PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 104–110
Article title

Loneliness and Internet addiction of Polish adolescents

Content
Title variants
PL
Samotność a uzależnienie od internetu polskiej młodzieży
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background and aims: Internet addiction in adolescents has been a growing problem over the recent years. The aim of the study was to assess the relationships between Internet addiction, loneliness (social and emotional) and adolescents’ lower quality of life. Methods: An anonymous survey was conducted in Poland in lower and upper secondary schools on a sample of  376 students, aged 14–19. The  Young’s Diagnostic Questionnaire, the De Jong Gierveld Loneliness Scale and KIDSCREEN-10 index were used. The statistical analysis of the data included χ2 test, partial correlations (SPSS v. 23) and path analysis (AMOS v. 19). Results: Of the participants, 11.6% were identified as addicted to Internet, and 8.2% – as being at risk of addiction; 37.8% of the participants were moderately lonely, and 2.5% – severely lonely. Partial correlations with age and gender as controlled variables revealed relationships between Internet addiction and overall and emotional loneliness, but not social loneliness nor quality of life. Path analysis confirmed significant associations between Internet addiction and emotional loneliness, and between emotional loneliness and quality of life. Emotional loneliness was a statistically significant mediator between Internet addiction and quality of life. Conclusions: Internet addiction is a predictor of adolescents’ loneliness, and excessive use of the Internet indirectly lowers the quality of life of young people, causing emotional loneliness. Our study indicates a correlation, not a causal relation. Lonely individuals may use the Internet compensatively.
PL
Tło i cele: Uzależnienie od internetu w wieku dorastania jest rosnącym problemem ostatnich lat. Celem zaprezentowanej pracy jest określenie związku pomiędzy uzależnieniem od internetu, samotnością (społeczną oraz emocjonalną) a niską jakością życia młodzieży. Metody: Anonimowa ankieta została przeprowadzona w Polsce w szkołach średnich na próbie 376 uczniów w wieku 14–19 lat. W badaniu zostały użyte: The Young’s Diagnostic Questionnaire, the De Jong Gierveld Loneliness Scale oraz 10-czynnikowy kwestionariusz KIDSCREEN. Analiza statystyczna danych obejmowała test χ2 , częściową korelację (SPSS v. 23) oraz analizę torową (AMOS v. 19). Wyniki: Spośród badanych 11,6% młodzieży zostało określonych jako uzależnieni od internetu, 8,2% – jako na granicy uzależnienia, 37,8% – jako przeciętnie samotni, 2,5% – bardzo samotni. Okazało się, że częściowa korelacja pomiędzy wiekiem i płcią, jako jedna ze zmiennych, jest powiązana z uzależnieniem od internetu oraz emocjonalną samotnością, jednak nie ma związku z obniżeniem jakości życia oraz społeczną samotnością. Analiza torowa potwierdziła znaczący związek pomiędzy uzależnieniem od internetu a samotnością emocjonalną oraz pomiędzy emocjonalną samotnością a obniżeniem jakości życia. Samotność emocjonalna była statystycznie ważnym mediatorem pomiędzy uzależnieniem od internetu a obniżeniem jakości życia. Wnioski: Uzależnienie od internetu jest czynnikiem rokującym samotność dorastającej młodzieży, a nadmierne używanie internetu pośrednio obniża jakość życia młodych ludzi, powodując samotność emocjonalną. Badanie określa korelację, nie związek przyczynowo-skutkowy. Być może osoby samotne kompensacyjnie używają internetu.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
104–110
Physical description
Contributors
author
 • Department of Child and Adolescent Health, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
 • Department of Child and Adolescent Health, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland; Institute of Applied Psychology, The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland
References
 • Amichai-Hamburger Y, Ben-Artzi E: Loneliness and Internet use. Comput Human Behav 2003; 19: 71–80.
 • Ayas T, Horzum MB: Relation between depression, loneliness, selfesteem and Internet addiction. Education 2013; 133: 283–290.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej: Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych. CBOS, Warszawa 2012.
 • Chou C, Hsiao MC: Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case. Comput Educ 2000; 35: 65–80.
 • Fernández-Villa T, Alguacil Ojeda J, Almaraz Gómez A et al.: Problematic Internet Use in University Students: associated factors and differences of gender. Adicciones 2015; 27: 265–275.
 • Griffiths M: Does Internet and computer “addiction” exist? Some case study evidence. Cyberpsychol Behav 2000; 3: 211–218.
 • Griffiths MD, van Rooij AJ, Kardefelt-Winther D et al.: Working towards an international consensus on criteria for assessing internet gaming disorder: a critical commentary on Petry et al. (2014). Addiction 2016; 111: 167–175.
 • Grygiel P, Humenny G, Rebisz S et al.: Validating the Polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld Loneliness Scale. Eur J Psychol Assess 2013; 29: 129–139.
 • Hardie E, Tee MY: Excessive Internet use: the role of personality, loneliness and social support networks in Internet addiction. AJETS 2007; 5: 34–47.
 • Hawkley LC, Cacioppo JT: Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Ann Behav Med 2010; 40: 218–227.
 • Hayes AF: Beyond Baron and Kenny: statistical mediation analysis in the new millennium. Commun Monogr 2009; 76: 408–420.
 • Hooper D, Coughlan J, Mullen M: Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods 2008; 6: 53–60.
 • Hsu CL, Lu HP: Why do people play on-line games? An extended TAM with social influences and flow experience. Information & Management 2004; 41: 853–868.
 • Jenaro C, Flores N, Gómez-Vela M et al.: Problematic Internet and cell-phone use: psychological, behavioral, and health correlates. Addict Res Theory 2007; 15: 309–320.
