PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 1 | 43-50
Article title

Uzależnienie od nikotyny i ocena skuteczności rzucania palenia u dorosłyc

Content
Title variants
EN
The nicotine addiction and the assessment of the effectiveness of smoking cessation in adults
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Introduction: Smoking cigarettes is currently one of the most significant health and social issues. The consequences of smoking affect both individuals as well as entire society. Addiction to nicotine has been recognised as a major environmental factor fostering numerous diseases. Aim: The aim of this study was to identify the causes of and motives for quitting smoking among the adult inhabitants of Ostrowiec Świętokrzyski. The authors were also interested in the level of nicotine addiction. Material and methods: The study was conducted in a group of 209 inhabitants of Ostrowiec Świętokrzyski who were former or ongoing smokers. The study employed a survey technique, with the authors’ own questionnaire as a study tool. The Fagerström test determining addiction to nicotine (nicotine dependence) was used too. Results and conclusions: The study revealed that smoking is a serious social issue. The majority of respondents had quit smoking (63.1%), 19.1% had never made any attempt to quit, whereas in 17.7% of respondents the cessation was unsuccessful and they returned to smoking. All respondents were aware of health-affecting consequences of smoking, but were unable to list more than four smoking-related diseases (lung and tongue cancers, arteriosclerosis, and hypertension). Attempts to cease smoking were made by 81,0% of the survey participants, mostly for health and financial reasons (42.0% and 21.3% respectively). Cessation of smoking resulted in numerous side effects, such as irritability (36.4%), outbursts of anger (20.7%), gaining weight (20.4%) or binge eating of sweets (11.7%). The factor preventing respondents from quitting smoking was stress (29,0%).
PL
Wstęp: Palenie papierosów jest aktualnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych i społecznych. Wynikające z niego konsekwencje dotykają zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Uzależnienie od nikotyny uznane zostało za główny środowiskowy czynnik powstawania wielu chorób. Cel pracy: Celem badań było poznanie przyczyn oraz motywacji do rzucenia palenia papierosów w grupie dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Ponadto autorów interesował stopień uzależnienia od nikotyny badanych osób. Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone wśród 209 mieszkańców miasta Ostrowiec Świętokrzyski, byłych oraz obecnych palaczy. Wykorzystano technikę ankiety. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Uzupełnieniem był specjalistyczny test uzależnienia od nikotyny – test Fagerströma. Wyniki i wnioski: Badania pozwoliły stwierdzić, że palenie papierosów jest poważnym problemem w społeczeństwie. Przeważającą część ankietowanych stanowiły osoby, które rzuciły palenie papierosów (63,1%). Jedynie 19,1% respondentów nigdy nie podjęło się próby rzucenia palenia, a 17,7% proces ten się nie udał i powróciły do nałogu. Wszyscy ankietowani byli świadomi konsekwencji zdrowotnych palenia papierosów, jednak nie byli w stanie wymienić więcej niż cztery choroby powodowane przez papierosy (nowotwór płuc i języka, miażdżyca oraz nadciśnienie). Prób rzucenia palenia podejmowało 81,0% ankietowanych. Najczęstszymi powodami były względy zdrowotne (42,0%) oraz ekonomiczne (21,3%). Rzucanie palenia powodowało występowanie wielu skutków ubocznych: zdenerwowanie (36,4%), wybuchy gniewu (20,7%), przybieranie na wadze (20,4%) oraz spożywanie dużej ilości słodyczy (11,7%). Przeszkodą w procesie rzucania palenia był stres (29,0%).
Publisher

