PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 3 | 63-71
Article title

System klasyfikacji zespołów bólowych kręgosłupa według metody / McKenzie McKenzie's method of back pain classification

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe kręgosłupa powodują niejednokrotnie znaczne zmniejszenie sprawno­ści ruchowej oraz ograniczenie możliwości pracy zawodowej. Jedną z głównych przyczyn dysfunkcji kręgosłupa są zmiany w strukturze krążków międzykręgowych. Dokładna diagnostyka i klasyfikacja zespołów bólowych kręgo­słupa, uwzględniająca rodzaj i stopień zaburzeń funkcji ruchowych, jest niezbędna do właściwego doboru efektywnej terapii. Do ewaluacji najczęściej wykorzystuje się kosztowne badania obrazowe. W wielu przypadkach zastosowa­nie diagnostyki metodą McKenzie umożliwia ustalenie właściwej terapii bez odwoływania się do badań obrazowych. Klasyfikacja metodą McKenzie odbywa się na podstawie testów statycznych oraz testów powtarzanymi ruchami, które pozwalają ocenić stopień dysfunkcji kręgosłupa. W trakcie testów dokonuje się analizy symptomów bólowych z uwzględnieniem zjawiska centralizacji objawów, co pozwala prognozować skuteczność leczenia zachowawczego. W metodzie McKenzie wyróżnia się trzy główne zespoły kliniczne: zespół zaburzeń strukturalnych, zespół dysfunk­cyjny i zespół posturalny. Główne zespoły podzielone są na podzespoły, co pozwala na różnicowanie postępowania kinezyterapeutycznego w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.
EN
Degeneration ofthe spine causes significant decrease of fitness and reduces capability to work. The main reason of spine dysfunction is degeneration of the intervertebral discs. Accurate diagnosis and classification of back pain and evaluating functional deficiencies is necessary to plan an effective therapy. Medical imaging usually uses expensive techniques of evaluation. In many cases McKenzie method of evaluation allows to choose appropriate treatment without medical imaging. The McKenzie method of classification uses postural tests as well as tests of repeated movements in order to evaluate spine dysfunctions. Symptomatic analysis and assessment of centralisation allows to predict the effectiveness of conservative treatment. There are three main clinical syndromes in the McKenzie classification: derangement, dysfunction syndrome and postural syndrome. Main syndromes are divided into sub- syndromes which allows to individualise kinesytherapeutic treatment. The majority of clinical trials suggest positive effects of treatment based on the McKenzie method of classification.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
3
Pages
63-71
Physical description
Dates
published
1 - 07 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego S.P. ZOZ w Zielonej Górze / Neurological Rehabilitation Department, Rehabilitation Centre, Municipal Hospital In Zielona Gora, lukaszmassalski@o2.pl
References
 • [1] Łebkowski W. W. Zwyrodnienie krążka międzykręgo­wego. Gabinet Prywatny 2006, 146, 1, 33-37.
 • [2] Śmigiel M., Doniec J., Koczy В., Nobis Α., Komarek Μ. Wstępna ocena wyników leczenia operacyjnego chorych po niepowodzeniach discektomii w części lę­dźwiowej kręgosłupa. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2006,71,2, 123-126.
 • [3] Zhang Y. et al. Biological treatment for degenerative disc disease. Am. J. Phys. Med. Rehabil., 2008, 87, 9, 694-702.[Crossref]
 • [4] Nowakowski Α., Kubaszewski Ł., Kaczmarczyk J. Przepuklina krążka międzykręgowego w części lę­dźwiowej kręgosłupa. Chir. Narz Ruchu Ortop. Pol., 2007, 72, 2, 95-97.
 • [5] Pyskło В., Styczyński Т., Gasik R. Przyczyny nawro­tów zespołów bólowo-korzeniowych u chorych leczo­nych chirurgicznie z powodu przepuklin dyskowych lę­dźwiowego odcinka kręgosłupa. Reumatologia, 2008, 46, 3, 125-129.
