PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 2 | 87-101
Article title

Korelacja zmian GFR i parametrów układu krzepnięcia oznaczanych w moczu u chorych na raka szyjki macicy w stopniach IIB-IIIB leczonych metodą radiochemioterapii

Content
Title variants
EN
Correlation between alterations in GFR and coagulation parameters in urine of patients with stage IIB-IIIB uterine cervix cancer treated by radiochemotherapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Radio- and chemotherapy increase the risk of disorders in the hemostasis system. Pathologic activation of coagulation and fibrinolysis may lead to formation of clots in microcirculation of many organs and subsequently to their dysfunction. Presence of serum coagulation proteins in urine may indicate renal dysfunction. Aim of paper: 1) Evaluation of correlation between hemostatic parameters in urine of patients with stage IIB-IIIB cervical cancer and results of dynamic scintigraphy. 2) Assessment of influence of prophylactic administration of low-molecular-weight heparins (LMWH) on renal function in this patient population. Material and method: The study was randomized. Treatment protocol included radiotherapy (46- 65 Gy administered by the box technique) and cisplatin (40 mg/m2 q7d) in patients with normal serum creatinine level. Renal function was assessed by dynamic scintigraphy and glomerular filtration rate (GFR) was determined. Parameters of serum hemostatic system assessed included: D-dimers, PAP, PAI-1, tPA, F1+2 and TAT. Patients were subdivided into 2 groups: a study group – with reduced GFR and a control – with normal GFR. Half of the patients in the study group received 2850 I.U. aXa or 0.3 mL nadroparin during and 6 weeks after chemotherapy (randomization list). Results: Reduction of GFR in the control group (median -9.7%) and in the study group without nadroparin (median -9.9%) were noticed. In the study group receiving nadroparin, an increase of GFR (median 22.3%) was seen. Significant differences were noticed between alterations of GFR in the control and study groups receiving nadroparin and between study groups with and without nadroparin (p=0.0001). Assessment of parameters of hemostatic system in urine revealed activation of fibrinolysis in patients receiving nadroparin and its further inhibition in the group without nadroparin. Conclusions: 1) Alterations in GFR values correlate with changes in hemostasis parameters assessed in urine. An increase of GFR is associated with alterations consistent with inhibition of coagulation and activation of fibrinolysis. Inhibition of fibrinolysis and continuous activation of coagulation results in reduction of GFR values. 2) Prophylactic administration of LMWH enhance activation of fibrinolysis, resulting in an improvement of GFR values in this patient population.
PL
Wstęp: Radioterapia i chemioterapia zwiększają prawdopodobieństwo zaburzeń w układzie hemostazy. Patologiczna aktywacja krzepnięcia i ograniczenie fibrynolizy mogą prowadzić do powstania zakrzepów w mi-krokrążeniu wielu narządów, upośledzając ich czynność. Pojawienie się osoczowych białek układu krzepnięcia w moczu świadczy o nieprawidłowej czynności nerek. Cele pracy: 1) Ocena korelacji wartości parametrów układu hemostazy oznaczanych w moczu chorych na raka szyjki macicy w stopniu IIB-IIIB z wynikami scyntygrafii dynamicznej. 2) Ocena wpływu profilaktyki heparynami drobnocząsteczkowymi na czynność nerek w badanej grupie chorych. Materiał i metoda: Badanie miało charakter randomizowany. Leczenie zakładało podanie dawki 46-65 Gy techniką box i cisplatyny w dawce 40 mg/m2 co 7 dni u chorych z prawidłowymi wartościami kreatyniny we krwi. Czynność nerek oceniano za pomocą scyntygrafii dynamicznej, oznaczając filtrację kłębkową (GFR). W osoczowym układzie hemostazy oznaczano stężenia D-dimerów, PAP, PAI-1, tPA, F1+2 i TAT. Pacjentki podzielono na dwie grupy: badaną - z obniżonym GFR i kontrolną - z prawidłowym GFR. W grupie badanej połowa pacjentek otrzymywała 2850 j.m. aXa/0,3 ml nadroparyny w trakcie i 6 tygodni po leczeniu (lista randomizacyjna). Wyniki: Stwierdzono spadki GFR w grupie kontrolnej (mediana -9,7%) i grupie badanej bez nadroparyny (mediana -9,9%). W grupie badanej otrzymującej nadroparynę zaobserwowano wzrost wartości GFR (mediana 22,3%). Stwierdzono znamienne różnice między zmianami GFR wgru-pie kontrolnej i badanej otrzymującej nadroparynę oraz między grupą badaną bez nadroparyny i grupą badaną otrzymującą nadroparynę (p=0,0001). Badania parametrów układu hemostazy oznaczanych w moczu wykazały aktywację fibrynolizy u chorych otrzymujących nadroparynę oraz dalsze jej blokowanie w grupie bez nadroparyny. Wnioski: 1) Zmiany wartości GFR korelują z wahaniami wartości parametrów hemostazy oznaczanych w moczu. Wzrost GFR następuje, gdy przeważają zmiany świadczące o zahamowaniu krzepnięcia z równoczesną aktywacją fibrynolizy. Zahamowanie fibrynolizy i ciągła aktywacja krzepnięcia pogłębiają obniżenie wartości GFR. 2) Profilaktyczne dawki heparyny drobnocząsteczkowej nasilają aktywację fi-brynolizy i powodują wzrost wartości GFR w badanej grupie chorych.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
87-101
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński.
