PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1 | 72–78
Article title

Wady postawy u dzieci i młodzieży jako jeden z głównych problemów w rozwoju psychosomatycznym

Content
Title variants
EN
Postural defects in children and teenagers as one of the major issues in psychosomatic development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wada postawy to zespół nieprawidłowości postawy, definiowanych jako niewielkie pojedyncze odchylenia od prawidłowej postawy ciała, które daje się korygować odpowiednimi ćwiczeniami biernymi i czynnymi. Badania dotyczące oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży wykazały, że częstość występowania wad postawy w populacji waha się od 30 do 60%. Największe zagrożenie dla powstania nieprawidłowej postawy ciała istnieje w okresie szybkiego tempa wzrastania, czyli między 5. a 7. rokiem życia, oraz okresie dojrzewania. Do najczęstszych wad postawy w populacji dzieci w Polsce należą: skolioza, młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) oraz zniekształcenia statyczne kończyn dolnych. Z uwagi na powszechność występowania problemu oraz możliwość zastosowania skutecznej profilaktyki konieczne jest wczesne wykrycie wady postawy poprzez odpowiednio przeprowadzone badanie profilaktyczne. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi ma na celu jak najwcześniejsze rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka. W testach przesiewowych u dzieci wykrywane są trzy grupy zaburzeń układu motorycznego: boczne skrzywienie kręgosłupa, nadmierna kifoza piersiowa oraz zniekształcenia statyczne kończyn dolnych i asymetria długości kończyn dolnych. Wczesne wykrycie wady zapobiega jej dalszemu pogłębianiu oraz rozwojowi kolejnych nieprawidłowości. Wyniki raportu Health Behaviour in Schoolaged Children na temat zdrowia dzieci wyraźnie pokazują, że w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba czynników powodujących powstawanie wad postawy. Okres szkolny jest najbardziej optymalny do przeprowadzenia działań prewencyjnych w tym zakresie. U niektórych dzieci pomimo profilaktyki rozwija się wada postawy. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów konieczna jest wówczas profilaktyka drugorzędowa, która zapobiega dalszemu utrwalaniu wady, powstawaniu przykurczy mięśniowych i ma na celu tzw. reedukację posturalną. Dobór aktywności fizycznej powinien być adekwatny do rodzaju wady postawy.
EN
Postural defect is a set of postural abnormalities defined as minor single deviations from correct posture, which may be repaired with the use of appropriate exercises, passive or active. Studies concerning the evaluation of children and teenagers’ health condition have shown that the incidence of postural defects in the population ranges from 30 to 60%. The greatest threat for the development of incorrect body posture is present in the period of fast growth, namely between the age of 5 and 7 and in the period of adolescence. The most common postural defects in the population of children in Poland include: scoliosis, juvenile kyphosis of the spine (Scheuermann’s disease) and static deformations of lower extremities. Owing to the common nature of the issue and the possibility to apply effective preventive measures, it is necessary to early detect postural defects through appropriate examinations. Preventive healthcare for children is aimed at early diagnosis of irregularities in a child’s development. Screening tests among children detect three types of the motor system disorders: scoliosis, excessive thoracic kyphosis and static deformations of lower extremities and asymmetry in the length of lower extremities. Early detection of the defect prevents against its further development or the development of further abnormalities. The results of a report Health Behaviour in School-aged Children concerning the health of children clearly show that recently, there has been a substantive increase in the number of factors causing the creation of postural defects. School period is the most optimum one to carry out preventive actions in this respect. Postural defects develop in some children, despite preventive measures carried out. In accordance with the recommendations of experts, it is then necessary to perform secondary prophylaxis, which prevents further development of the defect, the creation of muscular contracture and is aimed at the so-called postural re-education. The selection of physical activity should be adequate to the type of postural defect.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
72–78
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
References
 • 1. Dega W: Ortopedia i rehabilitacja. Vol. 1, PZWL, Warszawa 1964.
 • 2. Maciałczyk-Paprocka K, Krzyżaniak A, Kotwicki T et al.: Występowanie błędów w postawie ciała u uczniów poznańskich szkół podstawowych. Probl Hig Epidemiol 2012; 93: 309–314.
