PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 4 | 255–263
Article title

Uwagi praktyczne do śródoperacyjnej anestezji u pacjentów operowanych z zastosowaniem dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w warunkach hipertermii – seria 60 przypadków

Content
Title variants
EN
Practical considerations for intraoperative anesthesia in patients undergoing surgery in combination with hyperthermic intraperitoneal perfusion chemotherapy – a series of 60 cases
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The use of hyperthermic intraperitoneal perfusion chemotherapy has allowed to significantly improve treatment outcomes in patients with cancer dissemination within the peritoneal cavity. The hyperthermic intraoperative chemo­therapy is based on a significantly enhanced efficacy of oncolytic drugs when acting at a temperature of 42–43°C. The paper presents an accurate description of intraoperative anesthetic management in patients undergoing hyper­thermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). The suggested management method was developed based on lit­erature data as well as own clinical observations. Particular emphasis was placed on the maintenance of nor­movolemia as well as on the necessity of extended hemodynamic monitoring during procedures, with particular emphasis on the hyperthermic stage. A total of 60 (56 females, 4 males) anesthetic procedures for surgeries involv­ing the use of hyperthermic intraoperative chemotherapy were performed between April 2012 and November 2013 in The Maria Skłodowska Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology in Warsaw. Standardized anesthetic management based on literature data and extended with certain modifications resulting from pharma­covigilance reports as well as own experience was used in all patients anesthetized for hyperthermic intraoperative chemotherapy. The authors believe that a series of 60 cases from a single center allows to propose a standard anes­thetic management in these complex surgical procedures requiring close teamwork
PL
Zastosowanie śródotrzewnowej chemioterapii hipertermicznej pozwoliło znamiennie poprawić wyniki leczenia chorych z rozsiewem choroby nowotworowej w obrębie jamy otrzewnej. Prawidłowość, na której opiera się zasto­sowanie hipertermicznej chemioterapii śródoperacyjnej, to znaczne zwiększenie skuteczności działania leków onkolitycznych w przypadku, gdy działają one w temperaturze 42–43°C. W pracy przedstawiono dokładny opis śródoperacyjnego postępowania anestezjologicznego u chorych poddawanych dootrzewnowej perfuzyjnej che­mioterapii w warunkach hipertermii (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, HIPEC). Sugerowana metoda postępowania została opracowana w oparciu o dane z piśmiennictwa i własne obserwacje kliniczne. Szczególny nacisk położono na utrzymanie normowolemii oraz na konieczność prowadzenia rozszerzonego monitorowania hemodynamicznego w trakcie operacji, ze szczególnym uwzględnieniem etapu hipertermii. W okresie od kwiet­nia 2012 do listopada 2013 roku w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wykonano 60 (56 kobiet, 4 mężczyzn) znieczuleń do operacji, obejmujących zastosowanie śródoperacyjnej che­mioterapii hipertermicznej. U wszystkich chorych znieczulanych do śródoperacyjnej chemioterapii hiperter­micznej stosowano ujednolicone postępowanie anestezjologiczne, stworzone w oparciu o dane z piśmiennictwa i rozszerzone o pewne modyfikacje, wynikające z doniesień dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii oraz z doświadczeń własnych. Autorzy uważają, że seria 60 przypadków z jednego ośrodka pozwala na zapropono­wanie standardu postępowania anestezjologicznego w tych złożonych procedurach zabiegowych, wymagających ścisłej współpracy zespołowej.
Discipline
Publisher

Year
Volume
11
Issue
4
Pages
255–263
Physical description
Contributors
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, symonides@coi.waw.pl
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
author
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
References
 • 1. Jacquet P., Averbach A., Stephens A.D. i wsp.: Heated intraoperative intraperitoneal mitomycin C and early postoperative intraperitoneal 5-fluorouracil: pharmacokinetic studies. Oncology 1998; 55: 130–138.
 • 2. Śpiewankiewicz B., Osuch B., Kuśnierz J. i wsp.: Wstępna ocena przydatności dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w warunkach hipertermii (HIPEC) u chorych z nowotworowym rozsiewem wewnątrzotrzewnowym. Curr. Gynecol. Oncol. 2013; 11: 33–41.
 • 3. Ozols R.F., Locker G.Y., Doroshow J.H. i wsp.: Pharmacokinetics of adriamycin and tissue penetration in murine ovarian cancer. Cancer Res. 1979; 39: 3209–3214.
 • 4. Los G., Verdegaal E.M., Mutsaers P.H., McVie J.G.: Penetration of carboplatin and cisplatin into rat peritoneal tumor nodules after intraperitoneal chemotherapy. Cancer Chemother. Pharmacol. 1991; 28: 159–165.
 • 5. Schmidt C., Moritz S., Rath S. i wsp.: Perioperative management of patients with cytoreductive surgery for peritoneal carcinomatosis. J. Surg. Oncol. 2009; 100: 297–301.
 • 6. Crowley K., Pitroff A., Adkinsson G. i wsp.: Anesthetic considerations for cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). Department of Anesthesia and Department of Surgical Oncology, St Agnes Hospital, Baltimore, MD: 1–11.
 • 7. Benes J., Chytra I., Altmann P. i wsp.: Intraoperative fluid optimization using stroke volume variation in high risk surgical patients: results of prospective, randomized study. Crit. Care 2010; 14: R118.
 • 8. Doherty M., Buddy D.J.: Intraoperative fluids: how much is too much? Br. J. Anaesth. 2012; 109: 69–79.
 • 9. Schmidt C., Creutzenberg M., Piso P. i wsp.: Peri-operative management of cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Anaesthesia 2008; 63: 389–395.
 • 10. Kellum J.A., Decker J.M.: Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis. Crit. Care Med. 2001; 29: 1526–1531.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ed9bda1e-eec2-4807-aeb7-d38fed65953d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.