PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 2 | 48-54
Article title

Polimorfizm genu LCT-13910 C>T a otyłość u kobiet

Content
Title variants
EN
Gene polymorphism LCT-13910 C>T and obesity in women
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy badawczej było określenie związku polimorfizmu
C/T-13910 (rs4988235) genu LCT z otyłością
i ze spożyciem produktów mlecznych. Badania przeprowadzono
w grupie 250 zdrowych kobiet (średnia wieku:
32, mediana: 23) honorowo oddających krew
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Szczecinie.
Do badań genetycznych pobrano próbki krwi. Izolacja
DNA z pobranych próbek (2 ml) została przeprowadzona
przy użyciu sond DNeasy Blood & Tissue Kit
(Qiagen). Polimorfizm genu LCT oznaczono za pomocą
sond Taq-MAN SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems,
USA). Określenie wariantu zostało przeprowadzone
automatycznie, poprzez analizę fluorescencji
z wykorzystaniem urządzenia 7500 Fast Applied Biosystems.
Do badań ankietowych wykorzystano kwestionariusz
składający się z 11 pytań. Zebrano także
pomiary antropometryczne, które pozwoliły na oszacowanie
składników tkankowych oraz BMI w celu
stwierdzenia ewentualnej otyłości.
Częstość genotypów w całej badanej grupie była
następująca: 35,2% CC (nietolerancja laktozy), 47,2%
CT i 17,6% TT. Obliczono zależność między genotypem
CC oraz CT i TT a wartościami BMI. Wartość
współczynnika korelacji (OR) wynosiła 0,82 [0,5–
1,36], przy p40,44. W badanej grupie kobiet nie
odnotowano również istotnej statystycznie zależności
między genotypem CC oraz CT i TT a tłuszczem całkowitym
w odsetkach masy ciała (F%); OR41,01
[0,68–1,49], p40,95. Najistotniejsze informacje uzyskano
analizując pomiary antropometryczne. Najwięcej
osób z nadwagą i otyłością (BMIà25,0 kg/m2) było
wśród kobiet z genotypem CC (39,73%). Wartość
współczynnika korelacji dowodzi obecności istotnego
statystycznie związku między BMI a tłuszczem całkowitym
w odsetkach masy ciała (p40,0000). W badanej
grupie jedynie 4% osób zgłosiło, że nie spożywa
produktów mlecznych i tylko 21,6% badanych (w tym
najwięcej z genotypem CC) zaobserwowało dolegliwości,
w postaci: bólów brzucha, kolki jelitowej, biegunki,
nadmiernego oddawanie gazów, wzdęć, nudności,
wymiotów oraz zmian skórnych, co może
świadczyć o tym, że aby uniknąć dolegliwości osoby
z nietolerancją laktozy stosują dietę personalizowaną.
EN
The aim of this study was to determine the relationship
between polymorphism C/T-13910 (rs4988235)
of LCT gene and obesity including intake of dairy products.
The study covered 250 healthy women (mean
age: 32, median: 23) who were voluntary blood donors
at the Regional Centre of Blood Donation and Blood
Treatment in Szczecin (Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Szczecinie). For the need of
genetic testing blood samples were taken. DNA was
isolated from collected samples, 2ml each and the task
was performed with the use of DNeasy Blood & Tissue
Kit (Qiagen). By means of Taq-MAN SNP Genotyping
Assay (Applied Biosystems, USA) polymorphism of LCT
gene was assessed. For the purpose of optional determination
the fluorescence data were analysed using
allelic discrimination 7500 Software v. 2.0.2. In addition
the survey was completed by a questionnaire consisting
of 11 questions. Each volunteer underwent anthropometric
measurements which were the basis for the estimation
of tissue components and BMI indication of
obesity. Frequency of genotypes was identified as follows:
35.2% of CC (lactose intolerance), 47.2% CT
and 17.6% TT. The relationship between BMI and genotypes
CC, CT and TT was evaluated and correlation
coefficient (OR) amounted to 0.82 [0.5–1.36], p40.44.
Among the participants no statistically significant relation
between genotype CC, CT or TT and total fat percentage
of the body weight (F%) was found. The most
important information provided anthropometric data
analysis. The largest group of overweight women or
those faced with the problem of obesity (BMIà25.0
kg/m2) were found among those with CC genotype
which makes 39.73%. The correlation coefficient value
shows statistically significant relationship between BMI
and total fat percentage of the body weight p40.0000).