 • [6] Fortuniak J., Jaskólski D., Tybor K., Komuński P, Za- wirski M. Rola glikozaminoglikanów i proteoglikanów w procesie degeneracji krążków międzykręgowych. Neurol, i Neurochir. Pol., 2005, 39, 3, 324-327.
 • [7] Gildbert J. W.et al. Lumbar disc protrusion rate of symptomatic patients using magnetic resonance ima­ging. J. Manipulative Physiol. Ther., 2010, Oct, 33, 8, 626-629.
 • [8] Takalato J., Karppinen J., Niinimaki J. Prevalence of degenerative imaging findings in lumbar magnetic re- zonance imaging among young adults. Spine, 2009, Jul, 15, 34, 16, 1716-1721.[WoS]
 • [9] Kanayama M., Togawa D., Takahashi C. Cross-sectio­nal magnetic rezonance imaging study of lumbar disc degenetation in 200 healthy individuals. J. Neurosurg Spine, 2009, Oct, 11,4, 501-507.[Crossref]
 • [10] Andersen J. C. Is immediete imaging important in ma­naging low back pain? J. Athl. Train., 2011, Jan-Feb, 46, 1, 99-102.
 • [11] Donelson R. Is your client's back pain „Rapidly rever­sible"? improving low back care at its foundation. Prof Case Manag. 2008 Mar-Apr, 13, 2, 87-96.
 • [12] Berthelot J. M., Delecrin J., Maugars Y., Passuti N. Contribution of centralization phenomenon to the diagnosis, prognosis, and treatment of diskogenic low back pain. Joint Bone Spine, 2007, Jul, 74, 4, 319-323.[PubMed][WoS][Crossref]
 • [13] RapałaA, Rapała К, Łukawski S. Correlation between centralization or peripheralization of symptoms in low back pain and the results of magnetic resonance ima­ging. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2006, Oct 31, 8, 5, 531-536.
 • [14] Laslett M. et al. Centralization as a predictor of provo­cation discography results in chronic low back pain, and the influence of disability and distress on diagno- sticpower. Spine, J., 2005, Jul-Aug, 5, 4, 370-380.[Crossref]
 • [15] May S. Classification by McKenzie mechanical syn­dromes: a survey of McKenzie-trained faculty. J. Μa- nipul. Physiol Ther., 2006, Oct. 29, 8, 637-642.
 • [16] Werneke M., Hart D. L., Cook D. A descriptive stu­dy of the centralization phenomenon. A prospective analysis. Spine (Phila Pa 1976), 1999, Apr, 1, 24, 7, 676-683.
 • [17] Sufka A. et al. Centralization of low back pain and per­ceived functional outcome. J. Orthop. Sports Phys. Ther., 1998, Mar, 27, 3, 205-212.
 • [18] Clare Η. Α., Adams R., Maher C. G. Reliability of McKenzie classification of patients with cervical or lumbar pain. J. Manipulative Physiol. Ther., 2005, Feb, 28, 2, 122-127.[PubMed]
 • [19] Stengetr Т., Milanowska К. Biomechaniczna diagno­styka funkcjonalna metodą McKenzie. Post. Rehabil., 1998, 12, 1.
 • [20] Clare Η. A, Adams R, Maher C. G. A systematic review of efficacy of McKenzie therapy for spinal pain. Austr. J. Physiother., 2004, 50, 209-216.[PubMed]
 • [21] Busanich В. M, Verscheure S. D. Does McKenzie the­rapy improve outcomes for back pain? J. Athletic Tra­in., 2006, 41, 1, 117-119.
 • [22] Petersen T. etal.. The effects ofMcKenzie therapy as compared with that of intensive strengthening training for the treatment of patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Spine, 2002, 27, 16, 1702-1709.
 • [23] Petersen Т., Larsen K., Jacobsen S. One-year fol­low-up comparison of the effectiveness of McKen­zie treatment and strengthening training for patients with chronic low back pain. Spine, 2007, 32, 26, 2948-2956.[WoS]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0017-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.