Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 13 | 2 (47) | 17-24

Article title

Wpływ czynników środowiskowych na występowanie otyłości u dzieci do 7 roku życia

Title variants

EN
The influence of environmental factors on obesity in children up to 7 years old

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Problem otyłości coraz powszechniej dotyczy dzieci najmłodszych. Szacuje się, że w Polsce nadwaga bądź otyłość cechuje ponad 12% dzieci. Przyczyny otyłości są złożone, ale najczęściej spowodowana jest ona niewłaściwym stylem życia całej rodziny. Problem otyłości u najmłodszych nie powinien być bagatelizowany przez rodziców i lekarzy pediatrów. Otyłe dziecko może pozostać otyłym dorosłym i jest w większym stopniu narażone na dolegliwości ze strony narządów ruchu, układów: pokarmowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego niż jego szczupli rówieśnicy. Cel pracy. Analiza wpływu wybranych czynników środowiskowych na występowanie otyłości u dzieci do 7 roku życia. Materiał i metody. Badaniem objęto 33 dzieci w wieku od 2 do 7 lat. U każdego pacjenta oceniono masę i wysokość ciała, wyliczono wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index), który wystandaryzowano według średniej (X) i odchylenia standardowego (SD) dla populacji dzieci warszawskich. Za kryterium włączenia przyjęto rozpoznaną przez lekarza otyłość prostą (BMI ≥ 2 SDS). Wśród rodziców/opiekunów dzieci przeprowadzono wywiad obejmujący dane o: spożyciu produktów i potraw z ostatnich 48 godzin, nawykach żywieniowych rodziny, stopniu aktywności fizycznej dziecka, urodzeniowej masie ciała, sposobie i czasie karmienia w niemowlęctwie, występowaniu otyłości w rodzinie. Oceny jadłospisu dokonano w podgrupach (1–3 i 4–7 lat). Uzyskane wyniki porównano do odpowiednich norm żywieniowych. Wyniki. Średnia BMI w SDS badanej grupy wyniosła 4,76 ± 1,97. U ponad 70% dzieci przynajmniej jedno z rodziców miało otyłość, u 21% oboje. Wysoką masę urodzeniową rozpoznano u 11 badanych, 53% pacjentów było karmionych piersią ≥ 6 miesięcy. W grupie 1–3 lata wartość energetyczna diety realizowała 156% normy, w grupie 4–7 lat – 108%. Prawie 67% dzieci, spożywało dosładzane napoje, tj. soki, herbatki, wodę smakową, napoje typu cola. Żywność typu fast-food m.in. raz w tygodniu spożywało ponad 12% badanych. Większość badanych (67%) deklarowała średnią lub wysoką aktywność fizyczną. Jadłospisy pacjentów deklarujących wysoką aktywność fizyczną charakteryzowały się istotnie niższą wartością energetyczną. Wnioski. Głównymi czynnikami wpływającymi na występowanie otyłości u dzieci było spożywanie znacznych ilości dosładzanych napojów. Dodatkowe obciążenie stanowiła nadmierna masa ciała rodziców, wiążąca się z niewłaściwym stylem życia całej rodziny. Endokrynol. Ped. 13/2014;2(47):17-24.
EN
Introduction. The problem of obesity concern more commonly children since the earliest years. It is estimated that in Poland over 12% of children distinguish themselves in the overweight or obesity. The reasons of obesity are complex, most often it is caused by the wrong lifestyle of the family. The problem of obesity of the youngest kids is very often belittled by parents and paediatricians. The obese kid, much more then his slim peers, is endangered with the ailments from the musculoskeletal system, gastrointestinal tract, cardiovascular system and respiratory system, during the childhood, as well as in the adult life. Objectives. the analysis of the chosen social factors on obesity of children up to 7 years old. Materials and methods. The research covers 33 children from age 2 to 7 years. Each patient’s body weight and height have been measured and the body mass index (BMI), standardized on the average and standard deviation (SD) of the population of Warsaw children, has been calculated. Among the parents and carers the questionnaire has been carried out about their dietary habits, level of physical activity of their child, the birth body weight, way and time of breast feeding, obesity occurrence in the family. The diets have been assessed in 2 groups (1-3 and 4-6 years old). The results have been compared with the appropriate dietary standards. Results. The average SDS BMI of the researched group came to 4,76 ± 1,97. At least one parent was obese in the 70% of cases, both parents at 21% of patients. Almost 67% of children have consumed sweetened beverages, as: juices, teas, water beverages and others like coca-cola. In the group of 1-3 years old the dietary nutritional value implemented 156% of the standard, whilst in the group of 4-6 years old – 108% of the standard. More then 12% of the patients have consumed fast foods at least ones a week. The diets of patients declaring more physical activity have been characterized by the subtantial lower energy value. Conclusions. The main factor influencing the children obesity is consumption of the significant amount of sweetened beverages. Additional burden is the parents’ excessive body weight, linked with the wrong life style of the whole family. Pediatr. Endocrinol. 13/2014;2(47):17-24.

