PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 3 | 222-228
Article title

Wpływ posiadania dziecka z przewlekłą chorobą nerek na postawę rodziców wobec przeszczepiania narządów

Content
Title variants
EN
The influence of having a child with chronic kidney disease on the attitudes of parents towards organ transplantation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Chronic kidney disease (CKD) is a challenge for medicine of the 21st century because is rare detection and the often concealed course. It is known that kidney transplantation is the best, though not only procedure for the final cure of this illness. The social awareness about transplanting is being shaped by a lot of factors. A chronic disease appearing at close friends and family can be one of them. Examining the influence of having a child with chronic kidney disease on the knowledge and attitudes of parents towards organ transplantation were a purpose of the study. The examination was conducted amongst 120 parents. Examined parents were divided to 3 equal-numerous groups, on account of illness of their child. Parents of children with CKD constituted the first group, second – parents of children with other nephropathies and of urinary system, last whereas parents of healthy children. Anonymous authorial questionnaire was applied as a method. Parents of children from CKD in spite of the lower level of education demonstrate greater knowledge about the legal possibility of being living donor of organs and the need to take immunosuppressive drugs after the transplant. Parents of children with CKD definitely accept taking organs from deceased donor. However, parents of children with other nephropathies would more often agree to be a potential donor of organs than parents of children with CKD. Parents of healthy children fundamentally more often had no opinion on taking organs from a relative after her or his death. This group more often think that people do not want their organs after death to be taken because of the distrust the medical staff. The fact that majority of examined persons confirmed the fact that Polish transplantology is not completely free from the phenomenon of the organ trade is also important. Parents of children witch CKD more often think that the greater social awareness of organ transplantation can affect the number of transplants. All groups have similar opinion about actions that can have a positive effect on increasing the number of transplants and institutions which should back the idea of transplantology up in Poland. The study indicated that parents in all examined groups stand for the idea of transplanting organs. Having a child with CKD changes the parents’ attitude. They are more determined to the idea of transplanting. Although their willing of becoming a donor is not stronger than in other groups.
PL
Wstęp: Przewlekła choroba nerek (PChN) należy do chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Stanowi ona autentyczne wyzwanie dla medycyny ze względu na niską wykrywalność i często utajony przebieg. Wiadomo, że przeszczepienie nerki jest najlepszą, choć nie jedyną metodą leczenia schyłkowej postaci tej choroby. Świadomość społeczną na temat przeszczepiania kształtuje wiele czynników. Jednym z nich może być choroba przewlekła u bliskiej osoby. Celem pracy było zbadanie wpływu posiadania dziecka z przewlekłą chorobą nerek na wiedzę i postawy rodziców wobec przeszczepiania narządów. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 120 rodziców. Ze względu na chorobę występującą u ich dziecka wyróżniono trzy równoliczne grupy badane. Pierwszą stanowili rodzice dzieci z PChN (2.-5. stadium), drugą rodzice dzieci z innymi chorobami nerek i układu moczowego, ostatnią rodzice dzieci zdrowych. Do analizy wiedzy i postaw rodziców zastosowano autorską ankietę, którą rodzice wypełniali anonimowo. Wyniki: Rodzice dzieci z PChN pomimo niższego poziomu wykształcenia wykazali się większą wiedzą na temat możliwości prawnej zostania żywym dawcą organów oraz konieczności przyjmowania leków immunosupresyjnych po przeszczepie. Rodzice dzieci z PChN istotnie częściej zdecydowanie akceptowali pobieranie narządów od osób zmarłych w celu ratowania życia innych osób. Częściej uważali też, że większa świadomość społeczeństwa na temat przeszczepiania narządów może mieć wpływ na liczbę przeszczepów. Rodzice dzieci z innymi chorobami nerek częściej zgodziliby się na bycie potencjalnym dawcą narządów niż rodzice dzieci z PChN. Rodzice dzieci zdrowych zasadniczo częściej nie mieli zdania w kwestii oddania narządów osoby bliskiej do przeszczepu po jej śmierci. Podobnie częściej uważali, że powodem niechęci osób do pobierania ich narządów po śmierci jest brak zaufania do personelu medycznego. Nieobojętny jest fakt, że większość badanych sądziła, iż polska transplantologia nie jest zupełnie wolna od zjawiska handlu organami. Rodzice we wszystkich trzech grupach byli zgodni co do form działania, które mogą mieć pozytywny wpływ na zwiększenie liczby przeszczepów, oraz instytucji, które powinny popierać ideę transplantologii w Polsce. Wnioski: Wszyscy rodzice uczestniczący w badaniu popierali ideę przeszczepiania narządów. Posiadanie dziecka z PChN zmieniało postawę rodziców na bardziej zdecydowaną w stosunku do idei transplantacji, choć nie zwiększało chęci do bycia dawcą.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
222-228
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Król E., Rutkowski B.: Przewlekła choroba nerek - klasyfikacja, epidemiologia i diagnostyka. Forum Nefrol. 2008; 1: 1-6.
