PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 203–208
Article title

Choroba zapomniana, ale groźna. Wyzwania diagnostyczne u pacjentki z zespołem Münchhausena

Content
Title variants
EN
Munchausen syndrome – forgotten but dangerous disease. Diagnostic challenges in female patient
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, zespół Münchhausena jest zaburzeniem psychicznym, zaliczanym do kategorii diagnostycznej F68.1 „Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenia pozorowane)”. W przeciwieństwie do osób świadomie symulujących dolegliwości w celu uzyskania konkretnych korzyści, chorzy z podejrzeniem zespołu Münchhausena zgłaszając się kolejny raz do placówek służby zdrowia nie są świadomi swoich wewnętrznych motywów (społeczna gratyfikacja, potrzeba kontroli, wysoki poziom autoagresji), narażając się na długi proces diagnostyczny. CEL PRACY: Przedstawienie trudności związanych z różnicowaniem, rozpoznawaniem i odpowiednim leczeniem zespołu Münchhausena. Przedstawiony opis przypadku dotyczy młodej pacjentki, wielokrotnie hospitalizowanej z powodu licznych dolegliwości somatycznych, u której mimo wielu przeprowadzonych badań, w tym obrazowych i zabiegowych, nie można było postawić żadnego, tłumaczącego występujące objawy, rozpoznania. Dopiero hospitalizacja psychiatryczna, z pełną analizą dotychczasowej historii chorobowej pacjentki, pozwoliła na postawienie diagnozy zespołu Münchhausena i podjęcie właściwego leczenia. Paradoksalnie rozpoznanie to mogło przyczynić się do umniejszania zgłaszanych przez pacjentkę w późniejszym okresie dolegliwości, które pojawiły się w związku z rozrastającym się guzem mózgu. KOMENTARZ: Właściwe rozumienie prezentowanych przez chorą objawów mogło doprowadzić do znacznie szybszego postawienia diagnozy. Późniejsze, tragiczne w skutkach objawy pokazują, iż nie można zamykać się w obrębie jednego rozpoznania. Istotną rolę zdają się odgrywać właściwie zaplanowane badania obrazowe.
EN
According to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10, Munchausen syndrome is a mental disorder classified as an F68.1 diagnosis code – “Intentional production or feigning of symptoms or disabilities, either physical or psychological [factitious disorder]”. In contrast to people consciously simulating ailments for specific benefits, patients with suspected Munchausen syndrome persistently contacting health care providers are not aware of their inner motives (social gratification, need for control, high levels of self-harm), exposing themselves to a long diagnostic process. OBJECTIVE: To present the difficulties associated with differentiation, diagnosis and appropriate treatment of Munchausen syndrome. The presented case study concerns a young patient repeatedly hospitalized due to numerous somatic complaints. Despite many physical examinations, including imaging and treatment no diagnosis could be made which would explain all of the symptoms. Only psychiatric hospitalization, with full analysis of the patient’s medical history, made it possible to diagnose the Munchausen syndrome and to treat the patient accordingly. Paradoxically, that diagnosis might have contributed to undermining subsequent problems reported by the patient that emerged because of an expanding brain tumor. COMMENT: Proper understanding of the symptoms presented by the patient could have lead to a faster diagnosis. However, the later fatal symptoms show that one cannot focus on only one diagnosis. Properly planned imaging seems to play a huge role.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
203–208
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • PSYCHOMedical w Bielsku-Białej
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Asher R. Munchausen’s syndrome. Lancet 1951; 1(6650): 339–341.
 • 2. Bürger G.A. Przygody Münchhausena. Wyd. Nasza Księgarnia. Warszawa 1956.
 • 3. Pudlo M., Pudlo R., Leszczyk-Baranowska M., Przybyło-Partyka M. Trudności diagnostyczne u pacjenta z zespołem Münchhausena. Post. Psy-chiatr. Neurol. 2005; 14(supl. 1/20): 111–114.
 • 4. Klasyfikacja zaburzeń psychiatrycznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”; 2000.
 • 5. Berent D., Florkowski A., Gałecki P. Przeniesiony zespół Münchausena. Psychiatr. Pol. 2010; 44(2): 245–254.
 • 6. Janas-Kozik M., Albert J., Kresimon E., Stokowacka-Zakrzewska M., Wawrzyniak K. Choroba somatyczna czy zespół Munchausena z przeniesie-nia? Choroba matki czy dziecka? Kontrowersje diagnostyczne. Przegl. Lek. 2007; 64(Supl. 3): 72–75.
 • 7. Goodwin J. Munchausen’s Syndrome as a Dissociative Disorder. Dissociation: Progress in the Dissociative Disorders 1988; 1(1): 54–60.
 • 8. Meadow R. False allegations of abuse and Munchausen syndrome by proxy. Arch. Dis. Child. 1993; 68(4): 444–447.
 • 9. Ferrara P., Vitelli O., Romani L., Bottaro G., Ianniello F., Fabrizio G.C. Vena F., Del Volgo V., Caporale O., Pecoraro R., Miconi F. et al. The Thin Line between Munchausen Syndrome and Munchausen Syndrome by Proxy. J. Psychol. Abnorm. Child. 2014; 3: 2, doi:10.4172/2329-9525.1000115.
 • 10. Criddle L. Monsters in the Closet: Munchausen Syndrome by Proxy. Crit. Care Nurse 2010; 30(6): 46–55, doi: 10.4037/ccn2010737.
 • 11. Reich P., Gottfried L.A. Factitious disorder in a teaching hospital. Ann. Intern. Med. 1983; 99(2): 240–247.
 • 12. Fishbain D.A., Goldberg M., Rosomoff R.S., Rosomoff H.L. Münchau-sen syndrome presenting with chronic pain: Case report. Pain 1988; 35(1): 91––94, doi: 10.1016/0304-3959(88)90280-1.
 • 13. Robbins L. Munchausen’s syndrome presenting as cluster headache. Headache Quart. 2002; 13(2): 121–122.
 • 14. Fénelon G., Mahieux F., Roullet E., Guillard A. Munchausen’s syn-drome and abnormalities on magnetic resonance imaging of the brain. BMJ 1991; 302(6783): 996–997.
 • 15. Baker C.E., Major E. Munchausen’s syndrome. A case presenting as asthma requiring ventilation. Anaesthesia 1994; 49(12): 1050–1051.
 • 16. Lauwers R., Van De Winkel N., Vanderbruggen N., Hubloue I. Mun-chausen syndrome in the emergency department mostly difficult, sometimes easy to diagnose: a case report and review of the literature. World J. Emerg. Surg. 2009; 4: 38, doi: 10.1186/1749-7922-4-38.
 • 17. Kwan P., Lynch S., Davy A. Munchausen’s syndrome with concurrent neurological and psychiatric presentations. J R Soc. Med. 1997; 90(2): 83–85.
 • 18. Grzyb W., Kępska A., Sysa-Jędrzejowska A., Zalewska-Janowska A. Zespół Munchausena. Dermatol. Klin. 2006; 8(4): 281–283.
 • 19. Ameratunga R., Casey P., Parry S., Kenedi C. Hypogammaglobulinemia factitia – Munchausen syndrome masquerading as common variable immune deficiency. Allerg. Asthma Clin. Immunol. 2013; 9(1): 36, doi: 10.1186/1710-1492-9-36.
 • 20. Steel R.M. Factitious disorder (Munchausen’s syndrome). J R Coll. Physicians Edinb. 2009; 39(4): 343–347, doi: 10.4997/JRCPE.2009.412.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fc934cac-4525-46c6-ad34-93d4f10020ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.