Keywords

EN

Discipline

Publisher

Year

Volume

13

Issue

Pages

17-24

Physical description

Dates

published
2014

References

 • [1] Jarosz M.: Epidemiologia otyłości wśród dzieci i dorosłych. Zwalczanie otyłości i innych przewlekłych chorób niezakaźnych. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008: http://www.izz.waw.pl [cytowano: 01.10.2012].
 • [2] International Obesity Task Force. European Union Platform Briefing Paper. Brussels, 15 March 2005: www.iaso.org [cytowano: 30.11.2012].
 • [3] Tounian P.: Otyłość u dzieci. PZWL, Warszawa 2008.
 • [4] Gruszfeld D., Dobrzyńska A., Socha P. et al.: Programowanie żywieniowe otyłości i zespołu metabolicznego. Stand. Med., 2008,5: 159-163.
 • [5] Mazur A., Klimek K., Małecka-Tendera E.: Czynniki ryzyka występowania otyłości u dzieci szkolnych w województwie podkarpackim. Endokrynol. Otyłość, 2011,3: 157-166.
 • [6] Baird J., Fisher D., Lucas P. et al.: Being big or growing fast: systematic review of size and growth in infancy and later obesity. BMJ, 2005:331, 929-931.
 • [7] Esposito-De Puente A., De Filippo E., Caldara A. et al.: Determinants of body fat in prepubertal age. Minerva Pediatr., 1993:45, 383- 388.
 • [8] Scott J.A., Nq S.Y., Cobiac L.: The relationship between breastfeeding and weight status in a national sample of Australian children and adolescents. BMC Public Health, 2012:12, 107.
 • [9] Waksmańska W., Łukasik R., Mikulska M. et al.: Ocena rozwoju fizycznego czteroletnich dziewczynek z miasta Bielsko-Biała w aspekcie wybranych czynników rodzinno-środowiskowych. Pediatr. Pol., 2011:86, 624-629.
 • [10] Scott J.: Development of food preferences in early childhood. Nutridate, 2011:22, 1-10, http://www.nhs.vic.edu.au [cytowano: 22.11.2012].
 • [11] Łoś-Rycharska E., Niecławska A.: Odżywiania dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym w ocenie ich matek. Pediatr. Pol., 2010:85, 588-596.
 • [12] Łoś-Rycharska E., Niecławska A.: Spożycie pokarmów typu fast-food przez dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Pe- diatr. Pol., 2010:85, 345-352.
 • [13] Lasater G., Piernas C., Popkin B.M.: Beverage patterns and trends among school-aged children in the US, 1989-2008. J. Nutr., 2011:10, 103.
 • [14] Roszko-Kirpsza I., Olejnik B.J., Zalewska M. et al.: Wybrane nawyki żywieniowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży regionu Podla- sia. Probl. Hig. Epidemiol., 2011:92, 799-805.
 • [15] Szymandera-Buszka K., Waszkowiak K., Jędrusek-Golińska A. et al.: Ocena asortymentu sklepików w szkołach miasta Poznań. Probl. Hig. Epidemiol., 2010:91, 628-631.
 • [16] Oblacińska A., Weker H. (red).: Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży od urodzenia do dorosłości. Wydawnictwo Help-Med., Kraków 2008.
 • [17] Wardle J., Carnell S.: Parental feeding practices and children’s weight. Acta Pediatr., 2007:96, 5-11.
 • [18] Jodowska M., Oblacińska A., Tabak I. et al.: Nadwaga i otyłość rodziców i ich 13-letnich dzieci w Polsce. Przegl. Epidemiol., 2011:65, 497-502.
 • [19] Palczewska I., Niedźwiecka Z.: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med. Wieku Rozw., 2001:5, 18- 54.
 • [20] Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B. et al.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa 2005.
 • [21] Jarosz M., Bułhak-Jahymczyk B.: Normy żywienia dla ludności Polski – tabele zbiorcze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 • [22] Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2000.
 • [23] Mazur A., Klimek K., Małecka-Tendera E.: Czynniki ryzyka występowania otyłości u dzieci szkolnych w województwie podkarpackim. Endokrynol. Otyłość, 2011:3, 157-166.
 • [24] Szczygieł B.: Pogłębiona ocena stanu odżywienia. Badania antropometryczne. W: Niedożywienie związane z chorobą. Red. B. Szczy- gieł, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2011, 43.
 • [25] Linardakis M., Sarri K., Pateraki M.S. et al.: Sugar-added beverages consumption among kindergarten children of Crete: effects on nutritional status and risk of obesity. BMC Public Health, 2008, 8: 279
 • [26] Jodowska M., Tabak I., Oblacińska A.: Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne gimnazjalistów z nadwagą i otyłością w Pol- sce w 2005 r. Probl. Hig. Epidemiol., 2007:88, 149-156.
 • [27] Majcher A., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Bielecka-Jasiocha J. et al.: Rozwój otyłości we wczesnym dzieciństwie – obserwacje własne. Probl. Hig. Epidemiol., 2011:92, 241-246.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1730-0282-1482
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.