PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 4 | 6 | 11-20
Article title

Effect of soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE) in the blood for the development of cardiovascular complications - vascular type 2 diabetes

Content
Title variants
EN
Wpływ poziomu rozpuszczalnego receptora dla końcowych produktów zaawansowanej glikacji (sRAGE) we krwi na rozwój powikłań sercowo – naczyniowych w cukrzycy typu 2
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Abstract Introduction. Today, type 2 diabetes as a problem of almost unimaginable scale requires increased vigilance doctors aim accurate diagnosis and the detection and treatment of late complications of the disease. This disease threatens people primarily in connection with its late complications of micro-and macrovascular and neuropathy, significantly impairing the quality of life of many patients. To effectively treat it alone is not enough control of hyperglycemia, the main symptom of diabetes. In connection with the development of our knowledge about this disease is increasing need for new predictive markers that would allow better detection, treatment and control of diabetes. One of them is soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE) which was able to significantly increase diabetic hyperglycemia. The determination of this factor may become in the future, the key to take control over the epidemic of the XXI century, which is type 2 diabetes Purpose. Effect of soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE) in plasma for the development of cardiovascular complications - vascular type 2 diabetes Materials and methods. Using the key words searched international bibliographic databases: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Sciences. We analyzed clinical trials, published in English in international journals. Results. SRAGE acts as a trap for capturing AGE and transports them from the plasma and then to the liver spleen, where they are degraded.He is a very important function to protect the system against the toxic influence of AGEs-RAGE complex. This limits the reaction cascade thus induced by binding of AGEs with their cellular receptor RAGE. In addition, sRAGE may be a useful biomarker for indicating the individual differences in susceptibility to diabetes type 2 diabetic retinopathy. Conclusions. In studies to date indicate that sRAGE a vital protective role against the toxic influence of AGEs-RAGE complex. However, we still need for further research on the potential marker and associated signaling mechanisms, because they can contribute to a better control of diabetes and to improve the prognosis and therapeutic effects. = Streszczenie Wstęp. Współcześnie, cukrzyca typu 2 jako problem o wręcz niewyobrażalnej skali wymaga od lekarzy wzmożonej czujności celem dokładnej diagnostyki oraz wykrywania i leczenia późnych powikłań tej choroby. Choroba ta zagraża ludziom przede wszystkim w związku z jej późnymi powikłaniami mikro i makronaczyniowymi oraz neuropatią, znacznie pogarszając jakość życia wielu pacjentów. Aby skutecznie ją leczyć nie wystarczy sama kontrola hiperglikemii, głównego objawu cukrzycy. W związku z rozwijaniem naszej wiedzy na temat tej choroby rośnie potrzeba poszukiwania nowych markerów predykcyjnych, które umożliwiałyby lepsze wykrywanie, leczenie i kontrolę cukrzycy. Jednym z nich jest rozpuszczalny receptor dla końcowych produktów zaawansowanej glikacji (sRAGE), którego poziom istotnie wzrasta w stanie hiperglikemii cukrzycowej. Oznaczanie tego czynnika może stać się w przyszłości kluczem do zapanowania nad epidemią XXI wieku jaką jest cukrzyca typu 2. Cel. Wpływ poziomu rozpuszczalnego receptora dla końcowych produktów zaawansowanej glikacji (sRAGE) w osoczu na rozwój powikłań sercowo – naczyniowych w cukrzycy typu 2. Materiały i metody. Posługując się słowami kluczowymi przeszukano zagraniczne bazy bibliograficzne: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Science. Przeanalizowano badania kliniczne, opublikowane w języku angielskim w międzynarodowych czasopismach. Wyniki. sRAGE działa jako pułapka dla AGE i wychwytując je z osocza transportuje następnie do śledziony oraz wątroby, gdzie są degradowane. Pełni to bardzo ważną funkcję chroniącą ustrój przed toksycznym wpływem kompleksów RAGE-AGE. Ogranicza to w ten sposób kaskadę reakcji wywoływaną przez wiązanie się AGE z jej komórkowym receptorem RAGE. Ponadto sRAGE może być użytecznym biomarkerem wskazującym na indywidualne różnice w podatności chorych na cukrzycę typu 2 na rozwój retinopatii cukrzycowej. Wnioski. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że sRAGE pełni znaczącą rolę ochronną przed toksycznym wpływem kompleksów RAGE-AGE. Jakkolwiek, wciąż potrzeba dalszych badań nad tym potencjalnym markerem i związanymi z nim mechanizmami sygnałowymi, ponieważ mogą się one przyczynić do lepszej kontroli cukrzycy oraz poprawy rokowania i efektów terapeutycznych.
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
11-20
Physical description
Contributors
 • Department and Clinic of Geriatrics, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland
 • Department and Clinic of Geriatrics, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland
 • Department and Clinic of Geriatrics, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland
 • Department and Clinic of Geriatrics, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland
author
 • Department Physical Culture, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
 • Department and Clinic of Geriatrics, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland
References
 • Czerwiński M, Boniek A, Sokołowski R et al. New trends in the treatment of type 2 diabetes. Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 55-76.
 • Pietkiewicz J, Seweryn E, Bartyś A et al. Receptory końcowych produktów zaawansowanej glikacji – znaczenie fizjologiczne i kliniczne. Postepy Hig Med Dosw. 2008; 62: 511-523.
