PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 2 | 20–26
Article title

Reasons and directions of emigration of students of chosen faculties at Polish medical universities

Content
Title variants
PL
Przyczyny i kierunki emigracji studentów wybranych uczelni medycznych w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION In the recent years, the problem of emigration of young people has con- siderably increased, resulting in shortages in the domestic labour market. Aim of the survey was assessment of career plans and reasons for emigra- tion of students of chosen faculties at Polish universities. MATERIAL AND METHODS The survey was conducted at 5 Polish universities at 4 faculties (medicine, dentistry, physiotherapy and cosmetology) with the use of an anonymous author’s questionnaire. RESULTS 40.4% out of the surveyed 1812 individuals are planning to emigrate to other countries after graduation. Their destinations include mainly Great Britain and Scandinavian countries. The students do not specify duration of emigration. In majority of cases they choose the answers “for some time” and “for several years”. No signifi cant diff erences between the facul- ties were found as far as the reason of emigration, its duration and country of destination are concerned. The majority of students are well informed about relevant conditions and are actively preparing themselves to emigra- tion. CONCLUSIONS Over 40% students are planning to emigrate after graduation. The reasons why they emigrate include: salaries, diffi culties in professional education, work organization and professional prestige. Based on the aforementioned reasons for emigration proper solutions, both economic and organization-al ones, should be put in place urgently in order to encourage the young to stay in the country or return from emigration.
PL
WSTĘP Problem emigracji młodych ludzi w ostatnich latach znacznie się nasilił, doprowadzając do niedoborów na krajowym rynku pracy. Celem pracy była ocena planów zawodowych i przyczyn planowanej emigracji studentów wybranych kierunków studiów wyższych w Polsce. MATERIAŁ I METODY Badanie przeprowadzono w 5 polskich uczelniach wyższych na 4 kierunkach (medycyna, stomatologia, fizjoterapia, kosmetologia) przy użyciu anonimowego, autorskiego kwestionariusza. WYNIKI Z przebadanych 1812 studentów 40,4% planuje emigrację po studiach. Kraje docelowe to głównie Wielka Brytania i kraje skandynawskie. Studenci nie precyzują dokładnie czasu trwania emigracji, dominują odpowiedzi „na jakiś czas”, „kilka lat”. Nie stwierdzono istotnych różnic między kierunkami co do przyczyn emigracji, czasu jej trwania i kraju docelowego. Większość studentów jest dobrze poinformowana o warunkach i czynnie przygotowuje się do wyjazdu. WNIOSKI Ponad 40% studentów planuje po ukończeniu studiów emigrację. Przyczyny emigracji to: zarobki, trudności w kształceniu zawodowym, organizacja pracy, prestiż zawodu. Opierając się na wymienionych przyczynach emigracji, należałoby pilnie wdrożyć odpowiednie rozwiązania, zarówno ekonomiczne, jak i organizacyjne w celu zachęcenia młodych ludzi do pozostania w kraju lub powrotu z emigracji.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
20–26
Physical description
Contributors
 • Chair and Department of Medicine and Environmental Epidemiology, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice
 • Chair and Department of Medicine and Environmental Epidemiology School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze Medical University of Silesia in Katowice ul. Jordana 19 41-808 Zabrze, Poland tel./fax 48 32 272 28 47
 • Department of Hygiene and Epidemiology, Medical University of Łódź
author
 • Department of Hygiene and Epidemiology, Medical University of Gdansk
author
 • Chair and Department of Epidemiology, Medical University of Lublin
 • Public Health and Social Medicine Department, Faculty of Health Sciences, Medical University of Gdańsk
 • Chair of Medical Sciences, Wroclaw University College of Physiotherapy
References
 • 1. Badania wśród studentów: młodzi lekarze jednak chcą emigrować http://www. rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/ Badania-wsrod-studentow-mlodzi-lekarzejednak- chca-emigrowac,8031,1.html
 • 2. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2008 Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Demografi cznych, 28.08.2009.
 • 3. Krajewski-Siuda K., Romaniuk P., Madaj B., Forbes J., Hubicki L. Brain drain threat – Polish students are not satisfi ed with labor market options for health professionals in Poland. J Public Health 2008; 16: 347–351.
 • 4. Garcia-Perez M.A., Amaya C., Otero A. Physicians’ migration in Europe: An overview of the current situation. BMC Health Services Research 2007; 7: 201.
 • 5. Watkins S. Migration of healthcare professionals: practical and ethical considerations. Clin. Med. 2005; 5: 240–243.
 • 6. Edbom-Kolarz A., Marcinkowski J.T. Emigracja lekarska z Polski do Szwecji i jej uwarunkowania. Część I. Wprowadzenie. Hygeia Public Health 2010; 45: 92–94.
 • 7. Gerlinger T., Schmucker R. Transnational migration of health professionals in the European Union. Cadernos de Saude Publica 2007; 23:184–192.
 • 8. Jośko J., Kostkiewicz M., Mazurek Ł., Wojcieszek P. Ojczyzna czy obczyzna? Plany zawodowe studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Probl. Hig. Epidemiol. 2007; 88: 20–23.
 • 9. Kingma M. Les migrations des professionnels de la sante. Cahiers de Sociologie et de Demographie Medicales 2005; 45: 287–306.
 • 10. Edbom-Kolarz A., Marcinkowski J.T. Emigracja lekarska z Polski do Szwecji i jej uwarunkowania. Część II. Wyniki badań wstępnych. Hygeia Public Health 2010; 45: 95–98.
 • 11. Oman K.M., Moulds R., Usher K. Professional satisfaction and dissatisfaction among Fiji specialist trainees: What are the implications for preventing migration? Qual. Health Res 2009; 19: 1246–1258.
 • 12. Astor A., Akhtar T., Matallana M.A. i wsp. Physician migration: views from professionals in Colombia, Nigeria, India, Pakistan and the Philippines. Soc. Sci. Med. 2005; 61: 2492–500.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fffe34ac-d0c2-450d-acdc-47e6e594310a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.