PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 3 | 170-175
Article title

Współwystępowanie schizofrenii i uzależnienia od substancji psychoaktywnych - rozpoznanie, obraz kliniczny, przebieg i leczenie

Content
Title variants
EN
The cooccurrence of schizophrenia and dependence on psychoactive substances – diagnosis, clinical picture, course and treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
One can meet many qualifications describing effect “cooccurrence” in the Polish and English literature. The most prevalent notion in the English literature consists in: dual diagnosis, double diagnosis, comorbidity, cooccurrence, cosyndromal, primary, secondary destination. The term of the double diagnosis is used in the patients who accomplish simultaneously the criteria of psychical disorder and dependence. In practice this qualification the most often relates to persons with serious heavy psychoses (severe mental illness, SMI) – schizophrenic psychoses, bipolar disorder, and different heavy psychoses, simultaneously dependent on SPA. The process of dependence at persons with schizophrenia has a little different character than dependence at healthy persons. The difference consists of intensive susceptibility of this patients group on the working SPA. Opinion of psychotic symptoms at persons with recognition of psychosis from the circle of schizophrenia, simultaneously dependent on SPA, makes up the serious challenge for many explorers. The aim of wythis opinion is search of some specific subtype of the schizophrenia whose pronouncement would have to have the correlation with the using of the specific kind of SPA. Available results of studies on the prevalence of cooccurrence of the abuse of SPA and schizophrenia and influence SPA on the clinical range of schizophrenia are not unambiguous. Many reports in which were executed comparisons patients with schizophrenia and using SPA with patients who not striker these substances show that in people using SPA first symptoms of the disease appear earlier, it is present in them more and more intensified positive symptoms and one finds more often recurrences of the psychosis and frequency of rehospitalization than in persons without this problem. The treatment of patients should progress in complex and integrated form. In the literature we can meet the most often three models of patients’ treatment with schizophrenia and coexisting dependence: traditional model or differently serial, parallel model, the model of the integrated treatment.
PL
W literaturze polskiej i anglojęzycznej można znaleźć wiele określeń opisujących zjawisko „współwystępowa-nia" zaburzeń psychicznych. W literaturze anglojęzycznej najczęściej spotykamy takie pojęcia, jak: dual diagnosis, double diagnosis, comorbidity, cooccurrence, cosyndromal, primary, secondary destination. Termin „podwójna diagnoza" nierzadko używany jest w stosunku do pacjentów, którzy jednocześnie spełniają kryteria zaburzenia psychicznego i uzależnienia. W praktyce określenie to dotyczy najczęściej osób z poważnymi ciężkimi psychozami (severe mental illness, SMI) - psychozami schizofrenicznymi, chorobą afektywną dwubiegunową i innymi ciężkimi psychozami, jednocześnie uzależnionych od substancji psychoaktywnych (SPA). Proces uzależnienia u osób ze schizofrenią ma nieco odmienny charakter niż uzależnienie u osób zdrowych psychicznie. Różnica polega między innymi na wzmożonej podatności tej grupy pacjentów na działanie SPA. Ocena objawów psychotycznych u osób z rozpoznaniem psychozy z kręgu schizofrenii jednocześnie uzależnionych od SPA stanowi poważne wyzwanie dla wielu badaczy. Poszukiwano także jakiegoś specyficznego podtypu schizofrenii, którego wystąpienie miałoby mieć związek z używaniem określonego rodzaju SPA. Wyniki dotychczasowych badań, dotyczących współwystępowania nadużywania SPA i schizofrenii, a także wpływu SPA na obraz kliniczny schizofrenii, są niejednoznaczne. Wiele doniesień, w których dokonano porównania chorych na schizofrenię używających SPA z pacjentami nieprzyjmującymi tych substancji, wykazuje, że u używających SPA wcześniej pojawiają się pierwsze objawy choroby, występuje u nich więcej objawów pozytywnych i są one bardziej nasilone oraz częściej stwierdza się nawroty psychozy, a co za tym idzie - częstsze są przypadki rehospitalizacji niż u osób bez tego problemu. Leczenie chorych powinno przebiegać kompleksowo oraz w formie zintegrowanej. W literaturze najczęściej spotykane są trzy modele leczenia chorych na schizofrenię ze współistniejącym uzależnieniem: model tradycyjny lub inaczej seryjny, model równoległy, model zintegrowanego leczenia.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
170-175
Physical description
Contributors
author
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyrektor: lek. med. Wojciech Bieńkiewicz
 • Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
References
 • 1. Jon A., Panos V.: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Current Opinion in Psychiatry 2005; 18: 429-434.
