PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 37 | 2 | 181-204
Article title

Charakterystyka kliniczna i echokardiograficzna chorych z przetrwałym otworem owalnym oraz ryzyko zatorowania systemowego w tej grupie chorych. Ocena retrospektywna 1920 echokardiograficznych badań przezprzełykowych

Content
Title variants
EN
Clinical and echocardiographic characteristics of patients with Patent Foramen Ovale and the risk of systemic embolisation in this group of patients. Retrospective analysis of 1920 transoesophageal echocardiographic examinations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przetrwały otwór owalny (PFO) jest najczęstszą wrodzoną nieprawidłowością anatomiczną serca u dorosłych. Celem pracy była analiza częstości występowania i charakterystyka PFO, a takŜe ocena PFO jako czynnika ryzyka zatoru systemowego. Retrospektywnej analizie poddano 1920 kolejnych echokardiogramów przezprzełykowych (TEE) z lat 1998-2010 (K-902, M-1018, wiek od 13 do 86 lat, śr. 52,95±12,21), podczas których oceniono przepływ przez PFO w warunkach podstawowych (Doppler kolorowy) i/lub podczas prowokacji (próba Valsalvy i kaszlowa) z uŜyciem kontrastu (sól fizjologiczna). 377 chorych (ch.) przebyło zator systemowy (ZS) lub przemijający epizod niedokrwienny mózgu (TIA) – Grupa I. Pozostałych 1543 ch. bez wywiadu ZS lub TIA stanowiło Grupę II. Wyodrębniono podgrupy ch. z prawidłowym echokardiogramem przezklatkowym (TTE) i bez wywiadu chorób sercowo-naczyniowych (CHSN), I-A i II-A oraz z nieprawidłowym TTE lub wywiadem CHSN, I-B, II-B. PFO rozpoznano [PFO(+)] u 157 ch. (8,2% badanych, K-60, M-97, wiek śr. 52,65±12,55 lat). U 1763 ch. wykluczono PFO [PFO(-)]. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej uwidoczniono u 42 ch., w tym PFO(+) u 13 ch. U ch. PFO(+) stopień przecieku w podgrupie I-B + II-B był znamiennie wyŜszy niŜ w podgrupie I-A + II-A. U 10 ch. uwidoczniono przeciek w warunkach podstawowych (7 ch. z istotnymi niedomykalnościami zastawek przedsionkowo komorowych, 3 ch. ze zwęŜeniem prawego ujścia Ŝylnego lub tętniczego). Stwierdzono znamiennie wyŜszy udział ch. z wywiadem ZS/TIA w podgrupie I-A PFO(+) w stosunku do podgrupy I-A PFO(-), p < 0,01. Wnioski: 1. U chorych bez wywiadu CHSN i z prawidłowym TTE PFO jest czynnikiem ryzyka ZS/TIA. 2. Przepływ przez PFO u tych chorych jest najczęściej niewielki. 3. Przy współistnieniu cięŜkich patologii serca, PFO moŜe być powodem istotnego prawo-lewego lub lewo-prawego przecieku.
EN
Patent foramen ovale (PFO) represents the most common persistent abnormality of fetal origin. The aim of the study was to analyze the incidence and characteristics of PFO and to assess PFO as the risk factor of paradoxical embolism. 1920 consecutive transesophageal echocardiograms (TEE) in pts examined at the period 1998-2010 (902 F and 1018 M aged 13 – 86, mean 52.95± 12.21 years) in whom flow through PFO was detected in basal conditions (color-Doppler) and/or during provocation (Valsalva/cough maneuver) with contrast were retrospectively analyzed. 377 pts had a history of systemic embolism (SE) or transient ischemic attack (TIA) – Group I, 1543 pts had negative history of SE/TIA – Group II. Two subgroups of pts were distinguished: pts with no abnormalities on transthoracic echocardiography (TTE) and no history of cardiovascular disease (CVD) – Group I-A + II-A and pts with abnormalities on TTE or positive history of CVD – Group I-B + II-B. PFO was diagnosed (PFO/+/) in 157 pts (8.2%) - 60F, 97M mean age 52.65 ±12.55 years. In 1763 pts PFO was excluded [PFO(-)]. Aneurismal formation of interatrial septum was detected in 42 pts, and in 13 pts it coexisted with PFO. The intensity of shunt was significantly higher in I-B + II-B group than in I-A + II-A group. In 10 pts permanent shunt through PFO at the basal stage was observed. Percentage of pts with the history of SE/TIA was significantly higher in group PFO(+) I-A than in PFO(-) I-A (p < 0.01). Conclusions: 1. In pts with no abnormalities on TTE and no history of CVD PFO is a possible risk factor of SE/TIA 2. Flow through PFO is generally minimal, but in case of coexisting heart pathology PFO may provoke significant right-to-left or even left-to-right shunt.
Discipline
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
181-204
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Hagen PT, Scholz DG, Edwards WD. Incidence and size of patent foramen ovale during the first ten decades of life. An autopsy study of 965 normal hearts. Mayo Clin Proc. 1984; 59:17-20.
 • Bogousslavsky J, Garazi S, Jeanrenaud X, Aebischer N, Van Melle G. Stroke recurrence in patients with patent foramen ovale: The Laussanne Study. Lausanne Stroke with Paradoxical Embolism Study Group. Neurology 1996; 46:1301-1305.
 • Gersony DR, Kim SH, Di Tullio M, Fard A, Rabbani L, Homma S. Acute myocardial infarction caused by paradoxical coronary embolization in a patient with a patent foramen ovale. J Am Soc Echocardiogr. 2001; 14:1227-1229.
