PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 3 | 325–329
Article title

Zespół Fregolego

Content
Title variants
EN
Fregoli syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwsze informacje na temat zespołu Fregolego przedstawili w 1927 roku Courbon i Fail. Jednostka ta wchodzi w skład szerszej grupy urojeniowych zespołów błędnej identyfikacji (delusional misidentification syndromes). Cechą, która wyróżnia zespół Fregolego, jest przeświadczenie pacjenta, że znane mu osoby ciągle zmieniają wygląd, lecz zachowują dotychczasowe cechy psychologiczne. Występują również urojenia prześladowcze. Badacze klasyfikują omawiany zespół na wiele sposobów, można też znaleźć różne hipotezy na temat jego powstawania. Istnieją podstawy, by przypuszczać, że schorzenie to często rozwija się w schizofrenii paranoidalnej, przy urazach głowy i w demencji związanej z chorobą Alzheimera. Lista jednostek chorobowych, z którymi wiąże się zespół Fregolego, jest jednak dużo dłuższa. Na podstawie niewielkiej ilości danych epidemiologicznych można przypuszczać, że przedstawiane schorzenie występuje bardzo rzadko. Dostępnych jest niewiele informacji zarówno o zespole Fregolego, jak i o całej grupie urojeniowych zespołów błędnej identyfikacji. Na odróżnienie omawianego zespołu od innych jednostek należących do powyższej grupy pozwalają uwzględnienie wieku pacjenta i współwystępowanie dodatkowych chorób. Naukowcy wyróżniają dwie główne hipotezy patofizjologiczne: organiczną i psychodynamiczną. Objawy tworzą szerokie spektrum i mogą być związane z obecnością innych schorzeń. W rozpoznawaniu zespołu wykorzystuje się techniki diagnostyki obrazowej: tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, tomografię emisyjną pojedynczych fotonów, pozytonową tomografię emisyjną, elektroencefalografię i echoencefalografię. Terapia często polega na leczeniu pierwotnej przyczyny, w wyniku której wtórnie wystąpił zespół Fregolego. Zastosowanie mają głównie neuroleptyki, ale sięga się też po inne grupy leków. Oprócz leczenia farmakologicznego stosuje się terapię elektrowstrząsową, psychoterapię i socjoterapię.
EN
The first information on the Fregoli syndrome (delusion) was presented in 1927 by Courbon and Fail. This entity is a part of a wider range of delusional misidentification syndromes. The feature which distinguishes the Fregoli syndrome is the patient’s conviction that some persons known to them constantly change their appearance while retaining their existing psychological characteristics. Delusions of persecution are also present. Researchers classify this disorder in many ways, there are also various hypotheses about its development. There are reasons to believe that this condition often develops in paranoid schizophrenia, following head injuries and in dementia associated with Alzheimer’s disease. The list of medical conditions involving the Fregoli syndrome is significantly longer, however. Considering the small amount of epidemiological data, it can be inferred that the disorder occurs very rarely. There is little available information both on the Fregoli syndrome and on the whole group of delusional misidentification syndromes. Taking into consideration the patient’s age and comorbidity allows to distinguish the disorder from other disease entities belonging to the group mentioned above. Researchers distinguish two main pathophysiological hypotheses: an organic and a psychodynamic one. A wide range of symptoms characterise the disorder, which may be connected with the presence of other diseases. In the diagnosis of the disease entity, the following imaging techniques are used: computed tomography, magnetic resonance imaging, single-proton emission computed tomography, positron emission tomography, electroencephalography and echoencephalography. The therapy frequently consists in treating the primary cause as a result of which Fregoli syndrome secondarily appeared. Neuroleptics are mainly used, but other groups of medication are also prescribed. Apart from pharmacological treatment, electroconvulsive therapy, psychotherapy and sociotherapy are used as well.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
325–329
Physical description
Contributors
 • Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
 • Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
author
 • Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
 • Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
 • Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
References
 • Antonius D, Fuchs L, Herbert F et al.: Psychiatric assessment of aggressive patients: a violent attack on a resident. Am J Psychiatry 2010; 167: 253–259.
 • Ashraf N, Antonius D, Sinkman A et al.: Fregoli syndrome: an underrecognized risk factor for aggression in treatment settings. Case Rep Psychiatry 2011; 2011: 351824.
 • Brüggemann BR, Garlipp P: A special coincidence of erotomania and Fregoli syndrome. Psychopathology 2007; 40: 468.
