PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 1 | 1-10
Article title

Comparison of the effectiveness of selected medical segregation systems - START, SIEVE, CAREFLIGHT.

Content
Title variants
PL
Porównanie efektywności wybranych systemów segregacji medycznej – START, SIEVE, CAREFLIGHT
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: In the face of sudden events with many victims, various types of medical segregation systems were created. Their aim is to set the treatment and transport priority of patients by giving them appropriate urgency codes considering their general condition and vital parameters. The study is aimed at comparing the effectiveness of selected medical segregation systems. MATERIAL AND METHODS: The research tool consisted of one hundred virtual patients, whose condition was categorized according to the START system (Simple Triage and Rapid Treatment) for four urgency codes - 25 persons for each of four categories. Then they were segregated by assigning the wounded to individual urgency codes using the SIEVE and CAREFLIGHT systems. To the statistical analysis was used the Mann-Whitney U test. All results were considered significant at p <0.05. RESULTS: Among 100 patients using the SIEVE system, 25 were identified in green and black code, 27 in yellow code and 23 in red code. Using the CAREFLIGHT system, 25 patients were shown in green and black code, 31 in yellow code and 19 in red code. There were no differences between segregation systems between green and black code patients (Code 3 and 4: START = 25 vs. SIEVE = 25 vs. CAREFLIGHT = 25). In contrast, the yellow code showed differences in the SIEVE system compared to the control group - START system (p = 0.005, Code 2: START = 25 vs. SIEVE = 18), which, however, was not demonstrated in relation to CAREFLIGHT (Code 2: START = 25 vs. CAREFLIGHT = 25). In the red code showed differences between the control group and the SIEVE system (p = 0.001, Code 1: START = 25 vs SIEVE = 16), and the CAREFLIGHT system (p = 0.010, Code 1: START = 25 vs. CAREFLIGHT = 19). CONCLUSIONS: The effectiveness of selected medical segregation systems (START, SIEVE and CAREFLIGHT) is significantly different among patients in yellow and red code. Taking into account the highest urgency code, the most sensitive selection is shown by the START system, and the least sensitive - CAREFLIGHT.
PL
WSTĘP: W obliczu występowania nagłych zdarzeń z wieloma poszkodowanymi, powstały różnego typu systemy segregacji medycznej. Ich celem jest ustalanie priorytetu leczniczo-transportowego pacjentów poprzez nadanie im odpowiednich kodów pilności biorąc pod uwagę ich stan ogólny oraz parametry życiowe. Przeprowadzone badanie ma na celu porównanie efektywności wybranych systemów segregacji medycznej. MATERIAŁ I METODY: Narzędzie badawcze stanowiło stu wirtualnych pacjentów, których stan został skategoryzowany według systemu START (Simple Triage and Rapid Treatment) na cztery kody pilności -po 25 osób do każdej z czterech kategorii. Następnie poddano ich segregacji przyporządkowując rannych do poszczególnych kodów pilności stosując systemy: SIEVE oraz CAREFLIGHT. Do analizy statystycznej posłużono się testem U Manna-Whitney’a. Wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: Wśród 100 pacjentów przy zastosowaniu systemu SIEVE wyodrębniono po 25 w kodzie zielonym oraz czarnym, 27 w kodzie żółtym oraz 23 w kodzie czerwonym. Korzystając z systemu CAREFLIGHT wykazano po 25 pacjentów w kodzie zielonym i czarnym, 31 w kodzie żółtym oraz 19 w kodzie czerwonym. Między pacjentami w kodzie zielonym i czarnym nie wykazano różnic pomiędzy systemami segregacji (Kod 3 i 4: START = 25 vs. SIEVE = 25 vs. CAREFLIGHT = 25). Natomiast w kodzie żółtym wykazano różnice systemu SIEVE w stosunku do grupy kontrolnej – systemu START (p=0,005; Kod 2: START = 25 vs. SIEVE = 18), której jednak nie wykazano w stosunku do CAREFLIGHT (Kod 2: START = 25 vs. CAREFLIGHT = 25). W kodzie czerwonym wykazano różnice pomiędzy grupą kontrolną oraz systemem SIEVE (p=0,001; Kod 1: START = 25 vs SIEVE = 16), a także systemem CAREFLIGHT (p=0,010; Kod 1: START = 25 vs. CAREFLIGHT = 19). WNIOSKI: Efektywność wybranych systemów segregacji medycznej (START, SIEVE oraz CAREFLIGHT) jest istotnie zróżnicowana wśród pacjentów w kodzie żółtym i czerwonym. Uwzględniając najwyższy kod pilności, najbardziej czułą selekcję wykazuje system START, a najmniej czułą - CAREFLIGHT.
Keywords
Discipline
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
1-10
Physical description
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ef843ce2-50cd-4a73-bdef-5d47d604be98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.