 • Kronik G, Mösslacher H. Positive contrast echocardiography in patients with patent foramen ovale and norma right heart hemodynamics. Am J Cardiol. 1982; 49:1806 1809.
 • Lynch JJ, Schuchard GH, Gross CM, Wann LS. Prevalence of right-to-left atrial shunting in a healthy population: Detection by Valsalva maneuver contrast echocardiography. Am J Cardiol. 1984; 53:1478-1480.
 • Hausmann D, Mugge A, Becht I, Daniel WG. Diagnosis of patent foramen ovale by echocardiography and association with cerebral and peripheral embolic events. Am J Cardiol. 1992; 70:668-672.
 • Pearson AC, Labovitz AJ, Tatineni S, Gomez CR. Superiority of transesophageal echocardiography in detecting cardiac source of embolism in patients with cerebral ischemia of uncertain etiology. J Am Coll Cardiol. 1991; 17:66-72.
 • Schuchlenz HW, Weihs W, Beitzke A, Stein JI, Gamillscheg A, Rehak P. Transesophageal echocardiography for quantifying size of patent foramen ovale in patients with cryptogenic cerebrovascular events. Stroke. 2002; 33:293-296.
 • Baguet JP, Besson G, Tremel F, Mangin L, Richardot C, Mallion JM. Should one use echocardiography or contrast transcranial Dopler ultrasoud for the detection of a patent foramen ovale after an ischemic cerebrovascular accident? Cerebrovasc Dis. 2001; 12: 318-24.
 • Karnik R, Stöllberger C, Valentin A, Winkler WB, Slany J. Detection of patent foramen ovale by transcranial contrast Doppler ultrasound. Am J Cardiol. 1992; 69:560-562.
 • Hoffman M, Rydlewska-Sadowska W, Rużyłło W: Wady serca. PZWL. Warszawa 1989:432.
 • Cabanes L, Mas JL, Cohen A, Amarenco P, Cabanes PA, Oubary P i wsp. Atrial septal aneurysm and patent foramen ovale as risk factors for cryptogenic stroke in patients less than 55 years of age. Stroke. 1993; 24:1865-1873.
 • Webster MW, Chancellor AM, Smith HJ, Swift DL, Sharpe DN, Bass NM i wsp. Patent foramen ovale in young stroke patients. Lancet. 1988; 2:11-12.
 • Lechat P, Lascault G, Mas JL, Loron P, Klimczac K, Guggiari M i wsp. Prevalence of patent foramen ovale in young patients with ischemic cerebral complications. Arch Mal Coeur Vaiss. 1989; 82:847-852.
 • Overall JR, Bone I, Lees KR. Interatrial septal abnormalities and stroke: a meta-analysis of case-control studies. Neurology. 2000; 55:1172-1179.
 • Pfleger S, Konstantin Haase K, Stark S, Latsch A, Simonis B, Scherhag A i wsp. Haemodynamic quantification of different provocation manoeuvres by simultaneous measurement of right and left atrial pressure: implications for the echocardiographic detection of persistent foramen ovale. Eur J Echocardiogr. 2001; 2:88-93.
 • Schuchlenz H, Weihs W, Horner S, Quehenberger F. The association between the diameter of patent foramen ovale and the risk of embolic cerebrovascular events. Am J Med. 2000; 109:456-462.
 • De Castro S, Cartoni D, Fiorelli M, Rasura M, Anzini A, Zanette EM i wsp. Morfological and functional characteristics of patent foramen ovale and their embolic implications. Stroke. 2000; 31:2407-2413.
 • Mas JL, Arquizan C, Lamy C, Zuber M, Cabanes L, Derumeaux G i wsp. Patent Foramen Ovale an Atrial Septal Aneurysm Study Group: Recurrent cerebrovascular events associated with patent foramen ovale, atrial septal aneurysm, or both. N Engl J Med. 2001; 345:1740-1746.
 • Homma S, Di Tullio MR, Sacco RL, Mihalatos D, Li Mandri G, Mohr JP. Characteristics of patent foramen ovale associated with cryptogenic stroke. A biplane transesophageal echocardiography study. Stroke. 1994; 25:582-586.
 • Hausmann D, Mugge A, Daniel WG. Identification of patent foramen ovale permiting paradoxical embolism. J Am Coll Cardiol. 1995; 26:1030-1038.
 • Rachko M, Safi AM, Yeshou D, Pillai N, Salciccioli L, Stein RA. Cryptogenic ischemic stroke and paradoxical embolism: Should a patent foramen ovale be closed? Case report and literature review. Angiology. 2001; 52:793-799.
 • Piestrzeniewicz K, Maciejewski M. Paradoxical arterial embolism and pulmonary embolism in a patient with thrombus between atrial septum and patent foramen ovale. Acta Cardiologica. 2004; 59:179-182.
 • Wahl A, Meier B, Haxel B, Nedeltchev K, Arnold M, Eicher E i wsp. Prognosis after percutaneous closure of patent foramen ovale for paradoxical embolism. Neurology. 2001; 57:1330-1332.
 • Wahl A, Windecker S, Meier B: Patent foramen ovale: patophysiology and therapeutic options in symptomatic patients. Minerva Cardioangiol. 2001; 49:403 411.
 • Windecker S, Wahl A, Chatterjee T, Garachemani A, Eberli FR, Seiler C i wsp. Percutaneous closure of patent foramen ovale in patients with paradoxical embolism: long-term risk of recurrent thromboembolic events. Circulation. 2000; 101:893-898.
 • Travis JA, Fuller SB, Ligush J, Plonk GW Jr, Geary RL, Hansen KJ. Diagnosis and treatment of paradoxical embolus. J. Vasc. Surg. 2001; 34:860-865.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f5bed6b5-7846-4726-9a24-135c2162e432
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.