PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 3 | 1-12
Article title

Risk factors for futile tracheostomy: an analysis of the NIS database.

Content
Title variants
PL
Czynniki ryzyka daremnej tracheostomii: analiza bazy danych NIS.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Respiratory insufficiency and failure are leading causes of ICU admissions. Advances in medical technology allow prolonging of survival in critical illnesses. Hence, more tracheostomies are being performed. However, we are limited in predicting who may actually benefit. Our goal was to determine prognostic indicators of early mortality after tracheostomy in order to avoid futile procedures. MATERIAL AND METHODS: We performed a retrospective cohort study utilizing the National Inpatient Sample (NIS) database on all adults who underwent tracheostomy between 2005 and 2015. We defined futile tracheostomy as death within 30 days post tracheostomy during the same hospital admission. Univariate and multivariate testing were performed on the weighted dataset. Odds ratios (OR) were calculated with multivariate logistic regression testing. RESULTS: 851,020 cases met the inclusion criteria. Rate of futility was 12.4% (n=105,658). Total hospitalization cost was greater in the futile group as compared to non-futile group. On Multivariate testing, male gender, age greater than 65, 3 Elixhauser mortality index categories, Asian/Pacific Islander and other race, self-pay and no charge insurance, septicemia and mechanical ventilation greater than 96 hours were independent risk factors to predict futility. Among these, septicemia was the greatest risk for futility (OR 2.32), followed by Elixhauser mortality index >10 (OR 1.954), and Elixhauser mortality index between 3 and 10 (OR 1.468). CONCLUSIONS: Between 2005 and 2015, 12.4% of tracheostomies could be considered futile. Targeted efforts are needed to decrease the number of unnecessary procedures in the critically ill. We should consider the identified risk factors to share more informed discussions with patients and families to set better long-term expectations and realistic goals for care.
PL
WSTĘP: Zapaść krążeniowa i niewydolność oddechowa są głównymi przyczynami przyjęć na OIT. Postęp technolgii w medycynie pozwala na przedłużenie życia w stanach krytycznych. W związki z tym wykonuje się więcej zabiegów tracheostomii. Jednak istnieją ograniczenia w określeniu kto powinien być faktycznie poddany zabiegowi. Celem autorów było określenie prognostycznych wskaźników wczesnej śmiertelności po tracheostomii, aby uniknąć daremnych zabiegów. MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe z wykorzystaniem National Inpatient Sample (NIS) - bazy danych osób dorosłych, którzy przeszli tracheostomię w latach 2005–2015. Daremną tracheostomię określilono jako śmierć w ciągu 30 dni po tracheostomii podczas tego samego przyjęcia do szpitala. Testy jednowymiarowe i wielowymiarowe były przeprowadzane na ważonym zbiorze danych. Ilorazy szans (OR) obliczono za pomocą wieloczynnikowych testów regresji logistycznej. WYNIKI: 851,020 przypadków spełniło kryteria włączenia. Wskaźnik daremności wyniósł 12.4% (n = 105,658). Całkowity koszt hospitalizacji był większy w grupie daremnej w porównaniu z grupą nie-daremną. W testach wielowymiarowych, płeć męska, wiek powyżej 65, trzy kategorie wskaźnika śmiertelności Elixhausera, rasy azjatyckie / wyspiarskie i inne rasy, samodzielne i bezpłatne ubezpieczenie, posocznica i wentylacja mechaniczna dłuższa niż 96 godzin były niezależnymi czynnikami ryzyka, które wskazywały na daremność. Pośród tych przypadków posocznica była największym ryzykiem daremności (OR 2.32), a następnie wskaźnik śmiertelności Elixhausera > 10 (OR 1.954), oraz Wskaźnik śmiertelności Elixhausera między 3 a 10 (OR 1.468). WNIOSKI: W latach 2005-2015 12.4% tracheostomii można uznać za daremne. Ukierunkowane wysiłki są potrzebne do zmniejszenia liczby niepotrzebnych zabiegów u osób w stanie krytycznym. Powinniśmy wziąć pod uwagę zidentyfikowane czynniki ryzyka, aby dzielić się bardziej świadomymi dyskusjami z pacjentami i rodzinami w celu ustalenia lepszych i realistycznych długoterminowych oczekiwań opieki.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
1-12
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eea17345-4fc4-4ea2-b0be-b60a521e1cd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.