PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 101–107
Article title

Obszary ryzyka w pracy społecznego kuratora sądowego

Content
Title variants
EN
Risk areas in work of social probation officer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zawód kuratora sądowego zaliczany jest do niebezpiecznych. Kurator sądowy w ramach pełnionych obowiązków musi mieć stały kontakt z osobami dozorowanymi, skazanymi prawomocnymi wyrokami na kary o charakterze wolnościowym, wywodzącymi się najczęściej z patologicznych środowisk społecznych. Kontakt z nimi lub ich otoczeniem często wiąże się z agresją słowną lub czynną wobec kuratora. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie obszarów ryzyka w pracy społecznych kuratorów sądowych ds. karnych na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu. Autorki skoncentrowały się na aspektach pozwalających na zwiększenie lub poprawę bezpieczeństwa pracy kuratorów. Przegląd piśmiennictwa pozwolił na ich pogrupowanie oraz usystematyzowanie. Sprowadza się on do takich obszarów, jak zagrożenia związane z cechami osobowościowymi kuratora, jego statusem prawnym, ze środowiskiem podopiecznego, a także stanem zdrowia osoby dozorowanej.
EN
The work of a probation officer is classified as a hazardous profession. Probation officers in the course of their duties must have regular contact with supervised persons. These are the persons convicted by a final judgments for punish-ments of a libertarian nature. Most often these persons come from pathological social environments. Contact with them or their surroundings is usually associated with verbal or active aggression towards the probation officer. The aim of this paper is to present the risk areas in social work of probation officers in criminal matters based on a review of available literature. The authors focused on the aspects that allow the operational safety of probation officers to be increased or improved. The review of literature made it possible to group and systematize the risks. It amounts to areas such as the risks associated with personality traits of the probation officer, its legal status, the risks associated with the ward's environment as well as with the health status of person on probation
Discipline
Year
Issue
72
Pages
101–107
Physical description
Contributors
 • Studium Doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Bodnar A. [Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ubezpieczenia kuratorów społecznych z 20 kwietnia 2016 r. – nr V.7220.10.2016.JK] [on-line] https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wystapienie_do_Ministra_Sprawiedliwosci_ws_ubezpieczenia_kuratorow_spolecznych.pdf [dostęp: 22.04.2016].
 • 2. Brudnoch A., Grabowska-Moroz B. Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości. Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Analizy i Rekomendacje 2016; 3: 1–29 [on-line] http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2013/01/HFPC_analizy_I_rekomendacje_3_2016_Kuratorzy.pdf [dostęp: 6.06.2016].
 • 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Internetowy System Aktów Prawnych [on-line]
 • 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r . Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553; zm.). W: Prawo karne – zbiór przepisów. Stan prawny na 1 lipca 2016. Wolters Kluwer SA. Warszawa 2016, s. 23–228.
 • 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. nr 98, poz. 1070). Internetowy System Aktów Prawnych [on-line] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010981070 [dostęp: 27.07.2016].
 • 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. nr 90, poz. 557; zm.). W: Prawo karne – zbiór przepisów. Stan prawny na 1 lipca 2016. Wolters Kluwer SA. Warszawa 2016, s. 595–800.
 • 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r . Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 89, poz. 555; zm.). W: Prawo karne – zbiór przepisów. Stan prawny na 1 lipca 2016. Wolters Kluwer SA. Warszawa 2016, s. 229–594.
 • 8. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094; zm.). W: Prawo karne – zbiór przepisów. Stan prawny na 1 lipca 2016. Wolters Kluwer SA. Warszawa 2016, s. 801–859.
 • 9. Gogacz K. Kurator sądowy wobec wyzwań i zagrożeń resocjalizacji skazanych w środowisku otwartym. J. Mod. Sci. 2015; 24(1): 131–147.
 • 10. Roskosz A. Rola zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych w systemie probacji. Nauczyciel i Szkoła 2003; 1–2(18–19): 154–167.
 • 11. Samek A. Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy – rozważania teoretyczne. Probacja 2012; 1: 5–14.
 • 12. Janus-Dębska A., Gronkiewicz-Ostaszewska M. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa 2016.
 • 13. Kiliszek E. Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych na podstawie próby kuratorów zawodowych ze studiów podyplomowych UW IPSIR. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 2016; 29: 35–63.
 • 14. Kurator sądowy. W: www Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP – PIB) [on-line] https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31400269281444034650304&html_tresc_root_id=300003565&html_tresc_id=300003647&html_klucz=300003565&html_klucz_spis=; [dostęp: 27.07.2016].
 • 15. Bodnar A. Kuratorzy sądowi są łącznikiem między prawem a ludźmi. Czy kuratorzy mogliby reprezentować interes dziecka, jeśli rodzice są w sporze? W: www Rzecznika Praw Obywatelskich/RPO w mediach [on-line] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-na-obchodach-dnia-kuratora-sadowego [dostęp: 22.06.2016].
