PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 5 | 65-71
Article title

Rozpowszechnienie problemów okulistycznych wśród nałogowych palaczy papierosów

Content
Title variants
EN
The spread of eye diseases in habitual smokers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Nałóg palenia tytoniu w Polsce dotyczy według programu WOBASZ 42% mężczyzn i 25% kobiet. Celem badania była ocena rozpowszechnienia problemów okulistycznych wśród palaczy oraz odpowiedź na pytanie: Czy palenie tytoniu ma wpływ na występowanie zaburzeń układu optycznego oka. MATERIAŁ I METODY Badanie przeprowadzono we Wrocławiu na grupie 83 studentów w oparciu o autorską ankietę składającą się z 74 pytań obejmujących: subiektywne objawy związane z widzeniem, podstawowe informacje optometryczne, choroby oczu oraz czynniki środowiskowe wpływające na stan układu optycznego. Badaną grupę studentów podzielono na dwie podgrupy: 66 studentów niepalących papierosy i 17 studentów deklarujących nałogowe palenie papierosów. WYNIKI Wśród subiektywnych objawów związanych z widzeniem, palący papierosy istotnie statystycznie częściej w porównaniu z niepalącymi zgłaszali bóle i zawroty głowy (niepalący:31%; palący:40%) oraz uczucie suchości i pieczenia oczu (niepalący:13%; palący:33%). Palacze znamiennie częściej nosili, zarówno okulary (niepalący:31%; palący:50%), jak i soczewki kontaktowe (niepalący:14%; palący:33%). Średnia wartość wady wzroku dla osób noszących okulary była istotnie statystycznie wyższa w grupie palących papierosy (niepalący:–1,75 dioptrie w przypadku oka prawego i –1,75 dioptrie w przypadku oka lewego; palący: odpowiednio –4,0 dioptrie i –4,0 dioptrie). Dla osób noszących soczewki kontaktowe średnia wartość wady wzroku była również istotnie wyższa w grupie palących tytoń (niepalący:–2,0 dioptrie w przypadku oka prawego i –2,0 dioptrie w przypadku oka lewego; palący: odpowiednio –5,0 dioptrie i –5,25 dioptrie). Wśród chorób narządu wzroku, u palących papierosy istotnie statystycznie częściej w porównaniu z niepalącymi występował jęczmień (niepalący: 0%; palący:27%). WNIOSKI Problemy okulistyczne w badanej populacji występowały z częstością porównywalną do częstości występowania w populacji ogólnej. Zaburzenia układu optycznego oka zasadniczo częściej zgłaszali nałogowi palacze papierosów.
EN
INTRODUCTION Habitual smoking according to WOBASZ project was identifi ed in 42% of men and 25% women. The most common eye problems include disorders of refraction, accomodation and and of ocular muscles. AIM The aim of the study was to determine the spread of eye disorders in habitual smokers and the attempt to check whether smoking may have an infl uence on eye disorders. Material and methods. The study was carried out in the city of Wroclaw in a group of 83 students with the use of original questionnaire based on 74 questions on: subjective symptoms connected with vision, basic optometric information, eye diseases, and environmental factors infl uencing on the optic system. The study group was divided into 2 subgroups: 66 non-smoking students and 17 students declaring the habitual smoking. Statistical analysis was performed with STATICTICA 6.0 package. P less than 0.05 was considered as statistically signifi cant. RESULTS In a subgroup of smokers subjective symptoms connected with vision such as headaches, vertigos were statistically signifi cant more common in smokers (non-smokers 31% vs. smokers 40%) as well as the feeling of eye dryness and burning (non-smokers 13% vs. smokers 50%). Smokers more often wore glasses (non-smokers 31% vs. 50%) and contact lenses (non-smokers 14% vs. smokers 33%) in comparison with non-smokers. The mean value of the refraction disorder – myopia – for students wearing glasses was statistically signifi cant higher in smokers (non-smokers –1.75 dioptres for the right and left eye and smokers –4.0 for both eyes). For students wearing contact lenses the mean value of the refraction disorder was also higher for smokers (non-smokers –2.0 dioptres for both eyes, smokers –5.0 for the right eye and –5.25 dioptres for the left eye). Stye was more commonly present in smokers in comparison with non-smokers (non-smokers 0%, smokers 27 %). CONCLUSIONS The spread of eye disorders in the population of students was similar as in the whole population. Generally, disorders of the optic system were more common in habitual smokers.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
5
Pages
65-71
Physical description
Contributors
author
 • Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej
author
 • Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
author
 • Studenckie Koło Naukowe Toksykologii i Medycyny Środowiskowej przy Katedrze i Zakładzie Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 7; tel. (71)784 15 08
 • Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu
References
 • 1. Andrzejak R., Poręba R. Szkodliwy wpływ nałogu tytoniowego na układ sercowo-naczyniowy. Lekarz 2008; 9: 10-14, 22.
