PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 304-308
Article title

Współczesne możliwości leczenia kamicy układu moczowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Current options of medical treatment of paediatric urolithiasis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Successful pharmacological treatment in patients with urolithiasis is currently possible. It is estimated that 80% of stones are passing urinary tract spontaneously. The essential management strategies in all type of urolithiasis is to sterilize the urinary tract, ensure proper diuresis and reduce salt intake. Low urine citrate levels is observed in 5-10% of the patients with the first episode of kidney stones. Potassium as well as sodium citrate are being used in medical practice. Surgical therapy should be considered when the stone dimension is increasing and at the same time recurrent episodes of renal colic or urinary tract infections are observed. Indications for surgical treatment of urolithiasis, regardless of the stone size, are: urinary tract infection coexisting with the high risk of pylonephritis or kidney abscess, difficulties in urine outflow with risk of worsening renal function, chronic pain, urolithiasis diagnosed in the single or transplanted kidney, bilateral block of the urine outflow from kidneys. The patients selection to ESWL depends on the present indications and contraindications. In recent years the view on the treatment of staghorn kidney stones has changed. In the past staghorn stones were qualified to open surgery. Nowadays ESWL and PCNL are recommended. The first-line treatment for ureteral stones is endoscopic treatment. Invasive treatment of urolithiasis has been changing lately, there is less open surgery in favour of endoscopic management.
PL
Obecnie wielu pacjentów z kamicą nerkową może być z powodzeniem leczonych zachowawczo. Ocenia się, że 80% złogów rokuje na samoistne wydalenie. Utrzymanie jałowości dróg moczowych, zapewnienie prawidłowej diurezy, ograniczenie podaży soli stanowią podstawę terapii wszystkich typów kamicy. U 5-10% chorych z pierwszym incydentem kamicy moczowej obserwuje się zmniejszone wydalanie cytrynianów z moczem. W praktyce klinicznej cytryniany stosowane są w postaci soli sodowych i potasowych. W przypadku zwiększenia wymiarów konkrementów, zwłaszcza przy częstych nawrotach kolek nerkowych i zakażeń układu moczowego, należy rozważyć postępowanie zabiegowe. Wskazaniami do zabiegu usunięcia złogu, niezależnie od jego wielkości, są: współistnienie zakażenia układu moczowego z ryzykiem rozwoju odmiedniczkowego zapalenia nerek lub roponercza, znaczne utrudnienie odpływu moczu z dróg moczowych z zagrożeniem pogorszenia funkcji nerki, przewlekły ból, kamica jedynej lub przeszczepionej nerki, obustronny blok odpływu z nerek. W kwalifikacji do ESWL należy uwzględnić obowiązujące aktualnie wskazania i przeciwwskazania. W ostatnich latach zmienił się pogląd na temat leczenia złogów odlewowych. Dawniej kamica odlewowa była wskazaniem do postępowania operacyjnego. Obecnie zaleca się stosowanie ESWL i/lub PCNL. W leczeniu kamicy moczowodowej podstawową metodę stanowią zabiegi endoskopowe. Obecnie w zabiegowym leczeniu kamicy układu moczowego obserwuje się zmniejszenie liczby zabiegów otwartych na korzyść endoskopowych metod usuwania złogów.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
304-308
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Warszawski Szpital dla Dzieci w Warszawie. Kierownik: dr n. med. Beata Jurkiewicz
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Gadomska-Prokop K., Ryczkowska B., Tysarowska A.: Ocena skuteczności leczenia kamicy moczanowej u dzieci i zapobiegania nawrotom. Pediatr. Pol. 1996; 8: 685-687.
 • 2. Andersson L., Sylven M.: Small renal caliceal calculi as a cause of pain. J. Urol. 1983; 130: 752-753.
 • 3. Ibrahim A.I., Shelty S.D., Awad R.M., Patel K.P.: Prognostic factors in the conservative treatment of ureteric stones. Br. J. Urol. 1991; 67: 358-361.
 • 4. Hollingsworth J.M., Rogers M.A.M., Kaufman S.R. i wsp.: Medical therapy to facilitate urinary stone passage: a meta-analysis. Lancet 2006; 368: 1171-1179.
 • 5. Perazella M.A., Buller G.K.: Successful treatment of cystynuria with captopril. Am. J. Kidney Dis. 1993; 21: 504-507.
 • 6. Cohen T.D., Streem S.B., Hall P. i wsp.: Clinical effect of captopril on the formation and growth of cystine calculi. J. Urol. 1995; 154: 164-168.