 • Fong DS, Aiello L, Gardner TW et al. Retinopatia cukrzycowa Stanowisko American Diabetes Association. Diabetes Care 2004; 27: 84-87.
 • Xiang Z, Heng Chua K, Iqbal T et al. Soluble Receptor for Advanced Glycation End-Product (sRAGE)/Pentosidine Ratio: A Potential Risk Factor Determinant for Type 2 Diabetic Retinopathy. International Journal of Medical Sciences 2013; 14: 7480-7491.
 • Kerkeni M, Saïdi A, Bouzidi H et al. Elevated serum levels of AGEs, sRAGE, and pentosidine in Tunisian patients with severity of diabetic retinopathy. Microvascular Research 2012; 84: 378–383.
 • Al-Mesallamy H, Hammad L, El-Mamoun T et al Role of advanced glycation end product receptors in the pathogenesis of diabetic retinopathy. Journal of Diabetes and Its Complications 2011; 25: 168–174.
 • Congiu T, Schembri L, Tozzi M et al. Scanning electron microscopy examination of endothelium morphology in human carotid plaques. Micron. 2010; 41(5): 532–536.
 • Tan KC, Chow WS, Ai VH et al. Advanced glycation end products and endothelial dysfunction in Type 2 diabetes. Diabetes Care 2002; 25: 1055–1059.
 • Falcone C, Emanuele E, D’Angelo A et al. Plasma levels of soluble receptor for advanced glycation end products and coronary artery disease in nondiabetic men. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2005; 25(5):1032–1037.
 • Selvin E, Halushka MK, Rawlings AM et al. sRAGE and risk of diabetes, cardiovascular disease, and death. Diabetes. 2013; 62(6): 2116-2121.
 • Ramasamy R, Yan SF, Schmidt AM. RAGE: therapeutic target and biomarker of the inflammatory response — the evidence mounts. Journal of Leukocyte Biology. 2009; 86(3): 505–512.
 • Kalea AZ, Schmidt AM, Hudson BI. RAGE: a novel biological and genetic marker for vascular disease. Clinical Science. 2009; 116(8): 621–637.
 • Hofmann MA, Drury S, Fu C et al. RAGE mediates a novel proinflammatory axis: a central cell surface receptor for S100/calgranulin polypeptides. Cell. 1999; 97(7):889–901.
 • Reznikov LL, Waksman J, Azam T et al. Effect of advanced glycation end products on endotoxin-induced TNF-α, IL-1β and IL-8 in human peripheral blood mononuclear cells. Clinical Nephrology. 2004; 61(5): 324–336.
 • Shah PK, Falk E, Badimon JJ et al. Human monocyte-derived macrophages induce collagen breakdown in fibrous caps of atherosclerotic plaques: potential role of matrix-degrading metalloproteinases and implications for plaque rupture. Circulation. 1995; 92(6): 1565–1569.
 • Mahajan N, Dhawan V. Receptor for advanced glycation end products (RAGE) in vascular and inflammatory diseases. International Journal of Cardiology. 2013; 5273(13): 922-924.
 • Gao X, Zhang H, Schmidt AM et al. AGE/RAGE produces endothelial dysfunction in coronary arterioles in Type 2 diabetic mice. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2008; 295(2): 491–498.
 • Hall PM. Prevention of Progression in Diabetic Nephropathy. Diabetes Spectrum. 2006; 19: 18-24.
 • Monnier VM, Sell DR, Nagaraj RH et al. Maillard reaction-mediated molecular damage to extracellular matrix and other tissue proteins in diabetes, aging, and uremia. Diabetes. 1992; 41: 36–41.
 • Tanji N, Markowitz GS, Fu C et al. Expression of advanced glycation end products and their cellular receptor RAGE in diabetic nephropathy and nondiabetic renal disease. J Am Soc Nephrol. 2000; 11(9): 1656-1666.
 • Kanková K, Kalousová M, Hertlová M et al. Soluble RAGE, diabetic nephropathy and genetic variability in the AGER gene. Arch Physiol Biochem. 2008; 114(2): 111-119.
 • Schmidt AM, Yan SD, Stern DM. The dark side of glucose. Nature Med. 1995; 1: 1002–1004.
 • Sourris KC, Morley AL, Koitka A et al. AGEs (RAGE) blockade may exert its renoprotective effects with diabetic nephropathy via induction of the angiotensin II type 2 (AT2) receptor. Diabetologia. 2010; 53: 2442–2451.
 • Wendt T, Tanji N, Guo J et al. Glucose, glycation,and RAGE: implications for amplification of cellulardysfunction in diabetic nephropathy. J AmSoc Nephrol. 2005; 14:1383–1395.
 • Wendt TM, Tanji N, Guo J et al. RAGE drives the development of glomerulosclerosis and implicates podocyte activation in the pathogenesis of diabetic nephropathy. Am J Pathol. 2003; 162: 1123–1137.
 • Grossin N, Wautier MP, Meas T et al. Severity of diabetic microvascular complications is associated with a low soluble RAGE level Diabetes. Diabetes & Metabolism. 2008; 34: 392-395
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eff133f1-eecf-420a-a1b4-7c28018b58b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.