PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 5-6 | 31-35
Article title

Zależność między wskaźnikiem masy ciała i obwodem talii a wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej u młodych mężczyzn

Content
Title variants
EN
The relationship between body mass index, waist circumference and glomerular filtration rate in young men
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Celem przedstawionej pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między fi ltracją kłębuszkową (GFR) i wskaźnikiem masy ciała (BMI) oraz obwodem talii. MATERIAŁ I METODY Badaniem objęto łącznie 48 mężczyzn w wieku 18-30 rż, wśród których 19 (40%) miało prawidłową masę ciała, 15 (31%) – nadwagę, a 14 (29%) było otyłych (n=14). U 25 mężczyzn (52%) obwód talii był mniejszy niż 94 cm, u 8 (16%) mieścił się w przedziale 94–102 cm, a u 15 (32%) był większy niż 102 cm. Określono wzrost, masę ciała, obwód talii, stężenie kreatyniny w surowicy, BMI, eGRF za pomocą wzorów MDRD i Cockcrofta-Gaulta. WYNIKI GFR oszacowane wg wzoru Cockcrofta-Gaulta u mężczyzn z prawidłową masą ciała wynosiło 124,5 ml/min ± 19,5 ml/min, z nadwagą – 156,7 ml/ min ± 29,3 ml/min, z otyłością – 215,1 ml/min ± 61,6 ml/min. GFR oszacowane wg wzoru MDRD wynosiło odpowiednio: 107,5 ml/min ± 13,5 ml/min, 112,4 ml/min ± 17,4 ml/min, 115,1 ml/min ± 21,0 ml/min. GFR oszacowane wg wzoru Cockcrofta-Gaulta u mężczyzn z obwodem talii <94cm wynosiło 126,4 ml/min ± 18,7 ml/min, z obwodem talii 94–102 cm – 169,3 ml/min ± 20,2 ml/min, a z obwodem talii >102cm - 214,2 ml/min ± 60,2 ml/min. GFR oszacowane wg wzoru MDRD wynosiło odpowiednio 106,4 ml/min ± 13,4 ml/min, 119,5 ml/min ± 13,5 ml/min, 114,8 ml/min ± 22,1 ml/min. Istotne różnice pomiędzy grupami występowały jedynie po zastosowaniu wzoru Cockcrofta-Gaulta. WNIOSKI Wyniki niniejszej pracy pozwalają na stwierdzenie, że wzór MDRD jest bardziej wiarygodny niż wzór Cockcrofta-Gaulta w ocenie czynności nerek u osób z nadwagą i otyłością, w tym z otyłością brzuszną.
EN
INTRODUCTION The aim of this study was to answer the question what the dependence of glomerular fi ltration rate from the body mass index and waist circumference is. MATERIAL AND METHODS The study included 48 men aged 18–30, 19 of which (40%) had normal weight, 15 (31%) – were overweight, and 14 (29%) were obese (n = 14). 25 men (52%) had waist circumference less than 94 cm, 8 men (16%) in the range 94-102 cm, and 15 (32%) had greater than 102 cm. Their height, weight, waist circumference, serum creatinine, BMI, were measured using GRF MDRD equations and Cockcroft-Gault equation. RESULTS GFR estimated by the Cockcroft-Gault equation in men with normal body weight was 124.5 ml / min ± 19.5 ml / min, with overweight – 156.7 ml / min ± 29.3 ml / min, with obesity – 215.1 ml / min ± 61.6 ml / min. GFR estimated by MDRD equation was: 107.5 ml / min ± 13.5 ml / min, 112.4 mL / min ± 17.4 ml / min, 115.1 mL / min ± 21.0 ml / min. GFR estimated by the Cockcroft-Gault equation in men with waist circumference < 94cm was 126.4 ml / min ± 18.7 ml / min, with waist circumference 94-102 cm – 169.3 ml / min ± 20.2 ml / min and with waist circumference> 102 cm - 214.2 ml / min ± 60.2 ml / min. GFR estimated by MDRD formula respectively was 106.4 ml / min ± 13.4 ml / min, 119.5 mL / min ± 13.5 ml / min, 114.8 mL / min ± 22.1 ml / min. Signifi cant diff erences between groups occurred only after application of the Cockcroft-Gault equation. CONCLUSIONS The results of this study support the assertion that the MDRD formula is more credible than the Cockcroft-Gault equation to assess renal function in patients with overweight and obesity, including abdominal obesity.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
5-6
Pages
31-35
Physical description
Contributors
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedra Chorób Wewnętrznych Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, tel./fax +48 32 359 82 99
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
  • 1. Levey A. Bosch J, Lewis J. A more accurate method to estimate glomerular fi ltration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modifi cation of Diet in Renal Disease Study Group. Ann. Intern. Med. 1999; 130: 461–470.
  • 2. Levey A.S. Coresh J., Greene T. Using Standardized Serum Creatinine Values in the Modifi cation of Diet in Renal Disease Study Equation for Estimating Glomerular Filtration Rate. Ann. Intern. Med. 2006 Aug 15;145(4):247.
  • 3. Kallner A., Ayling P.A., Khatami Z. Does eGFR improve the diagnostic capability of S-Creatinine concentration results? A retrospective population based study. Int. J. Med. Sci. 2008 Jan 5;5(1):9.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-45bf6aa5-c976-4544-9123-3d3959ec5443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.