 • 2. Nowak M., Brzozowski T., Kolman E., Seniuta J., Łukasik M., Cedzyński Ł. i wsp. Występowanie i wiedza o nadciśnieniu tętniczym u mieszkańców wsi Boguszyce. Adv. Clin. Exp. Med. 2005; 14: 107-114.
 • 3. Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Drygas W., Wyrzykowski B., Pająk A. i wsp. Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005; 63(supl. 4): S626-S631.
 • 4. Poręba R., Gać P., Zawadzki M., Poręba M., Derkacz A., Pawlas K. i wsp. Life style and cardiovascular risk factors among students of Wroclaw postgraduate schools. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 102- 109.
 • 5. Wyrzykowski B., Zdrojewski T. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego. Med. po Dyplomie 2004; supl. 19: 3-7.
 • 6. Dziuda M.R., Grzybowski A. Kotynina – biomarker ekspozycji na dym tytoniowy. Przegl. Lek. 1999; 56: 161-163.
 • 7. Zatoński W., Przewąźniak K. Palenie tytoniu w Polsce: podstawy, następstwa zdrowotne i profi laktyka. Instytut – Centrum Onkologii, Warszawa 1999.
 • 8. Błaszczyk J., Pudełko M., Cisarż K. Nowotwory złośliwe w województwie dolnośląskim w roku 2003. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2005.
 • 9. Tatarczyka A., Wesół D., Kuźnar – Kamińska B. Nałóg palenia tytoniu a czynność układu oddechowego u pacjentów akcji przesiewowej wczesnego rozpoznawania chorób płuc i oskrzeli. Nowiny Lek. 2005; 74: 623-627.
 • 10. Grundy S.M., Pasternak R., Greenland P., Smith S. Jr, Fuster V. AHA/ACC scientifi c statement: Assessment of cardiovascular risk by use of multiple-risk-factor assessment equations: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association and the American College of Cardiology. J. Am. Coll. Cardiol. 1999; 34: 1348-1359.
 • 11. McBride P.E. The health consequences
 • of smoking. Cardiovascular diseases. Med.
 • Clin. North. Am. 1992; 76: 333-353.
 • 12. Wilhelmsen L. Coronary heart disease: epidemiology of smoking and intervention studies of smoking. Am. Heart J. 1988; 115: 242-249.
 • 13. Milanowski J. Palenie tytoniu. Wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem. Wydawnictwo Biforium, Lublin 2001.
 • 14. Mazurkiewicz M. Nowotwory tytoniozależne jako problem społeczny. Wydawnictwo Biforium, Lublin 2001.
 • 15. Benowitz N.L., Fitzgerald G.A., Wilson M., Zhang Q. Nicotine eff ects on eicosanoid formation and hemostatic function: comparison of transdermal nicotine and cigarette smoking. J. Am. Coll. Cardiol. 1993; 22: 1159-1167.
 • 16. Benowitz N.L., Gourlay S.G. Cardiovascular toxicity of nicotine: implications for nicotine replacement therapy. J. Am. Coll. Cardiol. 1997; 29: 1422-1431.
 • 17. Rudobielski R., Krochmalska – Kieracińska L. Patogeneza krótkowzroczności postępującej. Klin. Oczna 1979; 81: 125- 128.
 • 18. Rudobielski R., Rudobielaska I. Wyniki zapobiegania krótkowzroczności u młodzieży. Klin. Oczna 1979; 81: 133-136.
 • 19. Sobańska M., Narożna G., Tomczyk E. Częstość braku prawidłowego widzenia obuocznego u młodzieży akademickiej. Klin. Oczna 1976; 46: 83-87.
 • 20. Niżankowska H.M., Kaczmarek R. Częstość występowania jaskry otwartego kąta i nadciśnienia ocznego jako ryzyka jaskry w populacji wrocławskiej. Wrocławskie Badanie Epidemiologiczne. Klin.Oczna 2004; 106 (supl. do nr 1-2): 147-152.
 • 21. Gać P., Karp D., Gać P., Zawadzki M., Poręba R., Andrzejak R. Rozpowszechnienie rozpoznanych wad refrakcji wśród losowo wybranej grupy studentów uczelni Wrocławia. Ann. Acad. Med. Siles. 2008; 62: 21-27.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f11511a4-173d-4b78-8306-c8938533e08c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.