Year
Volume
19
Issue
1
Pages
43-50
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK, Instytut Zdrowia Publicznego
 • Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
References
 • [1] Carewicz O., Carewicz B. D.: Nie potrafię przestać palić, RM, Warszawa 2011.
 • [2] Zygulska L.A., Kowalczyk A.: Palenie tytoniu, jako problem medyczny i prawny – wybrane zagadnienia, Zdrowie Publiczne 2008; 118(3): 341-347.
 • [3] Marufu T.C., Ahankari A., Celeman T., Lewis S.: Maternal smoking and the risk of still birth: systematic review and meta-analysis, BMC Public Health 2015; 15(1): 239.
 • [4] Żylińska E., Kochmański M.: Czy przez zmianę stylu życia można zapobiec rozwojowi pierwotnego nadciśnienia tętniczego, Studia Medyczne 2008; 12: 49-56.
 • [5] Nahvi S., Cooperman A.N.: The need for smoking cessation among HIV-positive smokers, AIDS Educ Prev 2009; 21(3): 14-27.
 • [6] Błaszczyk B., Szpringer M.: Wpływ uzależnień na występowania chorób układu nerwowego. W: Promocja zdrowia inwestycją w społeczeństwo XXI wieku. Red. Juszczyk M., Fidecki W., Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2011; 255-268.
 • [7] Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowia ICD-10.
 • [8] Mason P.: Porozmawiajmy o… palenie i picie, IBIS, Poznań 2009.
 • [9] Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2014-2018, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2013.
 • [10] Raport: Światowa Epidemia Palenia Tytoniu, WHO 2009; 8-22.
 • [11] Zatoński W.: Rozwiać dymną zasłonę. 10 argumentów za Europą wolną od dymu tytoniowego, Centrum Onkologii, Warszawa 2007.
 • [12] http://ec.europa.eu/health/highlights/2012/9/news_201209 14_ex-smokers_fcbarca_pl.htm – data dostępu: 2015-04-08.
 • [13] Ciecierski C.C., Cherukupalli R., Weresa M.: Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paryż 2011.
 • [14] Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu, TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Warszawa 2013.
 • [15] Borowiec A.: Uwarunkowania palenia papierosów przez przedstawicieli klasy średniej w Polsce. Zdrowie Publiczne 2007; 117(1): 25-31.
 • [16] Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowiaprzed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • [17] http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_pl.htm – data dostępu: 2015-04-06.
 • [18] http://ec.europa.eu/health/highlights/2012/20/short_content_pl.htm–data dostępu: 2015-04-08.
 • [19] Atkins S.: Pierwsze kroki do…zerwania z nałogiem palenia, Jedność, Kielce 2014.
 • [20] Dworniczak M.: E-papieros poradnik dla początkujących użytkowników e-papierosa, Colinss, Poznań 2010.
 • [21] Kaleta D.: Elektroniczne inhalatory nikotyny w świetle Konwencji Ramowej Światowej Organizacji Zdrowia w Sprawie Kontroli Wyrobów Tytoniowych, http://www.mz.gov. pl/www-files/ma_struktura/docs/e_papieros_04012012.pdf. 2012; 3-4.
 • [22] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2014/40/z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 2014.
 • [23] Wojtczak A.: Zdrowie Publiczne. Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, PZWL, Warszawa 2009.
 • [24] Guide to quitting smoking, American Cancer Society, Georgia 2014.
 • [25] Szczygieł Ł.: Uzależnienie od tytoniu, Gazeta farmaceutyczna 2008; 4: 42-45.
 • [26] Cungi Ch.: Stawić czoła uzależnieniom, PAX, Warszawa 2007.
 • [27] Samochowiec J., Rogoziński D., Hajduk A., Skrzypińska A., Arentowicz A.: TI-IE Diagnostics, mechanism of dependence and nicotine dependence treatment, Alkoholizm i Narkomania 2001; 14 (3): 323-340.
 • [28] Górecka D.: Metody odzwyczajania od palenia tytoniu, Służba Zdrowia 2000; 46-47: 22-25.
 • [29] Raport: Stan Zagrożenia Epidemią Palenia w Polsce, WHO i Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2009.
 • [30] Siemińska A., Jassem M.J., Uherek M., Wilanowski M., Nowak R., Jassem E.: Postawy wobec palenia tytoniu wśród studentów pierwszego roku medycyny, Pneumonol, Alergol. Pol. 2006; 74: 377-382.
 • [31] Szwed A.: Ocena stopnia motywacji i uzależnienia od nikotyny u palaczy podejmujących próbę zerwania z nałogiem, Pneumonol Alergol Pol 2012; 80, 6: 516-522.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f710ff32-d793-4aa6-b306-01d26c2aea6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.