PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 78-84
Article title

Zastosowanie termografii w diagnostyce wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I u 42-letniego chorego

Content
Title variants
EN
Application of thermography in the diagnosis of the algodystrophic syndrome type I  in 42-year-old patient
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wielomiejscowy zespół odruchowy typu I jest jednostką chorobową o nie w pełni poznanym patomechanizmie i przebiegu. Charakteryzuje się silnym bólem dystalnej części kończyny, obrzękiem, dysfunkcją naczynioruchową i upośledzoną sprawnością. Objawy te występują po urazach, operacjach na klatce piersiowej, po zawale serca, po udarze, uszkodzeniu nerwów obwodowych, rzadziej w przebiegu zakrzepicy żylnej lub tętniczej. Mechanizm powstawania choroby jest niejasny. Na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego. Bólowi i obrzękowi kończyny w przypadkach o typowym przebiegu towarzyszą: zaburzenia naczynioruchowe, ograniczona bólem ruchomość oraz wzmożona wrażliwość na ucisk i zmiany temperatury otoczenia. W przebiegu zespołu wyróżnia się trzy okresy: I – ostry, II – dystroficzny, III – atroficzny. Poza postacią odruchową zespołu występuje postać porażenna (po udarze) i toksyczna (polekowa). U większości chorych zwracają uwagę labilność emocjonalna, hiperreaktywność oraz tendencja do stanów lękowych i depresji. Przydatne w rozpoznaniu są badania obrazowe. Skuteczność leczenia zależy od okresu, w którym ustalono rozpoznanie i podjęto terapię. W leczeniu farmakologicznym stosuje się leki przeciwbólowe oraz hamujące układ współczulny. Dobre efekty przeciwobrzękowe i przeciwzapalne, a także stymulację uwapnienia kości uzyskuje się po zastosowaniu: zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości, lasera niskoenergetycznego, masażu wirowego kończyn, ćwiczeń indywidualnych zajętej kończyny. W pracy przedstawiono przypadek 42-letniego mężczyzny z wielomiejscowym zespołem odruchowym typu I, u którego diagnozę postawiono dopiero w zaawansowanym II okresie choroby. Zastosowane leczenie farmakologiczne i fizykoterapeutyczne po 3 miesiącach doprowadziło do znaczącej poprawy, którą dobrze obrazuje badanie termograficzne.
EN
Algodystrophic syndrome entity (type I) has not fully known pathogenesis and course. It is characterized by severe pain of the distal part of limb, oedema, vasomotor dysfunction and impaired efficiency. These symptoms occur after trauma, thoracic surgeries, myocardial infarction, stroke, peripheral nerve damage, less common in the course of venous or arterial thrombosis. Pathomechanism of the disease is unclear, but the most important factor of its pathogenesis seems to be a disorder of the autonomic nervous system. Limb pain and swelling, in the typical cases, are accompanied by vasomotor disturbances, restricted mobility, increased sensitivity to pressure and temperature changes. The course of the disease can be divided into three periods: I – acute period, II – dystrophic period, III – atrophic period. Apart from the vasomotor form, we can distinguish paralytic form (after a stroke) and toxic (druginduced). The majority of patients has emotional lability, hyperreactivity and a tendency to anxiety and depression. Imaging studies are useful in the diagnosis. The effectiveness of treatment depends on the period in which the diagnosis is made. The sooner patients are treated, the outcomes are better. Analgesics and sympatholytics areused in this therapy. Good effects of decongestants, anti-inflammatory medications and stimulating bone calcification treatment are obtained after the application of an alternating magnetic field of low frequency, low-energy laser, whirlpool limbs massage, affected limb exercises. We present a case of 42-year-old man with algodystrophic syndrome, in which the diagnosis was made in the advanced second stage of the disease. Pharmacological treatment and physiotherapy had been used for 3 months and led to a significant improvement, which is well illustrated by the thermographic examination.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
78-84
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Rehabilitacji, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: cz.p.o. dr n. med. Józef Mróz
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Rehabilitacji, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: cz.p.o. dr n. med. Józef Mróz
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Livingstone J.A., Atkins R.M.: Intravenous regional guanethidine blockade in the treatment of post-traumatic complex regional pain syndrome type I (algodystrophy) of the hand. J. Bone Joint Surg. Br. 2002; 84: 380–386.
 • 2. Czerwiński E.: Kompleksowy zespół bólu regionalnego („zespół Sudecka”). W: Badurski J.: Choroby metaboliczne kości. Borgis, Warszawa 2004: 288–296.
 • 3. Doury P., Dequeker J.: Algodystrophy. Reflex sympathetic dystrophy syndrome. W: Klippel J.H., Dieppe P.A. (red.): Rheumatology. Mosby-Year Book Europe Limited, London 1994: 381.
 • 4. Zyluk A.: Kliniczna ocena odległych wyników leczenia dystrofii Sudecka przy pomocy mannitolu, kalcytoniny i terapii ruchowej [rozpr. dok.]. PAM, Szczecin 1992.
 • 5. Reichert P., Rutowski R., Greczner T. i wsp.: Treatment of algodystrophic syndrome of the upper extremity in own material. Adv. Clin. Exp. Med. 2007; 16: 785–791.
 • 6. Goris R., van der Laan L.: Reflex sympathetic dystrophy – another view. Eur. J. Trauma 2001; 3: 99–103.
 • 7. Soucacos P.N., Johnson E.O.: Upper extremity reflex sympathetic dystrophy. Curr. Orthop. 2000; 14: 356–364.
 • 8. Cazeneuve J.F., Leborgne J.M., Kermad K., Hassan Y.: Vitamin C and prevention of reflex sympathetic dystrophy following surgical management of distal radius fractures. Acta Orthop. Belg. 2002; 68: 481–484.
 • 9. Hogan C.J., Hurwitz S.R: Treatment of complex regional pain syndrome of the lower extremity. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2002; 10: 281–289.
 • 10. Żyluk A., Puchalski P.: Wczesne rozpoznanie pourazowej algodystrofii. Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. 2003; 68: 109–113.
 • 11. Atkins R.M., Duckworth T., Kanis J.A.: Features of algodystrophy after Colles’ fracture. J. Bone Joint Surg. Br. 1990; 72: 105–110.
 • 12. Arriagada M., Arinoviche R.: X-ray bone densitometry in diagnosis and follow up of reflex dystrophy syndrome. J. Rheumatol. 1994; 21: 498–500.
 • 13. Inhofe P.D., Garcia-Moral C.A.: Reflex sympathetic dystrophy. A review of the literature and a long-term outcome study. Orthop. Rev. 1994; 23: 655–661.
 • 14. Jung A., Żuber J., Kalicki B.: Termografia w aplikacjach medycznych. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom VIII: Obrazowanie biomedyczne. Exit, Warszawa 2003: 502–517.
 • 15. Kalicki B., Jung A., Żuber J. i wsp.: Zastosowanie metody termograficznej w monitorowaniu leczenia wybranych chorób naczyniowych. Przegl. Elektrotech. 2013; 12: 364–366.
 • 16. Mróz J., Kuliński W., Leśniewski P., Koczorowski R.: Postępowanie fizykalno-usprawniające w zespołach algodystroficznych. Balneol. Pol. 2007; 49: 288–293.
 • 17. Mróz J., Leśniewski P., Kuliński W., Haładyna W.: Zespoły algodystroficzne – analiza wybranych przypadków klinicznych. Post. Rehabilit. 2010; supl. 8: 192–193.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eea56133-b379-42e5-911b-a87f2b3a7fda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.