 • 2. Todd J., Green G., Harrison M. i wsp.: Defining dual diagnosis of mental illness and substance misuse: some methodological issues. J. Psychiatr. Ment. Health Nurs. 2004; 11: 48-54.
 • 3. Miles H., Johonson S., Amponsah-Afuwape S. i wsp.: Characteristics of subgroups of individuals with psychotic illness and a comorbid substance use disorder. Psychiatr. Serv. 2003; 54: 554-561.
 • 4. Bażyńska K., Namysłowska I., Zechowski C.: Nadużywanie substancji psychoaktywnych w trakcie pierwszego epizodu depresji. Wiadomości Psychiatryczne 2002; 5:17-22.
 • 5. Regier D.A., Farmer M.E., Rae D.S. i wsp.: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study. JAMA 1990; 264: 2511-2518.
 • 6. Menezes P.R., Johnson S., Thornicroft R. i wsp.: Drug and alcohol problems among individuals with severe mental illness in south London. Br. J. Psychiatry 1996; 168: 612-619.
 • 7. Cantwell R., Brewin J., Glazebrook C. i wsp.: Prevalence of substance misuse in first-episode psychosis. Br. J. Psychiatry 1991; 174: 150-153.
 • 8. Addington J., Addington D.: Effect of substance misuse in early psychosis. Br. J. Psychiatry 1998; 172 (supl.): 134-136.
 • 9. Dixon L.: Dual diagnosis of substance abuse in schizophrenia: prevalence and impact on outcomes. Schizophr. Res. 1999; 35 (supl.): 93-100.
 • 10. Lubman D.I., Sundram S.: Substance misuse in patients with schizophrenia: a primary care guide. Med. J. Aust. 2003; 178 (supl.): 71-75.
 • 11. Kokkinidis L., Anisman H.: Amphetamine psychosis and schizophrenia: a dual model. Neurosci. Biobehav. Rev. 1981;5:449-461.
 • 12. JavittD.C.: Negative schizophrenic symptomatology and the PCP (phencyclidine) model of schizophrenia. Hillside J. Clin. Psychiatry 1987; 9: 12-35.
 • 13. Krystal J.H., D'Souza D.C., Madonick S., Petrakis I.L.: Toward a rational pharmacotherapy of comorbid substance abuse in schizophrenic patients. Schizophr. Res. 1999; 35 (supl.): 35-49.
 • 14. Salyers M.P., Mueser K.T.: Social functioning, psychopathology, and medication side effects in relation substance use and abuse in schizophrenia. Schizophr. Res. 2001; 48: 109-123.
 • 15. Silver H., Abboud E.: Drug abuse in schizophrenia: comparison of patients who began drug abuse before their first admission with those who began abusing drugs after their first admission. Schizophr. Res. 1994; 13: 57-63.
 • 16. Green A.I., Tohen M.F., Hamer R.M. i wsp.: First episode schizophrenia-related psychosis and substance use disorders: acute response to olanzapine and haloperidol. Schizophr. Res. 2004; 66: 125-135.
 • 17. Gettig J.P., Grady S.E., Nowosadzka I.: Methamphetamine: putting the brakes on speed. J. Sch. Nurs. 2006; 22: 66-73.
 • 18. Mueser K.T., Yarnold P.R., Bellack A.S.: Diagnostic and demographic correlates of substance abuse in schizophrenia and major affective disorder. Acta Psychiatr. Scand. 1992; 85: 48-55.
