PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 167-177
Article title

Związek między stanem psychicznym i jakością życia matki a stanem psychicznym dziecka z upośledzeniem umysłowym

Content
Title variants
EN
Relation between the mental health condition and the quality of life of a mother and the mental health condition of a child with mental retardation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to assess the extent of depressive symptoms and anxiety and to assess the quality of life of mothers taking care of children with moderate to severe mental retardation in relation to the presence of children’s behavioural disorders and psychopathological symptoms. Material and method: Seventy-five mothers taking care of mentally retarded children were included in the study. The mean age of mothers was 42.95 (SD=8.47) and the mean age of children was 14.7 (SD=6.25). Fifty-two percent of children were irritable, 25% were aggressive, 7% had sexual disorders, 36% of children had depressive symptoms, 10% – anxiety, 10% – somatoform disorders, 13% – sleep disorders, 15% had eating disorders; psychotic symptoms/ odd behaviour were characteristic to 37% of children. Thirty-one percent of children were under control of a psychiatrist. The mental health condition of mothers was tested using Beck Depression Inventory (BDI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and Hopelessness Scale (HS), whereas the quality of life was tested by the Quality of Life Scale. Next, the test results were statistically analysed. Results: The study revealed a significant correlation between the mental health condition of the mother and behavioural and mental disorders of the child (depression, anxiety, somatoform disorders or psychotic symptoms/ odd behaviour). There was a correlation between the quality of life of the mother and child’s irritability (p=0.006), depressive symptoms (0.0476) and psychotic symptoms/odd behaviour (p=0.0006). Conclusion: There were apparent correlations between the quality of life and the mental health condition of mothers and some child’s behavioural disorders or psychopathological symptoms (irritability, depressive symptoms, psychotic symptoms/odd behaviour).
PL
Celem badania była ocena nasilenia objawów depresyjnych, nasilenia lęku oraz ocena jakości życia matek opiekujących się dziećmi z diagnozą upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym w zależności od występowania u dzieci zaburzeń zachowania i objawów psychopatologicznych. Materiał i metoda: Populację badaną stanowiło 75 matek opiekujących się dziećmi z rozpoznaniem upośledzenia umysłowego. Średni wiek badanych kobiet wynosił 42,95 roku (SD=8,47); średni wiek dzieci wynosił 14,7 roku (SD=6,25). Drażliwość występowała u 52% dzieci, zachowania agresywne – u 25% podopiecznych, a zaburzenia zachowań seksualnych – u ok. 7%. Objawy depresyjne miało 36% dzieci, lękowe – 10%, somatyzacyjne – 10%, zaburzenia snu – 13%, zaburzenia odżywiania – 15%, objawy psychotyczne/zachowania dziwaczne – 37% dzieci. Pod opieką psychiatry pozostawało 31% dzieci. Stan psychiczny matek oceniano za pomocą Inwentarza Depresji Becka (BDI), Inwentarza Stanu i Cechy Lęku Spielbergera (STAI) i Skali Poczucia Beznadziejności (HS), a jakość życia za pomocą Skali Jakości Życia. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Wykazano istotne związki między stanem psychicznym matki a występowaniem u dziecka zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń psychicznych (depresyjnych, lękowych, somatyzacyjnych, psychotycznych/zachowań dziwacznych). Potwierdzono związek między jakością życia matki a występowaniem u dziecka drażliwości (p=0,006), objawów depresyjnych (0,0476) oraz objawów psychotycznych/zachowań dziwacznych (p=0,0006). Wnioski: Jakość życia i stan psychiczny badanych matek miały wyraźny związek z obecnością u podopiecznego niektórych zaburzeń zachowania i objawów psychopatologicznych (drażliwości, objawów depresyjnych, objawów psychotycznych/zachowań dziwacznych).
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
167-177
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii CSK UM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii CSK UM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii CSK UM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii CSK UM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Jessop D.J., Riessman C.K., Stein R.E.K.: Chronic childhood illness and maternal mental health. J. Dev. Behav. Pedi-atr. 1988; 9: 147-156.
 • 2. Kosmala K.: Stan psychiczny osób sprawujących opiekę nad pacjentami z chorobą Alzheimera. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny, Łódź 2003.
 • 3. de Ruiter K.P, Dekker M.C., Verhulst F.C., Koot H.M.: Developmental course of psychopathology in youths with and without intellectual disabilities. J. Child Psychol. Psychiatry 2007; 48: 498-507.
 • 4. Dekker M.C., Koot H.M., van der Ende J., Verhulst F.C.: Emotional and behavioral problems in children and adolescents with and without intellectual disability. J. Child Psychol. Psychiatry 2002; 43: 1087-1098.
 • 5. Crocker A.G., Mercier C., Lachapelle Y. i wsp.: Prevalence and types of aggressive behaviour among adults with intellectual disabilities. J. Intellect. Disabil. Res. 2006; 50: 652-661.
 • 6. Borthwick-Duffy S.A.: Prevalence of destructive behaviors. A study of aggression, self-injury, and property destruction. W: Thompson T., Gray D.B. (red.): Destructive Behavior in Developmental Disabilities: Diagnosis and Treatment. Sage Publications, Thousand Oaks, CA 1994: 3-23.