 • 16. Hołyst B., Wojtera E. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich. Oficyna Wydawnicza Aspra-JR. Warszawa 2013.
 • 17. Szczepanik R., Miszewski K. Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów – stan wiedzy i zaniedbane kierunki badań. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 2016; 30: 53–95.
 • 18. James R.K., Gilliland B.E. Strategie interwencji kryzysowej. Parpamedia – Wydawnictwo Edukacyjne: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa 2010, s. 49–79.
 • 19. Bradford-Hill A. The Enviroment and Disease: Association or Causation? Proc. R. Soc. Med. 1965; 58(5): 295–300.
 • 20. McGinnis J.E. Delinquency in women. Calif. Med. 1953; 78(4): 299–302.
 • 21. Wojtera E. Bezpieczeństwo pracy kuratora sądowego w ujęciu uniwersalnym i interdyscyplinarnym. Resocjalizacja Polska 2012; 3: 187–212.
 • 22. Sztuka M. Szacowanie ryzyka w pracy kuratora. Polskie rozwiązania i ich odpowiedniki w rozwiniętych systemach zachodnich. W: Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy. Red. M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2016, s. 79–91.
 • 23. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r., w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. z 11 marca 2013 r., poz. 335). Internetowy System Aktów Prawnych [on-line]http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000335 [dostęp: 11.03.2013].
 • 24. Kwieciński A. Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w prawie czy może ich nieunikniona perspektywa? Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2014; 33: 197–214.
 • 25. Świderski P., Żaba C., Macioszek N. Ocena stanu zdrowia skazanych na karę ograniczenia wolności. Med. Pr. 2016; 67(6): 765–775, doi: org/10.13075/mp.5893.00439.
 • 26. Kreek M.J. Extreme marginalization: addiction and other mental health disorders, stigma, and imprisonment. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2011; 1231(1): 65–72, doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.06152.x.
 • 27. Nyamathi A., Leake B., Albarran C., Zhang S., Hall E., Farabee D., Mar-low E., Marfisee M., Khalilifard F., Faucette M. Correlates of depressive symptoms among homeless men on parole. Issues Ment. Health Nurs. 2011; 32(8): 501–511, doi: 10.3109/01612840.2011.569111.
 • 28. Green T.C., Johnson J., Harrington M., Pouget E.R., Rhodes A.G., Taxman F.S., O'Connell D.J., Martin S.S., Prendergast M., Friedmann P.D. Parole officer-parolee relationships and HIV risk behaviors during community supervision. AIDS Behav. 2013; 17(8): 2667–2675, doi: 10.1007/s10461-011-0081-1.
 • 29. Wood S.R. Co-occurring Psychiatric and Substance Dependence Disorders as Predictors of Parolee Time to Rearrest. J. Offender. Rehabil. 2011; 50(4): 175–190, doi: 10.1080/10509674.2011.571076.
 • 30. Bennett N.B., Neale R.J. The effects of food upon behaviour, nutrition and crime. Nutr. Health 1994; 10(1): 49–86, doi: 10.1177/026010609401000105.
 • 31. Hippchen L.J. Biochemical Approaches to Offender Rehabilitation. Offender Rehabil. 1976; 1(1): 115–123, doi: 10.130/J418v01n01.
 • 32. Fishbein D., Pease S.E. Diet, nutrition, and aggression. J. Offender Rehabil. 1994; 21(3–4): 117–144.
 • 33. Brown S.L., Botsis A., Van Praag H.M. Serotonin and aggression. J. Offender Rehabil. 1994; 21(3–4): 27–40.
 • 34. Pallone N.J., Hennessy J.J. Neuropathology and Criminal Violence. J. Offender Rehabil. 2000; 31(1–2): 87–99, doi: 10.1300/J076v31n01_06.
 • 35. Akers T.A., Lanier M.M. ”Epidemiological criminology”: coming full circle. Am. J. Public Health 2009; 99(3): 397–402, doi: 10.2105/AJPH.2008.139808.
 • 36. Sung H.E., Belenko S. Failure after success: Correlates of recidivism among individuals who successfully completed coerced drug treatment. J. Offender Rehabil. 2005; 42(1): 75–97, doi: 10.1300/J076v42n01_04.
 • 37. Potter R.H., Akers T. Improving the Health of Minority Communities through Probation-Public Health Collaborations: An Application of the Epidemiological Criminology Framework. J. Offender Rehabil. 2010; 49(8): 595–609, doi: 10.1080/10509674.2010.519674.
 • 38. Creswell J.W. Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2013.
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ed769df3-cba2-40ef-8295-472bc431f30c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.