 • 3. Permoda A, Permoda A, Chudak B: Problem występowania nieprawidłowości postawy u dzieci i młodzieży w rejonie Zielonej Góry i okolic. Zdrow Publiczne 2010; 120: 361–364.
 • 4. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. MZ-11. Available from: http://www.csioz.gov.pl.
 • 5. Górecki A, Kiwerski J, Kowalski IM et al.: Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania – rekomendacje ekspertów. Pol Ann Med 2009; 16: 168–177.
 • 6. Kasperczyk T: Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie. Kasper, Kraków 1998.
 • 7. Woynarowska B, Oblacińska A: Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Infos. Biuro Analiz Sejmowych 2014; (10, 170): 1–4.
 • 8. Oblacińska A, Woynarowska B: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa 2002.
 • 9. Oblacińska A, Ostręga W (eds.): Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej. Poradnik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych pracujących w szkołach różnych typów. Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa 2003.
 • 10. Jodkowska M, Woynarowska B (eds.): Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Materiały instruktażowe dla pielęgniarek i higienistek szkolnych. Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa 2002.
 • 11. Jodkowska M, Woynarowska B, Oblacińska A: Test przesiewowy do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Materiały metodyczne dla pielęgniarek szkolnych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.
 • 12. Woynarowska B, Oblacińska A, Jodkowska M et al.: Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa 2003.
 • 13. Stricker SJ, Hunt T: Evaluation of leg length discrepancy in children. Int Pediatr 2004; 19: 134–142.
 • 14. Raczkowski JW, Daniszewska B, Zolynski K: Functional scoliosis caused by leg length discrepancy. Arch Med Sci 2010; 6: 393–398.
 • 15. Kwon YJ, Song M, Baek IH et al.: The effect of simulating a leglength discrepancy on pelvic position and spinal posture. J Phys Ther Sci 2015; 27: 689–691.
 • 16. Woynarowska B, Mazur J (eds.): Tendencje zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990–2010. Instytut Matki i Dziecka, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • 17. Maciałczyk-Paprocka K, Stawińska-Witoszyńska B, Kotwicki T et al.: Prevalence of incorrect body posture in children and adolescents with overweight and obesity. Eur J Pediatr 2017. DOI: 10.1007/s00431-017-2873-4.
 • 18. Manoff EM, Banffy MB, Winell JJ: Relationship between body mass index and slipped capital femoral epiphysis. J Pediatr Orthop 2005; 25: 744–746.
 • 19. McMaster M, Lee AJ, Burwell RG: Physical activities of patients with adolescent idiopathic scoliosis (AIS) compared with a control group: implications for etiology and possible prevention. J Bone Joint Surg Br 2006; 88-B (Suppl II): 225.
 • 20. Latalski M, Bylina J, Fatyga M et al.: Risk factors of postural defects in children at school age. Ann Agric Environ Med 2013; 20: 583–587.
 • 21. Kratenová J, Zejglicová K, Malý M et al.: Prevalence and risk factors of poor posture in school children in the Czech Republic. J Sch Health 2007; 77: 131–137.
 • 22. Evans AM, Rome K: A Cochrane review of the evidence for nonsurgical interventions for flexible pediatric flat feet. Eur J Phys Rehabil Med 2011; 47: 69–89.
 • 23. Kanatlı U, Aktas E, Yetkin H: Do corrective shoes improve the development of the medial longitudinal arch in children with flexible flat feet? J Orthop Sci 2016; 21: 662–666.
 • 24. Aboutorabi A, Saeedi H, Kamali M et al.: Immediate effect of orthopedic shoe and functional foot orthosis on center of pressure displacement and gait parameters in juvenile flexible flat foot. Prosthet Orthot Int 2014; 38: 218–223.
 • 25. García-Rodríguez A, Martín-Jiménez F, Carnero-Varo M et al.: Flexible flat feet in children: a real problem? Pediatrics 1999; 103: e84.
 • 26. Zaina F, Donzelli S, Lusini M et al.: Swimming and spinal deformities: a cross-sectional study. J Pediatr 2015; 166: 163–167.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-86816335-20fa-4c21-ae5c-8cbdb5ecba78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.