Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 2 | 5-12

Article title

Kompetencje Społeczne Fizjoterapeutów – Wyniki Badań Pilotażowych

Content

Title variants

EN
Social competence of physiotherapists – preliminary report

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Wstęp: Choroba i niepełnosprawność wywołują stres, który w dużym stopniu zaburzać może życie osoby doświadczającej trudnej sytuacji. Powstaje pytanie, jakimi cechami oso-bowości powinien charakteryzować się personel ochrony zdrowia, by efektywnie pełnić swą rolę wobec pacjentów?Celem badań była ocena kompetencji społecznych fizjoterapeutów oraz ustalenie czyn-ników socjodemograficznych warunkujących poziom tych kompetencji.Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 45 fizjoterapeutów: 29 kobiet (64%) i 16 mężczyzn (36%), w wieku od 23 do 51 lat (śr. 33, 5±8, 5). Kompetencje społeczne zostały ustalone za pomocą Kwestionariusza Kompetencji Społecznych (KKS) wg Anny MatczakWyniki: Badani fizjoterapeuci uzyskali wysokie wyniki w zakresie kompetencji społecz-nych. Mężczyźni charakteryzowali się wyższymi kompetencjami (p = 0, 030) w sytuacjach wymagających asertywności, niż kobiety fizjoterapeutki. W skalach oceniających kompe-tencje w sytuacjach ekspozycji społecznej i w sytuacjach intymnych nie stwierdzono istot-nych różnic w zależności od płci badanych. Nie stwierdzono istotnych różnic rozkładów skal kompetencji społecznych w zależności od wieku badanych, miejsca pracy i od stażu pracy. Wyniki kompetencji społecznych u osób z wyższym wykształceniem zawodowym i magisterskim różniły się istotnie (p = 0, 025) na korzyść osób z wykształceniem magister-skim (p = 0, 015).Wnioski: Badani fizjoterapeuci uzyskali wysokie wyniki w zakresie kompetencji spo-łecznych.Poziom kompetencji społecznych badanych fizjoterapeutów nie zależał od płci i wieku badanych, miejsca i stażu pracy.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

2

Pages

5-12

Physical description

Dates

online
28 - 10 - 2014

Contributors

 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

References

 • 1. Zaborniak-Sobczak M. Poczucie własnej skuteczności osób chorych, a rodzaj i ocena otrzymywanego wsparcia społecznego w placówkach ochrony zdrowia. Człowiek chory. Aspekty Biopsychospołeczne, in Janowski K, Cudo A editor. Lublin; 2009.
 • 2. Kirenko J. Dylematy wsparcia społecznego osób z niepeł-nosprawnością. Wsparcie społeczne w rehabilitacji i reso-cjalizacji. In Palak Z, Bartkowicz Z. editor. Wydaw. UMCS Lublin; 2004.
 • 3. Przewodnik po zawodach, T. II, Wyd. II, Ministerstwo Go-spodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wyd. elektroniczne, Warszawa 2003: 387-411. Available from http://gbpizs. home.pl/pliki/beiszp2003t2.pdf
 • 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-cjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowa-nia, Dz.U. Nr 265, poz. 2644. Available from http://www. abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2004-265-2644
 • 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji za-wodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakre-su jej stosowania, Dz.U. Nr 82, poz. 537. Available from http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2010/82/poz.537.htm
 • 6. Spitzberg BH, Cupach WR. Interpersonal skills. Handbook of interpersonal communication, in Knapp HL, Daly JA editors, Thousand Oaks 2002: 566 -567.
 • 7. Matczak A. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicz-nych PTP; 2001.
 • 8. Matczak A, Martowska K. Profil Kompetencji Społecz-nych. PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Te-stów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psycholo-gicznego; 2013.
 • 9. Jakubowska U. Wokół pojęcia “kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny 1996; 39: 29-40.
 • 10. Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN Warszawa; 1999.
 • 11. Schneider RJ, Ackerman PJ, Kanfer R. To “act wisely in human relations”: exploring the dimensions of social competence. Personality and Individual Differences 1996; 21:469-481.
 • 12. Dzierżak E. Komunikacja w relacji lekarz – pacjent a sku-teczność leczenia w przebiegu różnych procesów choro-bowych. Człowiek chory. Aspekty Biopsychospołeczne. In Janowski K, Cudo A editors. Centrum Psychologii i Pomo-cy Psychologicznej Lublin; 2009.
 • 13. Marć M. Zakres i charakter komunikowania się pielęgniar-ki z rodzicami dziecka hospitalizowanego. Przegląd Me-dyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005; 2:156 -160.
 • 14. Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Poznań: PWN; 2000.
 • 15. Christensen AJ, Moran PJ. Psychosomatic research in end stage renal disease: a framework for matching patent to treatment. Journal Psychosom Res 1998;44:523-528.
 • 16. Bishop FL, Smith R, Lewith GT. Patient preferences for technical skills versus interpersonal skills in chiropractors and physiotherapists treating low back pain. Fam Pract. 2013;30(2):197-203.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 17. Hellem E, Bruusgaard KA, Bergland A. Exercise maintenance: COPD patients’ perception and perspectives on elements of success in sustaining long-term exercise. Physiother Theory Pract 2012;28(3):206-20.[PubMed]
 • 18. Bidaut-Russell M, Gabriel SE, Scott CG, Zinsmeister AR, Luthra HS, Yawn B. Determinants of patient satisfaction in chronic illness. Arthritis Rheum 2002; 15, 47(5):494-500.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.