PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 2 | 1-15
Article title

Seat-belt use and associated factors among drivers and front passengers in the metropolitan city of Peshawar, Pakistan: A cross sectional study.

Content
Title variants
PL
Korzystanie z pasów bezpieczeństwa i czynniki powiązane wśród kierowców i pasażerów na przednim fotelu w metropolii Peszawar, Pakistan: Badanie przekrojowe.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Road traffic accidents is a major public health problem with an estimate to become the ninth leading cause of death worldwide. Pakistan yearly spends around 100 billion rupees on injuries and ranks 5th due to the fatality associated with road traffic accidents. Seat-belt use decreases the fatality amongst drivers and front-seat passengers by around 45–50%. Therefore, the current study was aimed to determine seat belt use among drivers and front passengers and its association of demographic factors. MATERIAL AND METHODS: A cross-sectional study was carried out from October 2016 to March 2017. The city was categorized into five major geographical areas and from each of these areas two roads were randomly selected from the list of the available roads. Data collection was done in the petrol pumps located on these roads and every fifth vehicle interviewed. Data was collected on an adapted tool with information regarding use of seat-belt and socio-demographic factors. Data was analyzed, using STATA version 13.1. RESULTS: A total of 1690 vehicles were interviewed during the time period. Around one third (35.5%) of the drivers were using seat-belt when approached and none of the front passengers. Around three fourth (72.2%) of the drivers reported avoiding fines and penalties as the main reason for using seat-belts. The main reason reported for not wearing seat-belt was embarrassment and was reported by around half of the drivers (45.6%) and front passenger (42.8%). On logistic regression education, type of vehicle and years of experience were independently associated with seat-belt use. Driving experience and education were negatively associated with seat-belt use while the use was less in private cars compared to taxis. CONCLUSIONS: Seat belt use in drivers of the metropolitan city of Peshawar was quite low and ironically was none in the front passengers. Avoiding fines and penalties was the main reason for seat-belt use which was common in taxis. Policy makers and planners should impose regulations and implementation of seat-belt use by all passengers to reduce the morbidity and mortality following road traffic accidents.
PL
WSTĘP: Wypadki drogowe to poważny problem zdrowia publicznego, który według szacunków może stać się dziewiątą główną przyczyną zgonów na świecie. Pakistan rocznie wydaje około 100 miliardów rupii na leczenie obrażeń i zajmuje piąte miejsce z powodu śmiertelnych wypadków drogowych. Korzystanie z pasów bezpieczeństwa zmniejsza śmiertelność wśród kierowców i pasażerów siedzących z przodu o około 45–50%. Dlatego obecne badanie miało na celu określenie użycia pasów bezpieczeństwa wśród kierowców i pasażerów na przednim fotelu oraz powiązanie czynników demograficznych. MATERIAŁ I METODY: Badanie przekrojowe przeprowadzono od października 2016 r. do marca 2017 r. Miasto zostało podzielone na pięć głównych obszarów geograficznych i z każdego z tych obszarów losowo wybrano dwie drogi z listy dostępnych dróg. Zbieranie danych odbywało się w stacjach paliwowych znajdujących się przy tych drogach i przeprowadzaono wywiad w co piątym pojeździe. Dane zebrano na dostosowanym narzędziu z informacjami dotyczącymi stosowania pasów bezpieczeństwa i czynników społeczno-demograficznych. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu STATA w wersji 13.1. WYNIKI: W czasie badania przeprowadzono wywiad z 1690 użytkownikami pojazdów. Około jedna trzecia (35,5%) kierowców korzystała z pasów bezpieczeństwa, ale żaden z pasażerów na przednim fotelu. Około trzy czwarte (72,2%) kierowców wskazało na unikanie kar jako główny powód używania pasów bezpieczeństwa. Głównym powodem, dla którego zgłaszano brak zapinania pasów bezpieczeństwa, było zażenowanie i zgłosiło je około połowa kierowców (45,6%) i pasażerowie z przodu (42,8%). W edukacji regresji logistycznej rodzaj pojazdu i lata doświadczenia były niezależnie związane z używaniem pasów bezpieczeństwa. Doświadczenie w prowadzeniu pojazdu i edukacja były negatywnie związane z używaniem pasów bezpieczeństwa, podczas gdy korzystanie z nich było mniejsze w samochodach prywatnych w porównaniu do taksówek. WNIOSKI: Używanie pasów bezpieczeństwa przez kierowców metropolii Peszawar było dość niskie i, jak na ironię, żaden z pasażerów nie korzystał z pasów. Unikanie grzywien i kar było głównym powodem używania pasów bezpieczeństwa, który był powszechny w taksówkach. Decydenci i planiści powinni narzucić przepisy i wdrażać stosowanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów, aby zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność w wyniku wypadków drogowych.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
1-15
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f50d1116-68d7-4280-b024-383d35b06ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.