PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 5-6 | 7-14
Article title

Porównanie techniką elektrogastrografii wielokanałowej poposiłkowego wzoru mioelektrycznej czynności żołądka po spożyciu dwóch rodzajów stałego posiłku próbnego

Content
Title variants
EN
Comparison with the use of multichannel electrogastrography of the postprandial pattern of gastric myoelectrical activity after ingestion of two kinds of a solid test meal
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL Celem pracy było porównanie parametrów elektrogastrogramu wielokanałowego po wzbudzeniu poposiłkowego wzoru aktywności mioelektrycznej żołądka z użyciem dwóch odmian stałego posiłku próbnego. MATERIAŁ I METODY Badania przeprowadzono u 18 zdrowych, niezakażonych Helicobacter pylori ochotników (9 kobiet i 9 mężczyzn w wieku 24,4±4,0 [SD] lat). W dwóch odrębnych dniach badani otrzymywali do spożycia w zrandomizowanej kolejności naleśnik o wartości energetycznej 355 kcal lub jajecznico- omlet (370 kcal) i 200 ml wody do popicia. Elektrogastrogramy rejestrowano przez 30 min w okresie międzytrawiennym i przez 120 min okresu poposiłkowego. WYNIKI Spożycie jajecznico-omletu nie miało statystycznie znamiennego wpływu na udział czasowy normogastrii w elektrogastrogramie. Natomiast po zjedzeniu naleśnika w pierwszej półgodzinie obserwacji poposiłkowej względny udział czasowy normogastrii był wyższy: 86,3% w porównaniu do 77,4% na czczo. Po spożyciu jajecznico-omletu wzrost częstotliwości dominującej (DF) był znamienny statystycznie tylko w drugiej półgodzinie obserwacji poposiłkowej. Natomiast naleśnik powodował poposiłkowy wzrost DF istotny statystycznie aż w trzech podokresach obserwacji: 1–30 min, 31–60 min i 61–90 min. Wyrazem efektywnej stymulacji poposiłkowego wzoru aktywności mioelektrycznej żołądka był wzrost mocy dominującej (DP), który w przypadku obu ocenianych posiłków był istotny statystycznie we wszystkich czterech półgodzinnych okresach obserwa- Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego PRACA ORYGINALNA ADRES DO KORESPONDENCJI: Dr n. med. Anna Kasicka-Jonderko Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Kasztanowa 3 41-205 Sosnowiec tel. +48 32 269 98 30 fax +48 32 269 98 33 e-mail: akj@sum.edu.pl Ann.Acad.Med.Siles. 2010, 64, 5-6, 7-14 Copyright © Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ISSN 0208-5607 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS 8 cji. Jednak amplituda poposiłkowego wzrostu DP była większa po spożyciu naleśnika niż po jajecznico- omlecie. Jajecznico-omlet nieznacznie zmniejszał średni stopień sprzężenia fal wolnych (APSWC). Przeciwny trend zarysował się po spożyciu naleśnika, gdyż w pierwszej półgodzinie obserwacji poposiłkowej APSWC był wyższy niż w okresie międzytrawiennym (82,4% w porównaniu do 73,6% na czczo). WNIOSKI Przy podobnej wartości energetycznej naleśnik zapewnia, w porównaniu do jajecznico-omletu, efektywniejszą stymulację poposiłkowego wzoru mioelektrycznej aktywności żołądka, co implikuje jego wybór jako posiłku próbnego w badaniu elektrogastrografi cznym prowadzonym metodą zapisu wielokanałowego.
EN
AIM The study was devoted to a comparison of multichannel electrogastrograms obtained after induction of the postprandial pattern of the gastric myoelectrical activity (GMA) with two solid test meals. MATERIAL AND METHODS Eighteen healthy, Helicobacter pylori negative volunteers (9F, 9M, aged 24.4±0.9 years) ingested in random order on two separate days: a pancake of 350 kcal energy content or a 370 kcal sandwich of scrambled eggs (SES) and 200 ml water. The GMA was registered for 30 min during the interdigestive state and during 120 min of the fed period by means of a four-channel electrogastrographic system. RESULTS After intake of the pancake the normogastria time share increased during the fi rst 30 min of the postprandial period when compared to the fasted state (86.3% vs 77.4%). The postprandial increase in dominant frequency lasted longer after the pancake than after the SES. Also the net meal-induced increment in dominant power was greater after ingestion of the pancake than with the SES. The SES elicited a slight decrease in the average percentage of slow wave coupling (APSWC). An opposite trend was found with the pancake, the ingestion of which brought about an increase in the APSWC during the fi rst half an hour of the postprandial observation (82.4% vs 73.6% in the fasted state). CONCLUSION From among the two solid meals of similar energy content the pancake off ers a more effi cient stimulation of the postprandial pattern of the gastric myoelectrical activity which implies its choice as a test meal for a multichannel electrogastrographic examination.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
5-6
Pages
7-14
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kasztanowa 3, 41-205 Sosnowiec, tel. +48 32 269 98 30, fax +48 32 269 98 33
author
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
References
 • 1. Krusiec-Świdergoł B., Jonderko K., Pudełko M. Przeszłość i teraźniejszość elektrogastrografi i – rozwój metody. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61: 352–358.
