PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 2 | 33-41
Article title

Inhalacyjne narażenie środowiskowe mieszkańców miast Polski na metale ciężkie kadm i nikiel oraz arsen

Content
Title variants
EN
Heavy metals cadmium, nickel and arsenic environmental inhalation hazard of residents of Polish cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W pracy dokonano oceny inhalacyjnego
narażenia mieszkańców miast Polski na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego metalami ciężkimi. Cel:
Uwagę skoncentrowano na ocenie całożyciowego narażenia
osoby dorosłej i dziecka na kadm, nikiel i arsen.
Materiał i metody: Analizowano narażenie mieszkańców
dużych aglomeracji i wybranych miast średniej
wielkości. Zastosowano metodologię zalecaną przez
amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA).
Wyniki: Wartości całkowitego indeksu zagrożenia dla
przyjętego scenariusza narażenia mieszkańca na kadm,
nikiel i arsen drogą inhalacyjną są kilkakrotnie większe
od wartości wyznaczonych dla tła środowiskowego.
Wnioski: Spośród badanych populacji najbardziej
zagrożone są dzieci, dla których wyznaczony indeks
narażenia oraz ryzyko nowotworowe przyjmują wartości
największe.
EN
Introduction: The paper assesses the airborne heavy
metals (Cd, Ni, As) inhalation hazard for residents of
Polish cities. Objective: Attention was focused on the
assessment of lifetime hazard for an adult person and
a child. Materials and methods: The hazard for large
and selected medium-size city residents was analysed.
The methods used have been recommended by the US
Environmental Protection Agency. Results: The values
of the total hazard index for the assumed scenario of
cadmium, nickel and arsenic inhalation hazard are several
times higher than the values determined for the
environmental background. Conclusions: The highest
values of the hazard index and cancer risk can be
observed for children.
Contributors
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Katedra Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Analitycznej
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Katedra Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Analitycznej
References
 • 1. Instytut Ochrony Środowiska, Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2007. Warszawa 2009. http://www.kobize.pl/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/Raport_LRTAP_2007.pdf.
 • 2. KASHUE-KOBIZE, Instytut Ochrony Środowiska, Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2008. Warszawa 2009.
 • 3. Seńczuk W.: Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 • 4. Kabata-Pentias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa 1999.
 • 5. Strumylaite L.: Cancer risk in relation to exposure to trace elements. Med Środow, 2011; 14 (1): 7-10.
 • 6. Nogaj E., Kwapuliński J., Suflita M., Babula M., Bebek M., Mitko K.: Analiza przydatności współczynnika wzbogacenia i kumulacji Ni i Ba w migdałkach gardłowych dzieci dla potrzeb oceny zróżnicowania stanu zanieczyszczenia, Ekologia i Technika 2011; 4: 225-230.
 • 7. Langauer-Lewowicka H., Pawlas K.: Kadm zagrożenia środowiskowe, Med Środow 2010; 13 (2): 75-81.
 • 8. Langauer-Lewowicka H., Pawlas K.: Nikiel – alegren środowiskowy, Med Środow 2010, 13 (2): 7-10.
 • 9. Bates M. N., Smith A. H., Hopenhaym-Rich C.: Arsenic ingestion and internal cancers: A review. Am J Epidemiol 1992; 135 (5): 462-476.
 • 10. Zwoździak J., Zwoździak P.: Rola modeli matematycznych w ocenie zagrożeń środowiskowych: identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Chemik 2009; 62, 10: 344-346.
 • 11. Szymczak W., Szeszenia-Dąbrowska N.: Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.
 • 12. Barański B., Szymczak W.: Podstawy metody oceny ryzyka zdrowotnego. Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1995.
 • 13. Biesiada M.: Ocena ryzyka zdrowotnego mieszkańców Wiślinki związanego z oddziaływaniem hałdy fosfogipsu. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2006.
 • 14. Biesiada M.: Zastosowanie analizy ryzyka zdrowotnego w analizie oddziaływania środowiska na zdrowie, Konferencja Środowisko i Zdrowie – w drodze do Unii Europejskiej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec, 10-11 grudzień 2001.
 • 15. Wcisło E., Ioven D., Kucharski R., Szdzuj J.: Human health risk assessment case study: an abandonem metal smelter site in Poland. Chemosphere 2002; 47: 507-515.
 • 16. Drobnik M., Latour T., Sziwa D.: Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem na potencjalnie toksyczne składniki mineralne wód leczniczych, Baln Pol 2008; L, 3: 266 -273.
 • 17. Kulka E., Ocena narażenia dzieci wynikającego z zanieczyszczenia placów zabaw ołowiem i kadmem. Med Środow 2009; 12 (2): 23-27.
 • 18. Shi G., Chen Z. Bi Ch., Wang L., Teng J., Li Y., Xu S.: A comparative study of health risk of potentially toxic metals in urban and suburban road dust in the most populated city of China, Atmos Environ 2011; 45: 764-771.
 • 19. Ferreira-Baptista L., De Miguel E.: Geochemistry and risk assessment of street dust in Luanda, Angola: A tropical urban environment, Atmos Environ 2005; 39: 4501-4512.
 • 20. Clark S. C., Jackson A. P., Neff J.: Development of risk assessment methodology for evaluating potential impacts associated with contaminated mud disposal in the marine environment. Chemosphere 2000; 41: 69-76.
 • 21. US EPA 1986b: Guidelines for Human Health Risk Assessment of Chemical Mixtures, Federal Register (51 FR 34014-34025) Washington D. C.
 • 22. US EPA 1989: Risk Assessment Guidance for Superfund, Vol. I, Human Health Evaluation Manual (Part A), EPA/540/1-89/002. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, D. C.
 • 23. US EPA 1991: Risk Assessment Guidance for Superfund, vol. I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance: Standard Default Exposure Factors (Interim Final), OSWER Directive 9285.6-03. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, D. C.
 • 24. Fowle J. R., Dearfield K. L.: Risk characterization handbook. U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC, 2000.
 • 25. Inspekcja Ochrony Środowiska: Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce w roku 2007 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ, Warszawa 2008 http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_pms_2007.pdf.
 • 26. Inspekcja Ochrony Środowiska: Jakość powietrza w Polsce w roku 2008 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ, Warszawa 2009. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_pms_2008.pdf.
 • 27. Inspekcja Ochrony Środowiska: Jakość powietrza w Polsce w roku 2009 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ, Warszawa 2010. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_pms_2009.pdf.
 • 28. Inspekcja Ochrony Środowiska: Monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery w Polsce dla potrzeb EMEP i GAW/WMO, Raport Syntetyczny 2008, Warszawa 2009.
 • 29. US EPA: Integrated Risk Information System, A-Z List of Substances,http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showSubstanceList (28.12.2011).
 • 30. US EPA: Human Health Risk Assessment, Risk-Based Concentration Table; http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/human/index.htm (28.12.2011).
 • 31. Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f3518c8f-b5cb-4d93-a872-b293958e1924
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.