 • Christodoulou GN, Margariti M, Kontaxakis VP et al.: The delusional misidentification syndromes: strange, fascinating, and instructive. Curr Psychiatry Rep 2009; 11: 185–189.
 • Cipriani G, Vedovello M, Ulivi M et al.: Delusional misidentification syndromes and dementia: a border zone between neurology and psychiatry. Am J Alzheimers Dis Other Dement 2013; 28: 671–678.
 • Courbon P, Tusques J: Illusions d'intermétamorphose et de charme. Ann Med Psychol (Paris) 1932; 90: 401–406.
 • Dehaene S, Charles L, King JR et al.: Toward a computational theory of conscious processing. Curr Opin Neurobiol 2014; 25: 76–84.
 • Delavenne H, Garcia FD: Fregoli syndrome associated with violent behavior. J Bras Psiquiatr 2011; 60: 71–72.
 • Devinsky O: Delusional misidentifications and duplications: right brain lesions, left brain delusions. Neurology 2009; 72: 80–87.
 • Duggal H: Interictal psychosis presenting with Fregoli syndrome. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2004; 16: 543–544.
 • Eva FJ, Perry D: The Fregoli syndrome and cannabis delusional disorder. Ir J Psychol Med 1993; 10: 87–88.
 • Förstl H, Almeida OP, Owen AM et al.: Psychiatric, neurological and medical aspects of misidentification syndromes: a review of 260 cases. Psychol Med 1991; 21: 905–910.
 • Harciarek M, Kertesz A: The prevalence of misidentification syndromes in neurodegenerative diseases. Alzheimer Dis Assoc Disord 2008; 22: 163–169.
 • Hintzen AK, Wilhelm-Gößling C, Garlipp P: Combined delusional syndromes in a patient with schizophrenia: erotomania, delusional misidentification syndrome, folie à deux and nihilistic delusion. Ger J Psychiatry 2010; 13: 96–99.
 • Jolfaei AG, Isfahani MN, Bidaki R: Folie à deux and delusional disorder by proxy in a family. J Res Med Sci 2011; 16 Suppl 1: S453–S455.
 • Joseph AB: Focal central nervous system abnormalities in patients with misidentification syndromes. In: Christodoulou GN (ed.): The Delusional Misidentification Syndromes. Key Issues Ment Health, Karger, Basel 1986; 164: 68–79.
 • Joseph AB: Observations on the epidemiology of the delusional misidentification syndromes in the Boston metropolitan area: April 1983–June 1984. Psychopathology 1994; 27: 150–153.
 • Kirov G, Jones P, Lewis SW: Prevalence of delusional misidentification syndromes. Psychopathology 1994; 27: 148–149.
 • Klein CA, Hirachan S: The masks of identities: who’s who? Delusional misidentification syndromes. J Am Acad Psychiatry Law 2014; 42: 369–378.
 • Margariti M, Kontaxakis V: Approaching delusional misidentification syndromes as a disorder of the sense of uniqueness. Psychopathology 2006; 39: 261–268.
 • Mojtabai R: Fregoli syndrome. Aust N Z J Psychiatry 1994; 28: 458–462.
 • Odom-White A, de Leon J, Stanilla J et al.: Misidentification syndromes in schizophrenia: case reviews with implications for classification and prevalence. Aust N Z J Psychiatry 1995; 29: 63–68.
 • Oyebode F, Sargeant R: Delusional misidentification syndromes: a descriptive study. Psychopathology 1996; 29: 209–214.
 • Pachalska M, MacQueen BD, Kaczmarek BLJ et al.: A case of “borrowed identity syndrome” after severe traumatic brain injury. Med Sci Monit 2011; 17: CS18–CS28.
 • Pąchalska M, Kaczmarek B, Kropotov JD: Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Silva JA, Leong GB: A case of “subjective” Frégoli syndrome. J Psychiatry Neurosci 1991; 16: 103–105.
 • Stewart JT: Frégoli syndrome associated with levodopa treatment. Mov Disord 2008; 23: 308–309.
 • Triccas GM, Karkanias AP, Christodoulou GN: Fregoli syndrome in amanic setting. In: Pichot P, Berner P, Wolf R et al. (eds.): Clinical Psychopathology Nomenclature and Classification. Springer, Boston 1985: 825–829.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ee7be66a-2780-4ba7-8186-8c47e64458fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.