 • 7. Eyman R.K., Call T.: Maladaptive behavior and community placement of mentally retarded persons. Am. J. Ment. Defic. 1977; 82: 137-144.
 • 8. Jacobson J.W: Problem behavior and psychiatric impairment within a developmentally disabled population. I: behavior frequency. Appl. Res. Ment. Retard. 1982; 3: 121-139.
 • 9. Corbett J.A.: Psychiatric morbidity and mental retardation. W: James F.E., Snaith R.P (red.): Psychiatric Illness and Mental Handicap. Gaskell Press, London 1979: 11-25.
 • 10. Way M.C.: The symptoms of affective disorder in severely retarded children. Kongres IASSMD, Toronto 1983.
 • 11. Dosen A.: Depression in mentally retarded children. W: Dosen A., Menolascino F.J. (red.): Depression in Mentally Retarded Children and Adults. Logon Publication, Leiden 1990: 113-128.
 • 12. Walden S., Pistrang N., Joyce T: Parents of adults with intellectual disabilities: quality of life and experiences of caring. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2000; 13: 62-76.
 • 13. Orr R.R., Cameron S.J., Day D.M.: Coping with stress in families with children who have mental retardation: an evaluation of the double ABCX model. Am. J. Ment. Retard. 1991; 95: 444-450.
 • 14. Heller T., Hsieh K., Rowitz L.: Maternal and paternal caregiving of persons with mental retardation across the lifespan. Family Relations 1997; 46: 407-415.
 • 15. Van Berkum H.W, Haveman M.J.: Zorg aan huis. Behoefte aan zorg, gebruik van zorg en discrepantie tussen vraag en aanbod onder ouders van verstandelijk gehandicapten in Zuid-Nederland (Family care. Care Needs, Use of Care and Discrepancy Between Needs and Services for Parents of Mentally Retarded Persons in the South of the Netherlands). Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Epidemiologie, Maastricht 1995.
 • 16. Gorczyca P.W, Kapinos-Gorczyca A.: Zaburzenia psychiczne wśród konsultowanych dzieci w oddziałach szpitala wielospecjalistycznego. Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży 2001; 1: 244-252.
 • 17. Rycerz P: Wpływ depresji matki na zaburzenia rozwoju dziecka. Część I - czynniki i procesy leżące u podstaw. Psychiatr. Psychol. Klin. 2003; 3: 141-150.
 • 18. Rycerz P: Wpływ depresji matki na zaburzenia rozwoju dziecka. Część II - czynniki modyfikujące. Psychiatr. Psychol. Klin. 2003; 3: 151-158.
 • 19. Parnowski T., Jernajczyk W: Inwentarz depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afek-tywne. Psychiatr. Pol. 1977; 11: 417-421.
 • 20. Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D.: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2002.
 • 21. Beck A.T., Weissman A., Lester D., Trexler L.: The measurement of pessimism: the hopelessness scale. J. Consult. Clin. Psychol. 1974; 42: 861-865.
 • 22. Czapiński J.: Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1994.
 • 23. The EuroQol Group: EuroQol - a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990; 16: 199-208.
 • 24. Główczak M., Jarema M., Meder J., Morawiec M.: Przewlekła choroba psychiczna a jakość życia. Psychiatr. Pol. 1996; 30: 368-379.
 • 25. Maes B., Broekman T.G., Dosen A., Nauts J.: Caregiving burden of families looking after persons with intellectual disability and behavioural or psychiatric problems. J. Intellect. Disabil. Res. 2003; 47: 447-455.
 • 26. Schulz R., Beach S.R.: Caregiving as a risk factor for mortality: the Caregiver Health Effects Study. JAMA 1999; 282: 2215-2219.
 • 27. Schulz R., O’Brien A.T, Bookwala J., Fleissner K.: Psychiatric and physical morbidity effects of dementia caregiving: prevalence, correlates, and causes. Gerontologist 1995; 35: 771-791.
 • 28. Kosmala K., Kłoszewska I.: Ocena wpływu zaburzeń zachowania osób z chorobą Alzheimera na samopoczucie ich opiekunów. Rocznik Psychogeriatryczny 2003; 6: 39-49.
 • 29. Ye J., Zhang M., Yao C.: Investigation on the burden of family with a schizophrenic patient in five major cities of China. Journal of Clinical Psychological Medicine 1994; 4: 91-93.
 • 30. Biegel D.E., Sales E., Schulz R.: Family Caregiving in Chronic Illness. Alzheimer’s Disease, Cancer, Heart Disease, Mental Illness, and Stroke. Sage Publications, Newbury Park, CA 1991.
 • 31. Pariante C.M., Carpiniello B.: Family burden in relatives of schizophrenics and of people with mental retardation: a comparative study. European Psychiatry 1996; 11: 381-385.
 • 32. Shigenobu K., Ikeda M., Fukuhara R. i wsp.: Reducing the burden of caring for Alzheimer’s disease through the amelioration of “delusions of theft” by drug therapy. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2002; 17: 211-217.
 • 33. Hoare P, Harris M., Jackson P., Kerley S.: A community survey of children with severe intellectual disability and their families: psychological adjustment, carer distress and the effect of respite care. J. Intellect. Disabil. Res. 1998; 42: 218-227.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f95581e3-3597-41d1-8558-6527fd9c753d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.