 • 2. Jonderko K., Kasicka-Jonderko A., Syrkiewicz- Trepiak D., Doliński K., Doliński M. Elektrogastrografi a jako narzędzie do bezinwazyjnej oceny wpływu leków na mioelektryczną czynność żołądka. I. Wczoraj i dziś elektrogastrografi i. Farmaceut. Przegl. Nauk. 2008; 5: 34–40.
 • 3. Parkman H.P., Hasler W.L., Barnett J.L., Eaker E.Y. Electrogastrography: a document prepared by the gastric section of the American Motility Society Clinical GI Motility Testing Task Force. Neurogastroenterol. Motil. 2003; 15: 89–102.
 • 4. Alvarez W.C. The electrogastrogram and what it shows. JAMA 1922; 78: 1116– 1119.
 • 5. Chen J.D.Z., Zou X., Lin X., Ouyang S., Liang J. Detection of gastric slow wave propagation from the cutaneous electrogastrogram. Am. J. Physiol. 1999; 277: G424-G430.
 • 6. Simonian H.P., Panganamamula K., Chen J.D.Z., Fisher R.S., Parkman H.P. Multichannel electrogastrography (EGG) in symptomatic patients: A single center study. Am. J. Gastroenterol 2004; 99: 478– 448.
 • 7. Levanon D., Zhang M., Orr W.C., Chen J.D.Z. Eff ects of meal volume and composition on gastric myoelectrical activity. Am. J. Physiol. 1998; 37: G430-G434.
 • 8. Krusiec-Świdergoł B., Jonderko K. Multichannel electrogastrography under a magnifying glass – an in-depth study on reproducibility of fed state electrogastrograms. Neurogastroenterol. Motil. 2008; 20: 625–634.
 • 9. Jonderko K., Kasicka-Jonderko A., Krusiec-Świdergoł B. i wsp. How reproducible is cutaneous electrogastrography? An in-depth evidence-based study. Neurogastroenterol. Motil. 2005; 17: 800–809.
 • 10. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June – 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Offi cial Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
 • 11. Braden B., Schafer F., Caspary W.F., Lembcke B. Nondispersive isotope-selective infrared spectroscopy: a new analytical method for 13C-urea breath tests. Scand. J. Gastroenterol. 1996; 31: 442–445.
 • 12. Rome II. The Functional Gastrointestinal Disorders. Second Edition. (Drossman D.A., red. nacz.), Allen Press Inc., Lawrence (USA), 2000.
 • 13. Kasicka-Jonderko A., Jonderko K., Krusiec-Świdergoł B., Obrok I., Błońska- Fajfrowska B. Comparison of multichannel electrogastrograms obtained with the use of three diff erent electrode types. J. Smooth Muscle Res. 2006; 42: 89–101.
 • 14. Tomczyk A., Jonderko K. Elektrogastrografi a wielokanałowa jako nowoczesne narzędzie do badania czynności mioelektrycznej żołądka – ocena powtarzalności parametrów elektrogastrogramu w okresie międzytrawiennym i poposiłkowym. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61: 392–400.
 • 15. Medtronic A/S. (2002). Polygram NetTM Reference Manual. Skovlunde (Denmark).
 • 16. Armitage P. Metody statystyczne w badaniach medycznych. Warszawa: PZWL; 1971.
 • 17. StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft; 2007; URL: http://www.statsoft.com/textbook/stathome. html.
 • 18. Lin X., Chen J.Z. Abnormal gastric slow waves in patiens with functional dyspepsia assessed by multichannel electrogastrography. Am. J. Physiol. 2001; 280: G1370– G1375.
 • 19. Smout A.J., van der Schee E.J., Grashuis J.L. What is measured in electrogastrography? Dig. Dis. Sci. 1980; 25: 179–187.
 • 20. McNearney T., Lin X., Shrestha J., Lisse J., Chen J.D.Z. Characterization of gastric myoelectrical rhythms in patients with systemic sclerosis using multichannel surface electrogastrography. Dig. Dis. Sci. 2002; 47: 690–698.
 • 21. Simonian H.P. Panganamamula K., Parkman H.P., i wsp. Multichannel electrogastrography (EGG) in normal subjects: a multicenter study. Dig. Dis. Sci. 2004; 49: 594–601.
 • 22. Zhang H., Xu X., Wang Z., Li C., Ke M. Correlation between gastric myoelectrical activity recorded by multi-channel electrogastrography and gastric emptying in patients with functional dyspepsia. Scand. J. Gastroenterol. 2006; 41: 797–804.
 • 23. Jonderko K., Kotula I., Mrochem J., Grzybowska M., Błońska-Fajfrowska B. Eff ect of calcitonin administered intranasally on gastro-intestinal and biliary transit in humans. Neurogastroenterol. Motil. 2002; 14: 431–432.
 • 24. Kasicka-Jonderko A., Kamińska M., Jonderko K., Setera O., Błońska-Fajfrowska B. Short- and medium–term reproducibility of gastric emptying of a solid meal determined with the use of a low dose of 13C-octanoic acid and isotope-selective nondispersive infrared spectrometry. World J. Gastroenterol. 2006; 12: 1243–1248.
 • 25. Kasicka-Jonderko A., Jonderko K., Doliński K. i wsp. Extracirculatory eff ects of noise of various frequency spectra in humans – eff ect of pink and blue noise on gastric myoelectrical activity and gastrointestinal passage of nutrients. J. Smooth Muscle Res. 2007; 43: 25–42.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f5389a7d-fa4e-4c8a-bd20-b2afe148dc36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.