PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 20 | 2 | 13-21
Article title

Podmioty wykonujące działalność leczniczą a odpady medyczne

Content
Title variants
EN
Healthcare entities and healthcare waste
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Wstęp. Z wykonywaniem działalności leczniczej wiąże się powstawanie odpadów medycznych, w tym także niebezpiecznych odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Czynnik zagrożenia w kontekście tych odpadów wynika bezpośrednio z zawartości patogenów chorobotwórczych, co jest związane z zawartością tkanki organicznej, czynników infekcyjnych typu biologicznego, jak bakterie, wirusy, grzyby, oraz niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzących z przeterminowanych leków lub leków cytotoksycznych bądź cytostatycznych. Dlatego postępowanie z tymi odpadami nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przeciwdziałania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Materiał i metody. Celem pracy było zobrazowanie gospodarki odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych, na podstawie wyników z kontroli, które przeprowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania w pracy wykonano przy zastosowaniu metody badania dokumentów. Materiał badawczy obejmował wyniki 1045 kontroli w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych. Wyniki. Z materiału badawczego obejmującego wyniki 1045 kontroli podmiotów leczniczych, przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat, stwierdzono nieprawidłowości w 71 podmiotach. W większości nieprawidłowości dotyczyły transportu oraz stanu i warunków pomieszczeń przeznaczonych do czasowego magazynowania odpadów medycznych. Dlatego prawidłowe gospodarowanie odpadami medycznymi wymaga zapewnienia bieżącego system nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w podmiotach leczniczych, na każdym etapie postępowania z odpadami, co jest najbardziej skuteczną metodą zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu. Wnioski. Podstawą gospodarowania odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych musi być przestrzeganie rygorystycznych zasad higieny poprzez zapewnienie bieżącego przestrzegania procedur sanitarno-epidemiologicznych oraz szkolenia personelu, zarówno medycznego jak i technicznego, co w znacznym stopniu przeciwdziała zakażeniom.
Contributors
 • Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego , II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
References
 • [1] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
 • [2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21 z późn. zm.).
 • [3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
 • [4] Górski M.: Gospodarowanie odpadami (w:) Górski M. (red.): Prawo ochrony środowiska (red.). Wolters Kluwer, Warszawa 2009: 316.
 • [5] Czech E.: Szkoda w obszarze środowiska i wina jako determinanty odpowiedzialności administracyjnej za szkodę. Wyd. Trans Humana, Białystok 2008: 28.
 • [6] Michalak J.: Zakażenia szpitalne jako przedmiot działań organizacji międzynarodowych (w:) Denys A.: Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia (red. Wolters Kluwer, Warszawa 2012: 293, 282-285.
 • [7] Furtak-Niczyporuk M.: Proces gospodarowania niebezpiecznymi odpadami medycznymi w świetle obowiązującego prawa (w:) Szewczak M., Drop B., Śmiech R. (red.): Prawo w ochronie zdrowia. Wyd. KUL, Lublin 2013: 87.
 • [8] Korzeniowski P.: Zasady prawne ochrony środowiska. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010: 499.
 • [9] Duane Th.M., Brown H., Borchers C.T., L.G. i in.: A Central Venous Line protocol decreases bloodstream infections and length of stay in a trauma intensive care unit population.,,Am. Surg.’’, 2009: 75 (12): 1166-1171.
 • [10] Furtak-Niczyporuk M.: Warunki transportu niebezpiecznych odpadów medycznych. Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 18, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015: 99-111.
 • [11] Furtak-Niczyporuk M.: Organizacja unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych (w:) Ura E., Stelmasiak J., Pieprzny S. (red.): Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012: 436-456.
 • [12] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.J. Dz. U. z 2016, poz. 290), art.5 ust. 2.
 • [13] Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz.947 z późn. zm.) art. 22, ust. 1; rozdz. 3 i 5.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f13844b2-3fc7-4163-93dc-462f5424be94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.