PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 4 | 35-42
Article title

Ocena rozpowszechnienia środków psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Assessment of the prevalence of taking psychoactive substances in secondary school students from the Silesia region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Celem badania była szczegółowa ocena skali
problemu zażywania substancji psychoaktywnych w grupie
młodzieży w wieku 13–16 lat, uwzględniająca również
obecny stan ich wiedzy na powyższy temat. Uzyskane
wyniki mogą pomóc w stworzeniu programu profilaktycznego
mającego zapobiec narastaniu zjawiska. Materiał
i metody: Badanie zostało przeprowadzone w 2013 roku
na grupie 197 uczniów w wieku gimnazjalnym z użyciem
autorskiego kwestionariusza opartego na ankiecie ESPAD
(The European School Survey Project on Alcohol and
Other Drugs). Wyniki: W badanej grupie (n4197), 25%
osób chciałoby spróbować substancji psychoaktywnych,
gdyby te były legalne, a 19% osób podaje, że miało już
z nimi bliski kontakt. Dzieci obawiają się głównie reakcji
rodziców lub zatrzymania przez policję, czy straż miejską,
jako konsekwencji zażywania środków odurzających.
Przynajmniej co dziesiąty badany miał okazję palić marihuanę.
Wnioski: Pomimo młodego wieku grupa badanych
miała już kontakt ze środkami psychoaktywnymi.
Co trzeciej osobie proponowano wspólne sięgnięcie
po używki. Przynajmniej 40% badanych jest świadoma
skąd może nabyć substancje psychoaktywne. Otrzymane
wyniki są niepokojące, gdyż wskazują na znaczne zainteresowanie
środkami oddziałującymi na ośrodkowy układ
nerwowy, w tym substancjami uznanymi powszechnie
za narkotyki, czy też wchodzącymi w skład powszechnie
dostępnych leków (OTC).
EN
Background: The aim of the study was to scrutinize
the scale of a current problem of psychoactive substances
taking by adolescents aged 13–16, including the level of
their knowledge of that subject. The results obtained can
help to create an educational program targeted at decreasing
the number of students using drugs. Material and
methods: The study was performed on a group of 197
secondary school students in 2013 with the use of selfdeveloped
query based on ESPAD (The European School
Survey Project on Alcohol and Other Drugs) questionnaire.
Results: 25% of the students showed their curiosity
in trying some psychoactive substances, if those were
legal. 19% declared that they already have had a contact
with drugs. Teenagers are worried about the possible reaction
of their parents and legal consequences of the use
of psychoactive substances. At least every tenth of the respondents
have had an opportunity to try marihuana.
Conclusions: Despite the low average age the group of
respondents has had contact with psychoactive substances.
Every third person has been offered psychoactive
substances. At least 40% of teenagers know about the
possible ways where to take the drugs from. The outcome
of the study is quite alarming because it shows a considerable
interest in common drugs, as well as in some OTC
medicaments.
Contributors
author
 • Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób przy Katedrze i Zakładzie Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
author
 • Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób przy Katedrze i Zakładzie Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
author
 • Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Oddział Wrocław
References
 • 1. Okoli C. T., Richardson C. G., Ratner P. A., et al.: Adolescents” self-defined tobacco use status, marijuana use, and tobacco dependence. Addictive Behaviors 2008, 33, 1491-1499.
 • 2. Lankenau S. E., Teti M., Silva K., et. al.: Initiation into Prescription Opioid Misuse among Young Injection. Int J Drug Policy 2012, 23, 37-44.
 • 3. Kowalewska A., Mazur J.,: Smoking initiation and watching television, video, DVD. Przegl Lek 2012, 69, 863-866.
 • 4. Urbán R., Kökönyei G., Demetrovics Z.: Alcohol outcome expectancies and drinking motives mediate the association between sensation seeking and alcohol use among adolescents. Addictive Behaviors 2008, 33, 1344-1352.
 • 5. Pach J., Targosz D.: The Krakow model for drug prevention and treatment. Probl Hig Epidemiol 2006, 87, 352-358.
 • 6. Rasińska R., Nowakowska I.: Palenie tytoniu wśród studentów – porównanie badań własnych z literaturowymi. Przegl Lek 2012, 69, 888-893.
 • 7. Kłos J., Gromadecka-Sutkiewicz M., Palenie papierosów jako aspekt stylu życia. Przegl Lek 2008, 10, 553-560.
 • 8. Smart R. G., Ogborne A. C.: Drug use and drinking among students in 36 countries. Addictive Behaviours 2000, 25, 455-460.
 • 9. Pirogowicz I., Pomorski M., Jeżowiecka M., i wsp.: Palenie tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej. Przegl Lek, 2004, 61, 1161-1163.
 • 10. Gfoerer J. C., Wu L. T., Penne M. A.: Initiation of marijuana use: Trends, patterns, and implications. Rockville: SAMHSA, OAS, 2002.
 • 11. Okulicz-Kozaryn K., Borucka A.: Warsaw adolescent alcohol use in a period of social change in Poland: Cluster analyses of five consecutive surveys, 1988 to 2004. Addictive Behaviors 2008, 33, 439-450.
 • 12. Hibell B., Guttormsson U., Ahlström S. et al. The 2011 ESPAD Report. s.l.: CAN, 2011.
 • 13. Johnson L. A., Johnson R. L., Portier R. B,. Current ‘‘Legal Highs”„. J Emerg Med 2013, 44, 1108-1115.
 • 14. Pirogowicz I., Hoffman K., Pirogowicz P., i wsp.: Postawa młodzieży licealnej wobec nałogu palenia tytoniu. Dlaczego tak? Dlaczego nie? Przegl Lek, 2005, 62, 1112-1115.
 • 15. Strasburger V. C., Jordan A. B., Donnerstein E.: Children, Adolescents, and the Media: Health Effects. Pediatr Clin N Am 2012, 59, 533-587.
 • 16.Tomczak E., Wiergowski M., Jankowski Z., et.al.: Dextromethorphan (DXM): New methods of intoxications among teenagers – a case description. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2012, 63, 197-202.
 • 17. Szymański J., Woynarowska B., Mazur J.: Picie napojów alkoholowych przez młodzieższkolną w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998. Alkoholizm i narkomana 2001, 14, 213-227.
 • 18. Velazquez C. E., Poulos N. S., Latimer L. A., et al.: Associations between energy drink consumption and alcohol use behaviors. Drug and Alcohol Dependence 2012, 123, 167-172.
 • 19. Arria A. M., O’Brien M. C.: The „high” risk of energy drinks. JAMA 2011, 305, 600-601.
 • 20. Nowacka A., Olszowy Z., Kapala M., Anczyk E., Miśkiewicz Ł., Narkotyki „Sposobem” na życie. Medycyna Środowiskowa 2010, 4, 45-49
 • 21. Muszyńska-Graca M., Dąbkowska B., Skiba M., i wsp.: Rozpowszechnienie stosowania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkoł ponadpodstawowych z wybranych miast województwa śląskiego. Medycyna Środowiskowa 2012, 3, 78-90.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f0a077d0-9076-45ec-acb1-76bdd96616f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.