PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 42 | 1 | 19-32
Article title

Wstępna ocena polimorfizmu T-129C w regionie promotorowym genu ABCB1 u pacjentów z rakiem żołądka

Content
Title variants
EN
Preliminary evaluation of T-129C polymorphism in the promoter region of the ABCB1 gene in patients with gastric adenocarcinoma
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Rak żołądka jest jedną z najczęstszych chorób nowotworowych na świecie. Patogeneza tego nowotworu nie została w pełni poznana. Wśród czynników ryzyka rozwoju choroby wymienia się: zakażenie Helicobacter pylori, niewłaściwą dietę, spożywanie alkoholu czy palenie tytoniu. Z drugiej strony, zakłada się, iż patogeneza rozwoju tego raka jest związana ze współzależnością pomiędzy czynnikami ryzyka a predyspozycją genetyczną samego pacjenta. Jednym z genów zaangażowanych w proces kancerogenezy może być ABCB1, którego produkt białkowy – glikoproteina P, poprzez usuwanie ksenobiotyków z komórki do środowiska pozakomórkowego, spełnia funkcję ochronną. Polimorfizmy tego genu mogą zmieniać jego produkt białkowy prowadząc do utraty funkcji ochronnej i zwiększonego ryzyka rozwoju chorób. Polimorfizm w pozycji T–129C może wpływać na powstawanie mRNA, a tym samym prowadzić do zmiany ilości/aktywności glikoproteiny P. Celem pracy była ocena polimorfizmu w regionie promotorowym genu ABCB1 w pozycji T–129C u pacjentów z gruczolakorakiem żołądka. Materiał i metody: Materiał do badania stanowiło 19 skrawków tkankowych pobranych od pacjentów z gruczolakorakiem żołądka oraz 68 prób krwi obwodowej pobranych od zdrowych krwiodawców. Genotypowanie w pozycji T–129C przeprowadzono za pomocą techniki polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych. Wyniki: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą pacjentów z rakiem żołądka a grupą osób zdrowych. Wnioski: Polimorfizm w pozycji T–129C regionu promotorowego genu ABCB1 nie ma związku z rozwojem raka żołądka. Uzyskane w pracy wyniki badań wymagają potwierdzenia na większej grupie pacjentów.
EN
Introduction: Gastric cancer is one of the most common tumors in the world. The pathogenesis of this cancer is not fully known. Among the risk factors for the disease there are: Helicobacter pylori infection, diet, alcohol consumption and smoking. On the other hand, it is assumed that the pathogenesis of the development is related to interdependence between risk factors and patient's genetic susceptibility. One of the genes involved in carcinogenesis can be ABCB1, whose protein product, P–glycoprotein, plays a protective function by removing xenobiotics from the cell into the extracellular environment. Polymorphisms of this gene can alter the protein product, leading to the loss of protective function and the increased risk of diseases development. Polymorphism T–129C can influence the formation of mRNA and thus, lead to changes in the quantity/activity of P–glycoprotein. The aim of this study was to evaluate the polymorphism at position T–129C in promoter region of ABCB1 gene in the group of patients with gastric adenocarcinoma. Material and methods: The material for the study consisted of 19 samples of the tissue taken from patients with gastric adenocarcinoma and 68 samples of peripheral blood taken from healthy donors. Genotyping of the T–129C was performed by using restriction fragments polymorphism method. Results: No statistically significant differences between the group of patients with gastric cancer and the healthy individuals were found. Conclusions: The polymorphism on position T–129C in promoter region of ABCB1 gene did not affect the risk of the development of gastric cancer. The obtained results require confirmation by investigating a large cohort of patients.
Discipline
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
19-32
Physical description
Contributors
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Compare D, Rocco A, Nardone G. Risk factors of gastric cancer. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013; 14: 302–308.
 • Saghier AA, Kabanja JH, Afreen S, Sagar M. Gastric Cancer: Environmental Risk Factors, Treatment and Prevention. J Carcinogene Mutagene. 2013; S14: 008. doi:10.4172/2157–2518.S14–008.
