having a negative impact on
the quality and length of life. The prevalence of overweight
and obesity among European children is estimated
to be 10–20%. In Poland this figure reaches 18%. A war
on the epidemic obesity waged from the youngest age of
the child is a strategy that brings long-term health benefits
for the entire population. Apart from the family, the
school is the second important educational environment
responsible for conducting health education activities
among children and teenagers. School health education
programs should be implementing by teachers in collaboration
with other school staff, parents and the broadly
understood local community. Comprehensive health education
aiming at combating obesity should cover the entire
population of school children and teenagers, with
special attention given to high risk groups. The school,
undertaking health education activities aimed at preventing
abnormal body weight, should implement nationwide
programs for the prevention of obesity, and should also
pursue its own health education program based on its
curriculum. In most cases, development of obesity at children
results from improper eating habits and insufficient
physical activity, and therefore school health education
programs aimed at the prevention of overweight and obesity
should focus on these two most important modifiable
risk factors of abnormal body weight.
Contributors
 • Wydział Ochrony Zdrowia, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Śląski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Obesity and overweight, www.who.int (dostęp: 02.07.2013).
 • 2. Lobstein T., Baur L., Uauy R.: Obesity in children and young people: a crisis in public health, Obes Rev 2004; 5 Suppl 1: 4–104.
 • 3. Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej Raport Najwyższej Izby Kontroli, www.nik.gov.pl (dostęp: 01.07.2013).
 • 4. Gaziano J.M.: Fifth phase of the epidemiologic transition, The age of obesity and inactivity, JAMA 2010; 303: 275– 276.
 • 5. Population-based prevention strategies for childhood obesity, Report of the WHO Forum and Technical Meeting, Geneva, 15–17 December 2009, WHO Press 2010, www.who.int (dostęp: 01.07.2013).
 • 6. Sharma M.: Dietary Education in School-Based Childhood Obesity Prevention Programs, Adv Nutr 2011 March; 2(2): 207S-216S.
 • 7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.09.139.1133).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17).
 • 10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie białej księgi na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością, www.europarl. europa.eu (dostęp: 01.07.2013).
 • 11. Informacje o programie „Trzymaj formę”, www.trzymajforme. pl (dostęp: 02.07.2013).
 • 12. Informacje o programie „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole”, www.arr.gov.pl (dostęp: 02.07.2013).
 • 13. Uchwała Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, www.mz.gov.pl (dostęp: 02.07.2013).
 • 14. Hanke W. (red), Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci (CEHAP), wersja druga, 08.10.2009, [dokument elektroniczny].
 • 15. Wolny B.: Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów, wyd. KUL, Lublin 2012, s. 162–179.
 • 16. Wyatt K.M., Lloyd J.J., Abraham Ch. i in.: The Healthy Lifestyles Programme (HeLP), a novel school-based intervention to prevent obesity in school children: study protocol for a randomised controlled trial, Trials. 2013; 14: 95.
 • 17. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red), Wyniki badań HBSC 2010, Raport techniczny, Warszawa 2011, [dokument elektroniczny].
 • 18. Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 roku, Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Kraków 2011, www.stat.gov.pl (dostęp: 03.07.2013).
 • 19. Mazur A., Szymanik I., Matusik P. i in.: Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2006, 2(1): 18–26.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ba966773-3036-4e37-b9ee-861eb10600f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.