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński. Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. I. Kozłowicz-Gudzińska Correspondence to: Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Zakład Chemii Klinicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: lek. med. T. Sadowski
 • Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. I. Kozłowicz-Gudzińska
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
References
 • 1. Caine G.J., Stonelake ES., Lip G.Y., Kehoe S.T.: The hyper-coagulable state of malignancy: pathogenesis and current debate. Neoplasia 2002; 4: 465-473.
 • 2. Catena C., Zingaro L., Casaccio D., Sechi LA: Abnormalities of coagulation in hypertensive patients with reduced creatinine clearance. Am. J. Med. 2000; 109: 556-561.
 • 3. Sixth ACCP Consensus Conference on Antithrombotic Therapy. Chest 2001; 119 supl.
 • 4. Grönroos M.H., Bolme P., Winiarski J., Berg U.B.: Longterm renal function following bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant. 2007; 39: 717-723.
 • 5. Miralbell R., Sancho G., Bieri S. i wsp.: Renal insufficiency in patients with hematologic malignancies undergoing total body irradiation and bone marrow transplantation: a prospective assessment. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2004; 58: 809-816.
 • 6. Marx G.M., Blake G.M., Galani E. i wsp.: Evaluation of the Cockroft-Gault, Jelliffe and Wright formulae in estimating renal function in elderly cancer patients. Ann. Oncol. 2004; 15: 291-295.
 • 7. Poole S.G., Dooley M.J., Rischin D.: A comparison of bedside renal function estimates and measured glomerular filtration rate (Tc99mDTPA clearance) in cancer patients. Ann. Oncol. 2002; 13: 949-955.
 • 8. Benke M., Kozłowicz-Gudzińska I., Ziarkiewicz-Piwowarska B., Bidziński M.: Ocena funkcji nerek za pomocą badań scyntygraficznych u pacjentek leczonych z powodu raka szyjki macicy w II i III stopniu zaawansowania - doniesienie wstępne. Nowotwory J. Oncol. 2003; 53 supl. 2: 21-25.
 • 9. Kakkar A.K., Williamson R.C.: Thrombosis antithrombotic therapy and cancer (meeting abstract). Int. J. Oncol. 1995; 7 supl.: 960.
 • 10. Lind S.E., Goldshteyn S., Barry C.P. i wsp.: Assessment of coagulation system activation using spot urine measurements. Blood Coagul. Fibrinolysis 1999; 10: 285-289.
 • 11. Roszkowski K., Ziółkowska E.: Fibrynoliza w procesie nowotworowym. Współcz. Onkol. 2005; 9: 196-198.
 • 12. Lip G.Y.H., Chin B.S.P., Blann A.D.: Cancer and the prothrombotic state. Lancet Oncol. 2002; 3: 27-34.
 • 13. Wojtukiewicz M.Z., Sierko E.: Zaburzenia hemostazy u chorych na nowotwory. W: Krzakowski M. (red.): Onkologia kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2006.
 • 14. Hofmann M., Rest A., Hafner G. i wsp.: D-dimer, throm-bin-antithrombin III-complex (TAT) and prothrombin fragment 1+2 (PTF). Parameters for monitoring therapy with low molecular-weight heparin in coagulation disorders. Anaesthesist 1997; 46: 689-696.
 • 15. MousaS.A.: Low-molecular-weight heparin in thrombosis and cancer. Semin. Thromb. Hemost. 2004; 30 supl. 1: 25-30.
 • 16. Weitz I.C., Israel VK., Waisman J.R. i wsp.: Chemotherapy-induced activation of hemostasis: effect of a low molecular weight heparin (dalteparin sodium) on plasma markers of hemostatic activation. Thromb. Haemost. 2002: 88: 213-220.
 • 17. Beer J.H., Haeberli A., Vogt A. i wsp.: Coagulation markers predict survival in cancer patients. Thromb. Haemost. 2002; 88: 745-749.
 • 18. Sallah S., Husain A., Sigounas V. i wsp.: Plasma coagulation markers in patients with solid tumors and venous thromboembolic disease receiving oral anticoagulation therapy. Clin. Cancer Res. 2004; 10: 7238-7243.
 • 19. Thodiyil P.A., Walsh D.C., Kakkar A.K.: Thromboprophylaxis in the cancer patient. Acta Haematol. 2001; 106: 73-80.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f1245e84-8199-42ed-8f1b-ec5ee203320e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.