 • Panczyk M, Sałagacka A, Mirowski M. Gen MDR1 (ABCB1) kodujący glikoproteinę P (P–gp) z rodziny transporterów błonowych ABC: znaczenie dla terapii i rozwoju nowotworów. Postępy Biochem. 2007; 53: 361–373.
 • Piwkowska A. Rola transporterów ABC w nerkowym wydalaniu organicznych anionów i leków. Postępy Biochem. 2008; 54: 284–293.
 • Lenart K, Szyda A, Kiełbasiński M. Kliniczne skutki oporności wielolekowej w nowotworach. Oncol Clin Pract. 2005; 1: 18–26.
 • Jamroziak K, Kowalczyk M, Robak T. Białko oporności raka piersi ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) nowy transporter z nadrodziny ABC związany z opornością wielolekową. Acta Haematol Pol. 2002; 33: 403–416.
 • From MF. Genetically determined differences in P–glycoprotein function: implications for disease risk. Toxicology. 2002; 181–182: 299–303.
 • Fromm MF. The influence of MDR1 polymorphisms on P–glycoprotein expression and function in humans. Adv Drug Deliv Rev. 2002; 54: 1295–1310.
 • Cascorbi I, Gerloff T, Johne A, Meisel C, Hoffmeyer S, Schwab M i wsp. Frequence of single nucletide polymorphisms in the P–glycoprotein drug transporter MDR1 gene in white subjects. Clin Pharmacol Ther. 2001; 69: 169–174.
 • Fung KL, Gottesman MM. A synonymous polymorphism in a common M–DR1 (ABCB1) haplotype shapes protein function. Biochim Biophys Acta. 2009; 1794: 860–871.
 • Tanabe M, Ieiri I, Nagata N, Inoue K, Ito S, Kanamori Y i wsp. Expression of P–glycoprotein in Human Placenta: Relation to Genetic Polymorphism of the Multidrug Resistance (MDR)–1 Gene. JPET. 2001; 297: 1137–1143.
 • Koyama T, Nakamura T, Komoto C, Sakeada T, Taniguchi M, Okamura N i wsp. MDR1 T–129C Polymorphism can be Predictive of Differentiation, and Thereby Prognosis of Colorectal Adenocarcinomas in Japanese. Biol Pharm Bull. 2006; 29: 1449–1453.
 • Tan EK, Drozdzik M, Bialecka M, Honczarenko K, Klodowska–Duda G, Teo YY i wsp. Analysis of MDR1 haplotypes in Parkinson's disease in a white population. Neurosci Lett. 2004; 6: 240–244.
 • Jeannesson E, Albertini L, Siest G, Gomes AM, Ribeiro V, Aslanidis C i wsp. Determination of ABCB1 polymorphisms and haplotypes frequencies in a French population. Fundam Clin Pharmacol. 2007; 21: 411–448.
 • Maleki M, Sayyah M, Kamgarpour F, Karimipoor M, Arab A, Rajabi A i wsp. Association between ABCB1–T1236C polymorphism and drug–resistant epilepsy in Iranian female patients. Iran Biomed J. 2010; 14: 89–96.
 • Komoto C, Nakamura T, Sakeada T, Kroetz D.L, Yamada T, Omatsu H i wsp. MDR1 Haplotype Frequencies in Japanese and Caucasian, and in Japanese Patients with Colorectal Cancer and Esophageal Cancer. Drug Metab Pharmacokinet. 2006; 21: 126–132.
 • Hübner C, Petrmann I, Browning B.L, Shelling AN, Ferguson LR. Triallelic Single Nucleotide Polymorphismsand Genotyping Error in Genetic Epidemiology Studies: MDR1 (ABCB1) G2677T/A as an Example. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16: 1185–1192.
 • Llaudo I, Colom H, Giemenez–Bonafe P, Torras J, Caldes A, Sarrias M i wsp. Do drug transporter (ABCB1) SNPs and P–glycoprotein function influence cyclosporine and macrolides exposure in renal transplant patients? Results of the pharmacogenomic substudy within the symphony study. Transplant International. 2013; 26: 177–186.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fb533a2f-a4ce-4cf0-b41f-20912315b22c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.