PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 2 | 160–164
Article title

Endoskopowa ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu zmian patologicznych dwunastnicy

Content
Title variants
EN
Endoscopic ultrasonography in the diagnosis and treatment of duodenal lesions Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem pracy było ustalenie przydatności endoskopowej ultrasonografii w wykrywaniu zmian podśluzówkowych oraz pogrubienia i nierównych zarysów ścian dwunastnicy. Przeanalizowano 41 pacjentów (22 kobiety i 19 mężczyzn) hospitalizowanych w latach 2009–2012 w Klinice Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego z powodu patologii dwunastnicy stwierdzonej w badaniu gastroskopowym. U wszystkich chorych wykonano w kolejnym etapie badanie endosonograficzne, w którym stwierdzono w 32 (78,1%) przypadkach zmianę organiczną w zakresie ściany dwunastnicy, a u 9 (21,9%) pacjentów prawidłowe struktury położone poza przewodem pokarmowym. Na podstawie zaawansowania zmian w obrębie ściany dwunastnicy w badaniu endosonograficznym zakwalifikowano chorych do jednej z trzech metod terapii: endoskopowej, chirurgicznej lub onkologicznej. U 20 (48,8%) pacjentów zmiana była ograniczona do błony śluzowej i podśluzowej, a więc podlegała terapii/nadzorowi endoskopowemu. W pozostałych przypadkach rozpoznano naciek przekraczający błonę mięśniową (n = 21; 51,2%), kwalifikując chorych do leczenia chirurgicznego lub onkologicznego. Badanie endosonograficzne odgrywa kluczową rolę w diagnostyce zmian podśluzówkowych, umożliwiając prawidłową kwalifikację do odpowiedniej metody leczenia.
EN
In presented study our main aim was to assess the diagnostic yield in submucosal lesions, duodenum wall thickening and surface roughness diagnostics with use of endoscopic ultrasonography. We analysed 41 patients (22 female and 19 male) hospitalized in Military Institute of Medicine in Warsaw between 2009 and 2012 because of duodenum lesion diagnosed in upper gastrointestinal tract endoscopy. In all patients endosonography was performed. In 32 (78.1%) cases organic lesion was diagnosed in gastrointestinal tract wall and in 9 (21.9%) cases normal anatomical structures were found. On the basis of ultrasonography procedure result patients were qualified to surgical, endoscopic or oncology treatment. In 20 (48.8%) cases the change was limited to the mucosa and submucosa and therefore subject to treatment/surveillance endoscopy. In other cases diagnosed infiltration beyond the muscle membrane (n = 21; 51.2%), qualifying of patients for surgery or oncology. Endoscopic ultrasound plays a key role in the diagnosis of submucosal lesions allow proper qualifications to appropriate treatment.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
160–164
Physical description
Contributors
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
References
 • 1. Dąbrowski A. (red.): Gastroenterologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2011.
 • 2. Ponsaing L.G., Kiss K., Loft A. i wsp.: Diagnostic procedures for submucosal tumors in the gastrointestinal tract. World J. Gastroenterol. 2007; 13: 3301–3310.
 • 3. Rösch T., Lorenz R., Dancygier H. i wsp.: Endosonographic diagnosis of submucosal upper gastrointestinal tract tumors. Scand. J. Gastroenterol. 1992; 27: 1–8.
 • 4. Polkowski M.: Endoscopic ultrasound and endoscopic ultrasound-guided fine-needle biopsy for the diagnosis of malignant submucosal tumors. Endoscopy 2005; 37: 635–645.
 • 5. Lewosiuk A., Białek A., Smereczyński A., Starzyńska T.: Zmiany podśluzówkowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4: 126–136.
 • 6. Xu G.Q., Zhang B.L., Li Y.M. i wsp.: Diagnostic value of endoscopic ultrasonography for gastrointestinal leiomyoma. World J. Gastroenterol. 2003; 9: 2088–2091.
 • 7. Sun S., Jin Y., Chang G. i wsp.: Endoscopic band ligation without electrosurgery: a new technique for excision of small upper-GI leiomyoma. Gastrointest. Endosc. 2004; 60: 218–222.
 • 8. Zienkiewicz K., Juśkiewicz W., Zgodziński W. i wsp.: Ectopic pancreas: endoscopic, ultrasound and radiological features. Folia Morphol. (Warsz.) 2003; 62: 205–209.
 • 9. Konstantinidis I.T., Warshaw A.L., Lauwers G.Y. i wsp.: A duodenal duplication cyst causing recurrent pancreatitis in a young patient. Am. Surg. 2011; 77: 1267–1269.
 • 10. Cichoż-Lach H., Kasztelan-Szczerbińska B., Słomka M.: Stromalne guzy przewodu pokarmowego – epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, rokowanie oraz zasady leczenia. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 216–221.
 • 11. Demetri G.D., Benjamin R.S., Blanke C.D. i wsp.; NCCN Task Force: NCCN Task Force report: management of patients with gastrointestinal stromal tumor (GIST) – update of the NCCN clinical practice guidelines. J. Natl Compr. Canc. Netw. 2007; 5 supl. 2: S1–S29.
 • 12. Casali P.G., Jost L., Reichardt P. i wsp.; ESMO Guidelines Working Group: Gastrointestinal stromal tumors: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol. 2008; 19 supl. 2: ii35–ii38.
 • 13. Hawes R.H., Fockens P. (red.): Endosonography. Saunders Elsevier, 2006.
 • 14. Kos-Kudła B. i wsp.: Zasady postępowania w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego. Endokrynol. Pol. 2008; 59: 39–106.
 • 15. Ruszniewski P., Delle Fave G., Cadiot G. i wsp.: Well-differentiated gastric tumors/carcinomas. Neuroendocrinology 2006; 84: 158–164.
 • 16. Borch K., Ahrén B., Ahlman H. i wsp.: Gastric carcinoids: biologic behavior and prognosis after differentiated treatment in relation to type. Ann. Surg. 2005; 242: 64–73.
 • 17. Krzakowski M., Dziadziuszko R., Fijuth J. i wsp.: Onkologia w praktyce klinicznej. Zalecenia postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Tom I, Via Medica, Gdańsk 2011.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f311963d-69e2-481d-9b39-891d1f0b7e6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.