PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 | 2 | 1-10
Article title

Trust of society towards selected medical professions - doctors, nurses, paramedic.

Content
Title variants
PL
Zaufanie społeczeństwa względem wybranych zawodów medycznych – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: In Poland is equal access to the health care system, based on the insurance model. It consists of many institutions in which patients can benefit from health services. Help in pre-hospital and outpatient settings is usually performed by doctors, nurses and paramedics. The study is aimed at assessing confidence towards these selected three medical professions and indicating their the most important disadvantages and advantages. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted among 109 randomly selected people, using the authorial questionnaire. To the statistical analysis was used Kruskal–Wallis test. All results were considered significant at p<0.05. RESULTS: The study was attended by 75 women and 34 men, the average age was 29.63 years (SD±15.62). The most people had contact with a doctor (n=109), and slightly less with a nurse (n=105) and with a paramedic (n=66). In terms of the level of social trust, paramedics was rated the highest (7.81 points, SD±1.84), and slightly below doctors (7.2 points, SD±1.89) and nurses (6.9 points; SD±2.23). The accuracy of diagnosis / therapy (43.1%, n=47) was considered the best advantage among the doctors, among nurses - good contact with the patient (57.8%, n=63), and among paramedics - manual skills (36.7%, n=40). The main disadvantages of physicians were wrong diagnosis and / or therapy (44%; n=48), among nurses - bad contact with the patient (37.6%, n=41), and among paramedics - a low level of knowledge (45%, n=49). There were no statistically significant differences between the three professional groups in terms of advantages (p = 0.957) and disadvantages (p = 0.995). CONCLUSIONS: The study showed that the greatest confidence have paramedics, then doctors and the smallest nurses. Also indicated the most important advantages and disadvantages of people performing selected medical professions.
PL
WSTĘP: W Polsce istnieje równy dostęp do systemu opieki zdrowotnej, oparty na modelu ubezpieczeniowym. Składa się on z wielu instytucji, w których pacjenci mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Pomoc w warunkach przedszpitalnych i ambulatoryjna jest wykonywana zazwyczaj przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych. Przeprowadzone badanie ma na celu ocenę zaufania względem tych wybranych trzech zawodów medycznych oraz wskazanie ich kluczowych wad i zalet. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono wśród 109 losowo wybranych osób, przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Do analizy statystycznej posłużono się testem Kruskala – Wallisa. Wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: W badaniu wzięło udział 75 kobiet oraz 34 mężczyzn, średnia wieku wyniosła 29,63 lat (SD ± 15,62). Najwięcej osób miało kontakt z lekarzem (n=109), a nieco mniej z pielęgniarką (n=105) i z ratownikiem medycznym (n=66). Pod względem poziomu zaufania społeczeństwa najwyżej oceniono ratowników medycznych (7,81 pkt.; SD ± 1,84), a nieco niżej lekarzy (7,2 pkt.; SD ± 1,89) oraz pielęgniarki (6,9 pkt.; SD ± 2,23). Za największe zalety wśród lekarzy uznano trafność diagnozy i/lub terapii (43,1%; n=47), wśród pielęgniarek - dobry kontakt z pacjentem (57,8%; n=63), a wobec ratowników medycznych umiejętności manualne (36,7%; n=40). Za główne wady lekarzy uznano błędne diagnozy i/lub terapie (44%; n=48), u pielęgniarek - zły kontakt z pacjentem (37,6%; n=41), zaś u ratowników niski poziom wiedzy (45%; n=49). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic między trzema grupami zawodowymi w zakresie zalet (p=0,957) oraz wad (p=0,995). WNIOSKI: Badanie wykazało, że największym zaufaniem cieszą się ratownicy medyczni, następnie lekarze, a najmniejszym pielęgniarki. Wskazano również na kluczowe zalety i wady u osób wykonujących wybrane zawody medyczne.
Keywords
EN
Discipline
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
1-10
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fe161eb7-c68f-4bed-80d8-dd62f70d65bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.