PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 4 | 399–403
Article title

Edukacja żywieniowa rodziny w przypadku występowania otyłości

Content
Title variants
EN
Nutrition education for families in the prevalence of obesity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja żywieniowa stanowi ważny element terapii osób z nadwagą i otyłością, będąc niejednokrotnie dopełnieniem dla diety redukcyjnej czy farmakoterapii. Prawidłowo dobrana i realizowana metoda szkolenia powinna spełniać funkcję czynnika mobilizującego i wzmacniającego, dzięki któremu pacjent będzie chętniej modyfikował swój styl życia. Głównym celem edukacji dotyczącej diety jest przekazanie i utrwalenie właściwych postaw żywieniowych, przy czym forma przekazu wiedzy na temat odżywiania skierowana do dzieci nie może być taka sama jak przeznaczona dla ich rodziców/opiekunów. Związane jest to z różnicami w rozumieniu i przyswajaniu informacji pomiędzy osobami dorosłymi i dziećmi. Mimo to trzeba pamiętać, że rodzina jest społecznością, której członkowie są ze sobą bardzo związani i mają na siebie duży wpływ – nie można zatem pominąć edukacji, która będzie zachęcała całą rodzinę do wspólnych działań. Zmiana nawyków żywieniowych musi dotyczyć wszystkich członków rodziny, gdyż to rodzice poprzez swoje poglądy, preferencje i zachowania kształtują poglądy, preferencje i zachowania dzieci. Również osoba szczupła powinna dostosować się do nowych zasad dla dobra swoich bliskich. Wzajemna motywacja może być kluczem do sukcesu. Zmiana stylu życia wiąże się też ze zwiększeniem aktywności fizycznej, która jest nieodzownym elementem terapii pacjentów otyłych. Wzrost aktywności ruchowej może skutecznie skrócić czas leczenia oraz przyczynić się do jego lepszych efektów.
EN
Nutritional education is an important component of the treatment of overweight and obesity, being often supplement for weight loss diet or medication. Properly selected and implemented the method of education should serve as a mobilizing and amplifying factor, so that you will be willing to modify your lifestyle. The main objective is to provide nutrition education to and preserve the right attitudes habits. Considering the problem of nutrition education for families obese, remember that form of communication of knowledge about nutrition, aimed at children and their parents/guardians cannot be the same. This is due to differences in the understanding and assimilation of information between adults and children. Even so, keep in mind that the family is a community whose members are linked to each other and are mutually influence each other. Therefore, you can not ignore an education that will encourage joint activities the whole family. Changing eating habits must be for the whole family, as the parents through their views, preferences and behaviours shape the beliefs, preferences, and behaviour of children. Even if one person in the family is slim, should adapt to the new rules for the sake of their loved ones. Their mutual motivation may be the key to success. Changing lifestyle is also associated with an increase in physical activity, which is an essential component of the treatment of obese patients. The increase in physical activity can effectively shorten the duration of treatment and contribute to better his effects.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
399–403
Physical description
Contributors
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz
References
 • 1. Ostrowska L., Stefańska E., Adamska E. i wsp.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na skład ciała i modyfikację składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej u otyłych kobiet. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 6: 179–188.
 • 2. Respondek W.: Zasady leczenia otyłości. Postępy Nauk Med. 2011; 9: 782–789.
 • 3. Maślanek A., Pieszko M., Małgorzewicz S.: Przyczyny otyłości prostej u dzieci i młodzieży. For. Zab. Metab. 2013; 4: 29–36.
 • 4. Pyrżak B., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Majcher A. i wsp.: Ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego u dzieci w wieku 1–7 lat z otyłością prostą. Endokrynol. Ped. 2012; 11: 61–69.
 • 5. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka – żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2007: 435–437.
 • 6. Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M.: Psychologia żywienia – wybrane zagadnienia. SGGW, Warszawa 2008: 120–121.
 • 7. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN, Warszawa 2009: 184–263.
 • 8. Piecewicz-Szczęsna H.: Wybrane czynniki stylu życia rodzin – mieszkańców Sanoka i przylegających gmin. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89: 373–377.
 • 9. Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I. i wsp.: Nadwaga i otyłość rodziców i ich 13-letnich dzieci w Polsce. Przegl. Epidemiol. 2011; 65: 497–502.
 • 10. Lazzeri G., Pammolli A., Pilato V., Giacchi M.V.: Relationship between 8/9-yr-old school children BMI, parents’ BMI and educational level: a cross sectional survey. Nutr. J. 2011; 10: 76.
 • 11. Rivera-Soto W.T., Rodríguez-Figueroa L.: Childhood obesity among Puerto Rican children: discrepancies between child’s and parent’s perception of weight status. Int. J. Environ. Res. Public Health 2012; 9: 1427–1437.
 • 12. Jarosz M. (red.): Praktyczny podręcznik dietetyki. IŻŻ, Warszawa 2010: 143–150.
 • 13. Ostrowska L.: Leczenie dietetyczne otyłości – wskazówki dla lekarzy praktyków. For. Zab. Metab. 2010; 1: 22–30.
 • 14. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M.: Program edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców realizowany w Krakowie. Studia Med. 2008; 11: 65–69.
 • 15. Dyląg H., Weker H., Barańska M. i wsp.: Interwencja żywieniowa w grupie otyłych dzieci w wieku przedpokwitaniowym. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92: 569–572.
 • 16. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. PZWL, Warszawa 2008: 432–446.
 • 17. Eckstein K.C., Mikhail L.M., Ariza A.J. i wsp.: Parents’ perceptions of their child’s weight and health. Pediatrics 2006; 117: 681–690.
 • 18. Hendrie G., Sohonpal G., Lange K., Golley R.: Change in the family food environment is associated with positive dietary change in children. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2013; 10: 4.
 • 19. Hesketh K., Waters E., Green J. i wsp.: Healthy eating, activity and obesity prevention: a qualitative study of parent and child perceptions in Australia. Health Promot. Int. 2005; 20: 19–26.
 • 20. Hashemipour M., Kelishadi R., Tavalaee Zavvareh S.A., Ghatreh- Samani S.: Effect of education on anthropometric indices in obese parents and children after one year of follow-up. ARYA Atheroscler. 2012; 8: 21–26.
 • 21. Oblacińska A., Weker H. (red.): Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży od urodzenia do dorosłości. Help-Med, Kraków 2008: 97–104.
 • 22. Grajeta H., Kubicka A., Ilow R. i wsp.: Ocena sposobu żywienia młodzieży z nadwagą i otyłością przed wprowadzeniem zaleceń dietetycznych i po ich wprowadzeniu. Endokrynol. Diabetol. Chor. Przem. Materii Wieku Rozwoj. 2008; 14: 25–29.
 • 23. Sweitzer S.J., Briley M.E., Roberts-Gray C. i wsp.: Lunch is in the bag: increasing fruits, vegetables, and whole grains in sack lunches of preschool-age children. J. Am. Diet. Assoc. 2010; 110: 1058–1064.
 • 24. Jarosz M. (red.): Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. IŻŻ, Warszawa 2008.
 • 25. Szyguła Z., Pilch W., Borkowski Z.Ł., Bryła A.: Wpływ terapii dietetyczno-ruchowej na skład ciała u średnio otyłych kobiet i mężczyzn. Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2006; 57: 283–294.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6b22c61c-ed2f-4ecb-bf56-a56598a3884e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.