 • 7. Streem S.B., Hall P.: Effect of captopril on urinary cystine excretion in homozygous cystinuria. J. Urol. 1989; 142: 1522-1524.
 • 8. Eberdt-Gołąbek B., Słowik M., Jaros I. i wsp.: 25-letnie doświadczenie w zakresie profilaktyki nawrotowej kamicy układu moczowego u dzieci. Urol. Pol. 2004; 57: 82-89.
 • 9. Różański W: Patogeneza kamicy moczowej. Przegl. Urol. 2009; 5: 20-23.
 • 10. Ekeruo WO., Tan Y.H., Young M.D. i wsp.: Metabolic risk factors and the impact of medical therapy on the management of nephrolithiasis in obese patients. J. Urol. 2004; 172: 159-163.
 • 11. Gillen D., Worcester E., Coe F.: Decreased renal function among adults with a history of nephrolithiasis: a study of NHANES III. Kidney Int. 2005; 67: 685-690.
 • 12. Finke D., Tkaczyk M., Jander A. i wsp.: Zaburzenia metaboliczne u dzieci ze skąpoobjawową postacią kamicy dróg moczowych. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 46: 198-201.
 • 13. Pak C.Y.C., Sakhaee K., Crowther C., Brinkley L.: Evidence justifying a high fluid intake in treatment of nephrolithiasis. Am. Intern. Med. 1980; 93: 36-39.
 • 14. Breslau N.A., McGuire K., Zerwekh J.E., Pak C.Y.C.: The role of dietary sodium on renal excretion and intestinal absorption of calcium and vitamin D metabolism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1982; 55: 369-373.
 • 15. Zawadzki J., Syczewska M., Alsharif A. i wsp.: Zaburzenia homeostazy magnezu i cytrynianów u dzieci z celiakią. Nowa Med. 2005; 40: 633-636.
 • 16. Delvecchio F.C., Preminger G.M.: Medical management of stone disease. Curr. Opin. Urol. 2003; 13: 229-233.
 • 17. Curhan G.C., Willett WC., Speizer F.E. i wsp.: Comparison of dietary calcium with supplemental calcium and other nutrients as factors affecting the risk for kidney stones in women. Ann. Intern. Med. 1997; 126: 497-504.
 • 18. Konopielko Z., Gadomska-Prokop K., Rowińska E. i wsp.: Wpływ metod zapobiegania kamicy układu moczowego na mineralizację i metabolizm kości u dzieci z hiperkalciurią. Pediatr. Pol. 1997; 7: 611-619.
 • 19. Baniecka I., Stolarczyk A.: Dieta w kamicy nerkowej. Klinika 1992; 1: 18-19.
 • 20. Pak C.Y.C.: Citrate and renal calculi: an update. Miner. Elektrolyte Metab. 1994; 20: 371-377.
 • 21. Pak C.Y.C.: Citrate and renal calculi: new insights and future directions. Am. J. Kidney Dis. 1991; 17: 420-425.
 • 22. Pak C.Y.C.: Citrate and renal calculi. Miner. Elektrolyte Metab. 1987; 13: 257-266.
 • 23. Sikora P., Bieniaś B., Majewski M. i wsp.: Ocena wydalania cytrynianów w moczu u dzieci z kamicą wapniową. Przegl. Lek. 2006; 63: 134-136.
 • 24. Ettinger B., Pak C.Y.C., Citron J.T. i wsp.: Potassium-magnesium citrate is an effective prophylaxis against recurrent calcium oxalate nephrolithiasis. J. Urol. 1997; 158: 2069-2073.
 • 25. Barcelo P., Wuhl O., Servitge E. i wsp.: Randomized double-blind study of potassium citrate in idiopathic hypocitraturic calcium nephrolithiasis. J. Urol. 1993; 150: 1761-1764.
 • 26. Caudarella R., Vescini F.: Urinary citrate and renal stones disease: the preventive role of alkali citrate treatment. Arch. Ital. Urol. Androl. 2009; 81: 182-187.
 • 27. Overlack A., Maus B., Ruppert M. i wsp.: Potassium citrate versus potassium chloride in essential hypertension. Effects on hemodynamic, hormonal and metabolic parameters. Dtsch. Med. Wochenschr. 1995; 120: 631-635.
 • 28. Whalley N.A., Meyers A.M., Martins M., Margolius L.P.: Long-term effects of potassium citrate therapy on the formation of new stones in groups of recurrent stone formers with hipocitraturia. Br. J. Urol. 1996; 78: 10-14.
