PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 1 | 69-74
Article title

Odżywianie się dzieci romskich i jego wpływ na niektóre wskaźniki zdrowia

Content
Title variants
EN
Nutrition of the roma children and its impact on some indicators of health
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zwyczaje żywieniowe społeczności romskiej wynikają
z innej kultury etnicznej, wyższego poziomu biedy,
brakującego wykształcenia, bezrobocia oraz braku
poziomu wiedzy na temat żywienia. Odżywianie się
dzieci romskich kopiuje nieprawidłowości odżywiania
się ich rodziców – chodzi przede wszystkim o niedobory
spożycia owoców i warzyw, stosunkowo niską podaż
mleka i produktów mlecznych, i odwrotnie w posiłku
dominuje konsumpcja niewłaściwych rodzajów mięsa,
białego pieczywa, słodkich napojów i słodyczy. Niezadowalająca
wydaje się też niska liczba codziennych
posiłków. Pozytywnym zjawiskiem jest wyższy odsetek
dzieci karmionych piersią w porównaniu do dzieci
większościowej populacji, również dłuższy okres trwania
karmienia. Nieadekwatność wyżywienia, oczywiście
razem z kolejnymi czynnikami, odzwierciedla się
w poszczególnych parametrach antropometrycznych
romskich dzieci, wartościach ciśnienia krwi i lipidów
surowicy.
EN
Human health is to a large extent a reflection of the
nature of his diet. Eating habits of the Roma community
is a result of different ethno-culture, higher degree
of poverty, lack of education, unemployment and lack
of knowledge about nutrition. Nutrition of the Roma
children in many ways replicates the deficiencies and
errors at their parents – mainly inadequate intake of
fruit and vegetables, relatively low intake of milk and
milk products, and in contrast, the diet is dominated
by inappropriate consumption of meat, white bread,
sugary drinks and sweets. Wrong is also low number
of daily meals. A positive phenomenon is the higher
proportion of breast-fed children in the comparison of
the majority population, as well as its longer duration.
Inadequacy of the diet, of course, along with other factors,
reflects the different anthropometric parameters
of Roma children, blood pressure and serum lipids.
Contributors
author
 • The Pediatric Clinic of J.A.Reiman University Hospital and Policlinic, Prešov, Slovakia; Faculty of Health, University of Prešov, Prešov, Slovakia
 • Faculty of Health, University of Prešov, Prešov, Slovakia
 • Faculty of Health, University of Prešov, Prešov, Slovakia
References
 • 1. Bartošovič I., Hegyi L.: Zdrowotne problemy romskiej populacji. In: Lekársky obzor. 2010, č. 4.
 • 2. Program wsparcia zdrowia zmarginalizowanych wspólnot na Słowacji. 2007. 1 etap – Program wsparcia zdrowia zmarginalizowanej społeczności romskiej na lata 2007– 2008. online [30.12.2011]. Dostępne na: <http://www.rokovania.sk/File. aspx/Index/Mater-Dokum-65835>.
 • 3. Broniš M. et al: Stan zdrowia kobiet i dzieci żyjących w biednych wspólnotach Republiki Słowackiej. Bratislava, ŠFZÚ Słowacji, 2002. s. 87.
 • 4. Rimárová K., Ostró A., Koval’ J.: Podstawowe różnice w czynnikach zdrowotnych pomiędzy romską i nieromską populacją – wyniki EU MEHO projektu – WP 10. In: Životné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2009, s. 252–257, ISBN 978-80-7159-173-3.
 • 5. Spis ludności, domów i mieszkań w 2001 roku, Urząd Statystyczny Słowacji. Online [30.12.2011]. Dostępne na: <http:/ /portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5835#Obsah>.
 • 6. Koval’ J., Pochová D., Cˇuríková A.: Zdrowie dzieci zagrożone pod wpływem środowiska. In: Globalizácia a kvalita života a zdravia. Zbiór przyczynków V naukowo-fachowej konferencji międzynarodowej. EQUILIBRIA, 2009, s. 146–153, ISBN 978-80-89284-66-5.
 • 7. Prognoza rozwoju romskiej ludności na Słowacji do 2025 roku. 2002. INFOSTAT. online [30.12.2011]. dostępne na: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/prognoza2025rom.pdf>.
 • 8. Rimárová K., Ostró A.: Wpływ czynników etnicznych i społecznych na wskaźniki reprodukcyjne położnic. In: Zˇivotné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2006, s. 242–247. ISBN 80-7159-160-2.
 • 9. Koupilová I., Epstein H., Holčík J. et al. Health needs of the Roma population in the Czech and Slovak Republics. In: Social Science & Medicine. ISSN 0277-9536, 2001, vol. 53, no. 9, p. 1191–1204.