 • 19. Mueser K.T., Drake R.E., Wallach M.A.: Dual diagnosis: a review of ethiological theories. Addict. Behav. 1998; 23: 717-734.
 • 20. Drake R.E., Brunette M.F., Mueser K.T.: Substance use disorder and social functioning in schizophrenia. W: Mueser K.T., Tarrier N. (red.): Handbook of Social Functioning in Schizophrenia. Allyn and Bacon, Boston 1998: 280-289.
 • 21. Drake E., Oscher F., Noordsy D. i wsp.: Diagnosis of alcohol use disorders in schizophrenia. Schizophr. Bull. 1990; 16: 57-67.
 • 22. Wolford G., Rosenberg S., Drake E. i wsp.: Evaluation of methods for detecting substance use disorder in persons with severe mental illness. Psychology of Addictive Behaviors 1999; 13: 313-326.
 • 23. Drake R.E., Wallach M.A.: Moderate drinking among people with severe mental illness. Hosp. Community Psychiatry 1993; 44: 780-782.
 • 24. Bowers M.B. Jr, Mazure C.M., Nelson J.C., Jatlow P.I.: Psychotogenic drug use and neuroleptic response. Schizophr. Bull. 1990; 16: 81-85.
 • 25. Goswami S., Mattoo S.K., Basu D., Singh G.: Substance-abusing schizophrenics: do they self-medicate? Am. J. Addict. 2004; 13: 139-150.
 • 26. Evans K., Sullivan J.M.: Dual Diagnosis: Counseling the Mentally Ill Substance Abuser. Guilford Press, New York 2001.
 • 27. Drake R.E., Mueser K.T.: Psychosocial approaches to dual diagnosis. Schizophr. Bull. 2000; 26: 105-118.
 • 28. Drake R.E., Mercer-McFadden C., Mueser K.T. i wsp.: Review of integrated mental health and substance abuse treatment for patients with dual disorders. Schizophr. Bull. 1998; 24: 589-608.
 • 29. Ley A., Jeffery D.P., McLaren S., Siegfried N.: Treatment programmes for people with both severe mental illness and substance misuse (Cochrane Methodology Review). Cochrane Database Syst. Rev. 2000; (4): CD001088.
 • 30. Hoff R., Rosenheck R.A.: The cost of treating substance abuse patients with and without comorbid psychiatric disorders. Psychiatr. Serv. 1999; 50: 1309-1315.
 • 31. Blanchard J.J., Mueser K.T., Bellack A.S.: Anhedonia, positive and negative affect, and social functioning in schizophrenia. Schizophr. Bull. 1998; 24: 413-424.
 • 32. Salo R., Nordahl T.E., Possin K. i wsp.: Preliminary evidence of reduced cognitive inhibition in methamphetamine-dependent individuals. Psychiatry Res. 2002; 111: 65-74.
 • 33. Volkow N.D., Chang L., Wang G.J. i wsp.: Association of dopamine transporter reduction with psychomotor impairment in methamphetamine abusers. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 377-382.
 • 34. Volkow N.D., Chang L., Wang G.J. i wsp.: Higher cortical and lower subcortical metabolism in detoxified metham-phetamine abusers. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 383-389.
 • 35. Wright A., Walker J.: Drugs of abuse in pregnancy. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2001; 15: 987-998.
 • 36. McEvoy A.W., Kitchen N.D., Thomas D.G.: Intracerebral haemorrhage and drug abuse in young adults. Br. J. Neurosurg. 2000; 14: 449-454.
 • 37. Neiman J., Haapaniwmi H.M., Hillbom M.: Neurological complications of drug abuse: pathophysiological mechanisms. Eur. J. Neurol. 2000; 7: 595-606.
 • 38. Mueller D., Gilden D.H.: Brown-Sequard syndrome after esophageal sclerotherapy and crack cocaine use. Neurol-ogy2002;58: 1129-1130.
 • 39. Kalant H.: The pharmacology and toxicology of "ecstasy" (MDMA) and related drugs. CMAJ 2001; 165: 917-928.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-edff2d90-2584-4c2e-8c91-b54d74af4dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.