PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 166–172
Article title

Psychiatria wieku rozwojowego – badanie ankietowe uczestników I Kongresu Zdrowia Psychicznego

Content
Title variants
EN
Developmental psychiatry – results of the survey carried out among the attendees of the First Mental Health Congress
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dyskusja na temat organizacji opieki medycznej i wsparcia pozamedycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi trwa od wielu lat. W toku rozmów o godności i prawach pacjenta nie można zapominać, że podstawowym prawem chorego jest prawo do leczenia. I Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbył się 8 maja 2017 roku w Warszawie, został zorganizowany ze względu na dramatyczny stan opieki psychiatrycznej w Polsce. Problemom psychiatrii dzieci i młodzieży poświęcona była osobna sesja; wśród 120 jej uczestników zostało przeprowadzone anonimowe badanie ankietowe. Otrzymano 54 wypełnione ankiety. Blisko 90% respondentów stanowili ludzie zawodowo zajmujący się opieką nad osobami w wieku rozwojowym. Pytania dotyczyły poglądów na temat sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce, a także refleksji związanych z wystąpieniami prezentowanymi w trakcie sesji. Większość ankietowanych oceniła dane na temat rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży jako alarmujące. Badani zwracali uwagę na brak realnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz podkreślali, że system psychiatrycznej opieki zdrowotnej wymaga radykalnych działań naprawczych. Według respondentów konieczne są zmiany systemowe. Kolejnym często poruszanym zagadnieniem była kluczowa rola oddziaływań profilaktycznych. W profilaktyce należy uwzględnić pracę z rodziną. Ważna jest też współpraca z innymi resortami, zwłaszcza z resortem edukacji. Za pozytywne zjawisko ankietowani uznali podjęcie wspólnych działań przez przedstawicieli różnych środowisk.
EN
The ongoing debate regarding the provision of healthcare and additional support for patients with mental illnesses has continued for many years. Whilst discussing patient dignity and rights, it must not be overlooked that the right to treatment is the most important and basic among them. The First Mental Health Congress, held on May 8, 2017 in Warsaw, was organised to address the current critical state of mental healthcare in Poland. A separate session during the Congress was awarded to the issues associated with the provision of mental healthcare for children and adolescents, with a special survey distributed among its attendees; 54 completed survey questionnaires were returned. Nearly 90% of the respondents were mental healthcare professionals working with paediatric/adolescent patients. The questions asked for opinions regarding various aspects of the current situation of developmental psychiatry in Poland as well as attendee’s reflections on presentations and speeches featured during the session. The majority of the respondents evaluated the recent data concerning the prevalence of mental disorders among children and adolescents as “alarming.” They pointed out the lack of actual access to psychological and psychiatric aid within the public system, and stressed the need for urgent major improvements thereof. Another hot issue was the key role of preventive policies, including work with families. Also, systemic joint efforts of various public authorities, bodies and institutions are necessary to address the crisis, particularly effective collaboration between the medical and educational community. As a positive trend, the respondents listed the recent grassroots movement joining various social and professional groups to work together on possible solutions.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
166–172
Physical description
Contributors
author
 • Zespół Roboczy ds. Aktywnej Polityki wobec Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa, Polska
author
 • Poradnia Psychologiczna, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów, Polska; Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny, Rzeszów, Polska
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa, Polska
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy, Polska
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
author
 • Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu, Łódź, Polska
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
 • Fundacja „Druga Strona Lustra”, Warszawa, Polska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
References
 • Deklaracja Warszawska. I Kongres Zdrowia Psychicznego, Warszawa 2017. Garland AF, Aarons GA, Hawley KM et al.: Relationship of youth satisfaction with mental health services and changes in symptoms and functioning. Psychiatr Serv 2003; 54: 1544–1546.
 • Garland AF, Haine RA, Boxmeyer CL: Determinates of youth and parent satisfaction in usual care psychotherapy. Eval Program Plann 2007; 30: 45–54.
 • Garland AF, Plemmons D, Koontz L: Research-practice partnership in mental health: lessons from participants. Adm Policy Ment Health 2006; 33: 517–528.
 • Hetrick SE, Simmons M, Thompson A et al.: What are specialist mental health clinician attitudes to guideline recommendations for the treatment of depression in young people? Aust N Z J Psychiatry 2011; 45: 993–1001.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526.
 • Prot-Klinger K: Psychiatria środowiskowa między romantyzmem a pozytywizmem – próba integracji podejść. Psychiatria 2013; 10: 101–108.
 • Tas FV, Guvenir T, Cevrim E: Patients’ and their parents’ satisfaction levels about the treatment in a child and adolescent mental health inpatient unit. J Psychiatr Ment Health Nurs 2010; 17: 769–774.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111, poz. 535.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-edd412d1-9f5f-492c-a659-a67376c57ee7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.