 • 29. Eberdt-Gołąbek B.: Kamica układu moczowego (cz. III). Diagnozowanie, leczenie zachowawcze i profilaktyka kamicy układu moczowego u dzieci. Urol. Pol. 2005; 58: 243-248.
 • 30. Bar K., Starownik R.: Małoinwazyjne metody leczenia kamicy układu moczowego. Przegl. Urol. 2006; 6: 25-27.
 • 31. Borkowski A., Borówka A. (red.): Nowe metody leczenia kamicy górnych dróg moczowych. PZWL, Warszawa 1994.
 • 32. Becopoulos T., Karayannis A., Mandalaki T. i wsp.: Extracorporeal lithotripsy in patients with hemophilia. Eur. Urol. 1998; 14: 343-345.
 • 33. Trautwein S., Fernandez S., Conrad S. i wsp: ESWL in patients with coagulation disorders (abstract). J. Endourol. 1991; 1 (supl. 5): 71.
 • 34. Brunet P., Rigot J.M., Coupez B., Mazeman E.: Extra-corporeal shock wave lithotripsy and hemophilia: apropos of a case. Prog. Urol. 1995; 5: 99-101.
 • 35. Czaplicki M., Jakubczyk T., Judycki J. i wsp.: ESWL in hemophiliac patients. Eur. Urol. 2000; 38: 302-305.
 • 36. Leusmann D.B., Tschuschke C., Stenziger W: Extracor-poreal shock wave lithotripsy of renal calculi in a patient with haemophilia A complicated by a high titre factor VIII inhibitor. Br. J. Urol. 1995; 75: 415-416.
 • 37. Tiselius H.G., Ackermann D., Alken P. i wsp.: Guidelines on urolithiasis. European Association of Urology, 2005.
 • 38. Boyce WH.: Surgery of urinary calculi in perspective. Urol. Clin. North Am. 1983; 10: 585-594.
 • 39. Woodhouse C.R., Farrell C.R., Paris A.M., Blandy J.P.: The place of extended pyelolithotomy (Gil-Vernet operation) in the management of renal staghorn calculi. Br. J. Urol. 1981; 53: 520-523.
 • 40. Di Silverio F., Gallucci M., Alpi G.: Staghorn calculi of the kidney: classification and therapy. Br. J. Urol. 1990; 65: 449-452.
 • 41. Fuchs G.J., Chaussy C.G.: Extracorporeal shock wave lithotripsy for staghorn stones: reassessment of our treatment strategy. World J. Urol. 1987; 5: 237-244.
 • 42. Anderson PA.M., Norman R.W, Awad S.A.: Extracorporeal shock wave lithotripsy experience with large renal calculi. J. Endourol. 1989; 3: 31-36.
 • 43. Kahnoski R.J., Lingeman J.E., Coury TA. i wsp.: Combined percutaneous and extracorporeal shock wave lithotripsy for staghorn calculi: an alternative to anatrophic nephrolithotomy. J. Urol. 1986; 135: 679-681.
 • 44. Pode D., Verstanding A., Shapiro A. i wsp.: Treatment of complete staghorn calculi by extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy with special reference to internal stenting. J. Urol. 1988; 140: 260-265.
 • 45. Antoniewicz A., Judycki J., Borówka A., Krzeski T.: Leczenie metodą ESWL odlewowej kamicy jedynej nerki u chorej z upośledzeniem krzepnięcia krwi. Urol. Pol. 1992; 45: 144-146.
 • 46. Rizvi S.A.H., Naqvi SAA, Hussain Z. i wsp.: The management of stone disease. BJU Int. 2002; 89 supl. 1: 62-68.
 • 47. Ahlawat R., Whitfield H.N.: Ureteric calculi: present status and controversies. Eur. Urol. Update Series 1996; 5: 111-117.
 • 48. Kelly J.D., Keane P.F.: Advances in the management of ureteric calculi. Chir. Int. 1996; 3: 12-14.
 • 49. Harmon WJ., Sershon P.D., Blute M.L. i wsp.: Ureteroscopy: current practice and long-term complications. J. Urol. 1997; 157: 28-32.
 • 50. Seeger A.R., Rittenberg M.H., Bagley D.H.: Ureteropyeloscopic removal of ureteral calculi. J. Urol. 1988; 139: 1180-1183.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f60453e7-66cf-446a-ad25-c729fce37632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.