Only 4% of respondents claimed that they do not eat
dairy products at all. 21.6% (most of them of CC genotype)
reported symptoms of discomfort such as abdominal
pain, intestinal colic, diarrhoea, excess wind, flatulence,
nausea, vomiting or skin lesions after the intake
of dairy products, what imputes that individuals under
study adjusted their personal diet so that they could
avoid gastrointestinal discomfort.
Contributors
 • Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
References
 • 1. Solomons N. W.: Fermentation, fermentem foods and lactose intolerance. Eur. J. Clin. Nutr. 2002; 56: 50-55.
 • 2. Pijanowski E.: Zarys chemii i technologii mleczarstwa tom I. PWRiL. Warszawa 1986.
 • 3. Barnard J.: Gastrointestinal disorders due to cow’s milk consumption. Pediatric Annals 1997; 26: 244-250.
 • 4. Kaczmarski M.: Alergie i nietolerancje pokarmowe. Sanmedia, Warszawa 1993: 109-141.
 • 5. Książyk J., Flatz G., Socha J. i wsp.: Występowanie objawów nietolerancji laktozy w świetle badań populacyjnych w Polsce. Wiad. Lek. 1985; 38: 181-187.
 • 6. Shaw A. D., Dacies G. J.: Lactose intolerance. Problems in diagnosis and treatment. J. Clin. Gastroenterol. 1999; 28: 208-216.
 • 7. Enattah NS, Sahi T, Savilahti E, i wsp.: Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Nat Genet. 2002; 30: 233-237.
 • 8. Harwey C. B., Hollox E. J., PoulterM. i wsp.: Lactase haplotype frequencies in Caucasian: association with lactase persistence/non-persistence polymorphism. Ann. Hum. Genet. 1998; 62: 215-223.
 • 9. Aurisicchio L. N., Pitchumoni C. C.: Lactose intolerance. Postgrad. Med. 1994; 95: 119-120.
 • 10. Swallow DM.: Genetics of lactase persistence and lactose intolerance. Annu. Rev. Genet. 2003; 37: 197-219.
 • 11. Durham WH.: Coevolution: Genes, Culture, and Human Diveristy. Stanford University Press; Stanford, Kalifornia 1992.
 • 12. Hollox, E., Swallow, DM.: The Genetic Basis of Common Diseases. Oxford Univ. Press, Oxford 2002: 250-265.
 • 13. Matthews S. B., Waud J. P., Roberts A. G. i wsp.: Systemic lactose intolerance: a new perspective on an old problem. Postgrad Med J 2005; 81: 167-173.
 • 14. LomerM. C. E., Parsek G. C., Anderson J. D.: Review article: lactose intolerance in clinical practice – myths and realities. Aliment Pharmacol Ther 2008; 27: 93-103.
 • 15. Almon R., Torbjörn K., Sjöström M. i wsp.: Lactase persistence and milk consumption are associated with body height in Swedish preadolescent and adolescent. Food Nutr Res 2011; 55: 7253.
 • 16. Corella D., Arregui M., Coltell O. i wsp.: Association of the LCT-13910 C>T polymorphism with obesity and its modulation by dairy products in a Mediterranean population. Obesity (Silver Spring) 2011; 19: 1707-1714.
 • 17. Fojcik H., Moczulski D., Gawlik B. i wsp.: The frequency of primary lactose intolerance in Polish population based on genetic testing. Gastroenterol Pol 2006; 13: 81-83.
 • 18. Khabarova Y., Torniainen S., Nurmi H. i wsp.: Prevalence of lactase persistent/non-persistent genotypes and milk consumption in a young population north-west Russia. World J Gastroenterol 2009; 15: 1849-1853.
 • 19. Boermayer-Pietsch B., Bonelli C., Walter D. i wsp.: Genetic predisposition for adult lactose intolerance and relation to diet, bone density, and bone fractures. J Bone Miner Res 2004; 19: 42-47.
 • 20. Anthoni S. R., Rasinperä H. A., Kotamies A. J. i wsp.: Molecularly defined adult-type hypolactasia among working age people with reference to milk consumption and gastrointestinal symptoms. World J Gastroentrol 2007; 13: 1230-1235.
 • 21. Wójtowicz E.: Skład ciała w kategoriach BMI studentek I roku studiów dziennych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w roku akademickim 2001/2002. Ann UMCS Sect D 2005; 60: 640.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7ffa0722-5d4a-43c5-a5ce-5311e7be0e1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.