 • 2. Rutkowski B.: Przewlekła choroba nerek (PChN) - wyzwanie XXI wieku. Przew. Lek. 2007; 94: 80-87.
 • 3. Rutkowski B.: Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Via Medica, Gdańsk 2008.
 • 4. Czarniak P., Król E., Szcześniak P.: Wybrane aspekty epidemiologiczne przewlekłej choroby nerek u dzieci i, młodzieży. Forum Nefrol. 2010; 3: 45-50.
 • 5. Żurowska A., Zwolińska D.: Leczenie nerkozastępcze u dzieci i młodzieży - odrębność i skala zjawiska. Forum Nefrol. 2010; 3: 57-62.
 • 6. Rowiński W, Wałaszewski J., Safjan D., Safjan M.: Problemy etyczno-obyczajowe przeszczepiania narządów. Służ. Zdr. 2002; 75-76: 18-20.
 • 7. Rowiński W: Z ciała do ciała. Rozmowa z prof. Wojciechem Rowińskim, transplantologiem, o lęku przed przeszczepami. Polityka 2002; 7: 72.
 • 8. Pilecka W: Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. UJ, Kraków 2002.
 • 9. Pilecki J., Pilecka W: Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. UJ, Kraków 1992.
 • 10. Feliksiak M.: Postawy wobec przeszczepiania narządów. CBOS, BS/91/2011, Warszawa, lipiec 2011. Adres: www.cbos.pl/SPISK0M.P0L/2011/K_091_11.PDF.
 • 11. Feliksiak M.: Stosunek do przeszczepiania narządów. CBOS, BS/146/2009, Warszawa, październik 2009. Adres: http://www.cbos.pl/SPISK0M.P0L/2009/K_146_09.PDF.
 • 12. Kowal K.: Między altruizmem a egoizmem. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przeszczepów rodzinnych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • 13. Szczepański M.S., Tyrybon M., Cierpka L. i wsp.: Zabiegi transplantacyjne w społecznej świadomości. Wiedza o uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, regulacjach prawnych i problemach etycznych transplantacji narządów. Poltransplant - Biuletyn Informacyjny 2003; 11: 25-26.
 • 14. Szczepański M., Pawlica B.: Dar życia i jego społeczny kontekst: zabiegi transplantologiczne w świadomości społecznej. Śląskie Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2003.
 • 15. Rowiński W!: Bariery przeszczepiania narządów w Polsce i sposoby ich pokonania. Med. Prakt. 2009; (1): 156-157.
 • 16. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej „Polgraft” na lata 2010-2014: www.mz.gov.pl.
 • 17. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Program Wieloletni na lata 2011-2020: www.poltrans-plant.pl.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ee063dea-a1d1-433e-8089-64e93aa011a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.