 • 10. Boledovičová M., Padyšáková H.: Oddziaływanie wyżywienia na zdrowie dzieci. In: Boledovičová M. i wsp.: Pediatrické ošetrovatel’stvo. Martin: Osveta, 2006. s. 26– 38. ISBN 80-8063-211-1.
 • 11. Kudlová E., Mydlilová A.: Doradztwo żywieniowe dzieci do wieku dwóch lat. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 80-247-10`39-0.
 • 12. Kurnátová E., Sabolová G.: Specyfika posiłków Romów jako konsekwencja wykluczenia społecznego. In: Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesii. Zbiór przyczynków VI naukowo-fachowej konferencji międzynarodowej. Vysoká škola zdravotníctva i sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2010, s. 227–233, ISBN 978-80-89464-06-7.
 • 13. Dostal M., Topinka J., Sram R.J.: Comparison of the health of Roma and non-Roma children in the district of Teplice. In: International Journal of Public health. ISSN 1661-8556, vol. 55, no. 5, p. 435–441.
 • 14. Agostoni C. et al.: Breast-feeding: i Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. In: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2009, vol. 47, p. 112– 125.
 • 15. Petrášová D., Sanitríková Z., Koprovičová J. i wsp.: Porównanie lipidowych markerów we większościowej dziecięcej populacji z romską populacją. In: Zˇivotné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2006, s. 265–268, ISBN 80-7159-160-2.
 • 16. Popper M., Szeghy P., Šarkozy Š.: Romska populacja i zdrowie: Analiza sytuacji na Słowacji. 1. ed. A.D.I., 2009, ISBN: 978-84-692-5485-1. 97 s. online [30.12.2011]. dostępne na: <http://www.gitanos.org/upload/13/60/Eslovaquia-corrected.pdf>.
 • 17. Pochová D., Koval’ J.: Romskie dzieci i karmienie, wpływ na ich stan zdrowia. In: Cˇs-Pediatrie, 2007, 5, s. 258–259. ISSN 0069-2328.
 • 18. Perˇinová N., Banˇasová V: Świadomość zdrowotna kobiet ciężarnych z społecznie zagrożonej romskiej wspólnoty. In: Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesii. Zbiór przyczynków VI naukowo-fachowej konferencji międzynarodowej. Vysoká škola zdravotníctva i sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2010, s. 306–312, ISBN 978-80-89464-06-7.
 • 19. Rimárová K., Bérešová A., Kecerová A.: Vy􀀀sledky prierezovej nutričnej spotrebnej štúdie u rómskych detí. In: Globalizácia a kvalita života a zdravia. Zbiór przyczynków V naukowo- fachowej konferencji międzynarodowej. EQUILIBRIA, 2009, s. 324–328, ISBN 978-80-89284-66-5.
 • 20. Rimárová K., Kecerová A., Koval’ J. i wsp.: Różnice etniczne i społeczne we wzrastaniu i otyłości dzieci w wieku szkolnym. Prezentacja wyników EU MEHO projektu – WP 10. In: Životné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2009, s. 258–263, ISBN 978-80-7159-173-3.
 • 21. Holéczyová G., Rimárová K., Bernasovská K.: Poglądy i nawyki żywieniowe dzieci populacji większościowej i mniejszościowej. In: Životné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2007, s. 216–222. ISBN 978-80-7159-166-5.
 • 22. Richterová S., Drnek F., Richter J: Wybrane wskaźniki stanu wyżywienia romskiej populacji dziecięcej. Online [30.12.2011]. Dostępne na: <apra.ipvz.cz/download.asp?docid=167>.
 • 23. Babinská K., Vitariušová E., Rosinsky J. i wsp.: Reżim wyżywienia uczniów na Słowacji. In: Pediatria pre prax. 2007, 4: 217-220.
 • 24. Brázdová Z., Fiala J., Hrstková H.: Nawyki żywieniowe romskich dzieci. In: Cˇs-Pediatrie, 1998, 53, s. 419–423. ISSN 0069-2328.
 • 25. Rimárová K.: Czynniki społeczne i nawyki żywieniowe romskich dzieci w wieku szkolnym. In: Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesii. Zbiór przyczynków VI naukowo-fachowej konferencji międzynarodowej. Vysoká škola zdravotníctva i sociálnej prácesv. Alžbety, Bratislava, 2010, s. 335–342, ISBN 978-80-89464-06-7.
 • 26. Rimárová K.: Wzrastanie i rozwój romskich dzieci – przekrojowa publikacja. In: Zˇivotné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2006, s. 248–256, ISBN 80-7159-160-2.
 • 27. Koprovičová J., Petrášová D., Kuchtová N., Kuchta M.: Lipoproteid (a) w korelacji z koncentracją apolipoproteínu Bromskich dzieci. In: Životné podmienky a zdravie. Zbiór prac naukowych. ÚVZ Słowacji, 2004, s. 232–236, ISBN 80-7159-146-7.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f1064539-8e72-4daa-ad6c-ea4c4c7f9f22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.