 • Jiang Z, Shi M: Prevalence and co-occurrence of compulsive buying, problematic Internet and mobile phone use in college students in Yantai, China: relevance of self-traits. BMC Public Health 2016; 16: 1211.
 • de Jong-Gierveld J, Kamphuls F: The development of a Rasch-type loneliness scale. Appl Psychol Meas 1985; 9: 289–299.
 • Jorgenson AG, Hsiao RC, Yen CF: Internet addiction and other behavioral addictions. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2016; 25: 509–520.
 • Kim S, Kim R: A study of Internet addiction: status, causes, and remedies. Focusing on the alienation factor. J Korean Home Econ Assoc English Edition 2002; 3: 1–19.
 • Kim J, LaRose R, Peng W: Loneliness as the cause and the effect of problematic Internet use: The relationship between Internet use and psychological well-being. Cyberpsychol Behav 2009; 12: 451–455.
 • Kirwil L: Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców. SWPS, Warszawa 2011.
 • Kraut R, Patterson M, Lundmark V et al.: Internet paradox. A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am Psychol 1998; 53: 1017–1031.
 • Larose S, Guay F, Boivin M: Attachment, social support and loneliness in young adulthood: a test of two models. Pers Soc Psychol Bull 2002; 28: 684–693.
 • Lemmens JS, Valkenburg PM, Gentile DA: The Internet Gaming Disorder Scale. Psychol Assess 2015; 27: 567–582.
 • Lićwinko J, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C: Internet addiction among academic youth in Białystok. Prog Health Sci 2011; 1: 124–130.
 • Majchrzak P, Ogińska-Bulik N: Zachowania ryzykowne związane z cyberprzestrzenią – polska adaptacja Internet Addiction Test. In: Ogińska-Bulik N (ed.): Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Wydawnictwo WSHE, Łódź 2007.
 • Maryl M, Korolczuk A: Relacje z rodzicami i rówieśnikami – ich wpływ na funkcjonowanie adolescentów. Psychiatr Psychol Klin 2008; 8: 46–56.
 • Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Dzielska A et al.: Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (KIDSCREEN). Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2008.
 • Ostaszewski K, Bobrowski K, Borucka A et al.: Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2013.
 • Pawłowska B, Potembska E: Objawy zagrożenia i uzależnienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu, autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat. Curr Probl Psychiatry 2011; 12: 439–442.
 • Peele S: What addiction is and is not: the impact of mistaken notions of addiction. Addict Res 2000; 8: 599–607.
 • Petry NM, O’Brien CP: Internet gaming disorder and the DSM‐5. Addiction 2013; 108: 1186–1187.
 • Pincus MJ, Luxton MA, Ocko MA et al.: U.S. Patent No. 9,280,875. U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 2016.
 • Pontes HM, Griffiths MD, Patrão IM: Internet addiction and loneliness among children and adolescents in the education setting: an empirical pilot study. Aloma Rev Psicol Ciències Educ Esport 2014a; 32: 91–98.
 • Pontes HM, Király O, Demetrovics Z et al.: The conceptualisation and measurement of DSM-5 Internet Gaming Disorder: the development of the IGD-20 Test. PLoS One 2014b; 9: e110137.
 • Potembska E: Uzależnienie i zagrożenie uzależnieniem od Internetu u młodzieży. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: dr hab. Beata Pawłowska, Lublin 2011.
 • Qualter P, Munn P: The separateness of social and emotional loneliness in childhood. J Child Psychol Psychiatry 2002; 43: 233–244.
 • Ravens-Sieberer U, Gosch A, Erhart M et al.; the KIDSCREEN Group Europe: The KIDSCREEN Questionnaires. Quality of Life Questionnaires for Children and Adolescents. Handbook. Pabst Science Publishers, Lengerich 2006.
 • Rokach A: Loneliness then and now: reflections on social and emotional alienation in everyday life. Curr Psychol 2004; 23: 24–40.
 • Rotenberg KJ, MacDonald KJ, King EV: The relationship between loneliness and interpersonal trust during middle childhood. J Genet Psychol 2004; 165: 233–249.
 • Schinka KC, Van Dulmen MH, Bossarte R et al.: Association between loneliness and suicidality during middle childhood and adolescence: longitudinal effects and the role of demographic characteristics. J Psychol 2012; 146: 105–118.
 • Stickley A, Koyanagi A, Koposov R et al.: Loneliness and health risk behaviours among Russian and U.S. adolescents: a cross-sectional study. BMC Public Health 2014; 14: 366.
 • Tsitsika A, Tzavela E, Mavromati F (eds.): Research on Internet Addictive Behaviours among European Adolescents (EU NET ADB Project). National and Kapodistrian University of Athens, Athens 2012.
 • Wartberg L, Kriston L, Kegel K et al.: Adaptation and psychometric evaluation of the Young Diagnostic Questionnaire (YDQ) for parental assessment of adolescent problematic Internet use. J Behav Addict 2016; 5: 311–317.
 • Young KS: Cognitive behavior therapy with Internet addicts: treatment outcomes and implications. Cyberpsychol Behav 2007; 10: 671–679.
 • Young KS: Internet addiction: symptoms, evaluation, and treatment. VandeCreek L, Jackson TL (eds.): Innovation in Clinical Practice: A Source Book. Volume 17. Professional Resource Press, Sarasota 1999.
 • Young KS: Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav 1998; 1: 237–244.
 • Zboralski K, Orzechowska A, Talarowska M et al.: The prevalence of computer and Internet addiction among pupils. Postepy Hig Med Dosw (online) 2009; 63: 8–12.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f33be554-9f73-4e59-9b85-03294fb7bc30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.