PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 2 | 165–172
Article title

Wpływ regularnej aktywności fizycznej na skład ciała i ciśnienie tętnicze dzieci ze szkoły sportowej

Content
Title variants
EN
The influence of regular physical activity on blood pressure and body composition in children attending sports school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Trening fizyczny uważany jest za czynnik wpływający na parametry antropometryczne i ciśnienie tętnicze. Twierdzi się, że osoby regularnie ćwiczące mają lepsze wskaźniki składu ciała oraz niższe wartości ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu z osobami nieuprawiającymi sportu. Cel: Ocena wpływu regularnej rocznej aktywności fizycznej prowadzonej w szkole sportowej na skład ciała oraz wartości ciśnienia tętniczego u dzieci 14-letnich (II klasa gimnazjum). Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 25 dzieci z gimnazjum sportowego. Dzieci badano dwukrotnie w odstępie 12 miesięcy. Analizie poddano zmianę parametrów antropometrycznych, składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej oraz wartości ciśnienia krwi. Wyniki: W całej grupie zaobserwowano wzrost wartości centylowych ciśnienia skurczowego krwi (p < 0,05), przede wszystkim u chłopców. W zakresie ciśnienia rozkurczowego nie zanotowano istotnych różnic. Skład ciała zmienił się niekorzystnie u wszystkich badanych – wzrósł udział tłuszczu (13% vs 20%, p < 0,05), a przyrost masy tłuszczowej był wyższy u dziewczynek (6% vs 3%, p < 0,05). Centyl BMI istotnie statystycznie wzrósł w grupie dziewczynek (37 vs 49, p < 0,05), u chłopców nie uległ zmianie. Wnioski: Aktywność fizyczna proponowana przez szkołę sportową nie poprawia stanu odżywienia 13–14-letnich dziewcząt i chłopców, u których obserwuje się istotne zwiększenie w organizmie zawartości tkanki tłuszczowej. Szkolna aktywność fizyczna nie powoduje obniżenia ciśnienia tętniczego wśród młodzieży w wieku 13–14 lat w odniesieniu do norm wiekowych. W zakresie ciśnienia skurczowego w grupie chłopców zaobserwowano nawet wyższe wartości centylowe.
EN
Physical activity is considered to have influence on anthropometry and blood pressure. It is supposed that regular physical activity leads to better body composition and lowers blood pressure. The aim of the study: Evaluation of influence of regular physical activity offered by sports school on body composition and blood pressure in 14-year-old children. Material and methods: Twenty-five children from sports school participated in the study. Children were examined twice – interval was 12 months. Changes of anthropometric values, body composition and blood pressure values were analysed. Results: In whole group increase of systolic blood pressure was observed (p < 0.05), mainly in boys. Diastolic blood pressure didn’t change. Body composition changed negatively in whole group: fat mass increased (13% vs. 20%, p < 0.05), gain of fat mass was higher in girls (6% vs. 3%, p < 0.05). There was significant increase of BMI percentile in girls (37 vs. 49, p < 0.05), in boys this parameter didn’t change. Conclusion: Increased physical activity offered by sports school doesn’t improve nutritional status of 13–14-year-old girls and boys, whose body fat massincrease. School sport activity doesn’t reduce blood pressure in 13–14-year-old children, according to age standards. Centile values of boys systolic blood pressure were even higher.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
165–172
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, Zakład Dydaktyki Pediatrii, IV Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka
References
 • 1. Wyszyńska T., Litwin M.: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Biblioteka Pediatry 40. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 • 2. Czernichow S., Kengne A.P., Stamatakis E. i wsp.: Body mass index, waist circumference and waist-hip ratio: which is the better discriminator of cardiovascular disease mortality risk?: evidence from an individual-participant meta-analysis of 82 864 participants from nine cohort studies. Obes. Rev. 2011; 12: 680–687.
 • 3. Elsayed E.F., Tighiouart H., Weiner D.E. i wsp.: Waistto- hip ratio and body mass index as risk factors for cardiovascular events in CKD. Am. J. Kidney Dis. 2008; 52: 49–57.
 • 4. Dalton M., Cameron A.J., Zimmet P.Z. i wsp.: Waist circumference, waist-hip ratio and body mass index and their correlation with cardiovascular disease risk factors in Australian adults. J. Intern. Med. 2003; 254: 555–563.
 • 5. Speiser P., Rudolf M.C., Anhalt H. i wsp.: Childhood obesity. J. Clin. Endocriol. Metab. 2005; 90: 1871–1887.
 • 6. Wells J.C., Fewtrell M.S., Williams J.E. i wsp.: Body composition in normal weight, overweight and obese children: matched case-control analyses of total and regional tissue masses, and body composition trends in relation to relative weight. Int. J. Obes. (Lond.) 2006; 30: 1506–1513.
 • 7. Jodkowska M., Tabak I., Oblacińska A.: Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości u młodzieży w wieku 13–15 lat w Polsce przy zastosowaniu trzech różnych narzędzi badawczych. Przegl. Epidemiol. 2007; 61: 585–592.
 • 8. Litwin M., Januszewicz A., Prejbisz A.: Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.
 • 9. Dunn A.L., Marcus B.H., Kampert J.B. i wsp.: Reduction in cardiovascular disease risk factors: 6-month results from Project Active. Prev. Med. 1997; 26: 883–892.
 • 10. Lazaar N., Aucouturier J., Ratel S. i wsp.: Effect of physical activity intervention on body composition in young children: influence of body mass index status and gender. Acta Paediatr. 2007; 96: 1315–1320.
 • 11. Eriksson K.M., Westborg C.J., Eliasson M.C.: A randomized trial of lifestyle intervention in primary healthcare for the modification of cardiovascular risk factors. Scand. J. Public Health 2006; 34: 453–461.
 • 12. Gopinath B., Hardy L.L., Teber E., Mitchell P.: Association between physical activity and blood pressure in prepubertal children. Hypertens. Res. 2011; 34: 851–855.
 • 13. Chen Y.L., Liu Y.F., Huang C.Y. i wsp.: Normalization effect of sports training on blood pressure in hypertensives. J. Sports Sci. 2010; 28: 361–367.
 • 14. Kułaga Z., Różdżyńska A., Palczewska I. i wsp.: Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki badania OLAF. Standardy Medyczne. Pediatria 2010; 7: 690–700.
 • 15. Harris K.C., Kuramoto L.K., Schulzer M., Retallack J.E.: Effect of school-based physical activity interventions on body mass index in children: a meta-analysis. CMAJ 2009; 180: 719–726.
 • 16. Mitchell J.A., Pate R.R., España-Romero V. i wsp.: Moderate- to-vigorous physical activity is associated with decreases in body mass index from ages 9 to 15 years. Obesity (Silver Spring) 2013; 21: E280–E293.
 • 17. Leary S.D., Ness A.R., Smith G.D. i wsp.: Physical activity and blood pressure in childhood findings from a population- based study. Hypertension 2008; 51: 92–98.
 • 18. Farpour-Lambert N.J., Aggoun Y., Marchand L.M. i wsp.: Physical activity reduces systemic blood pressure and improves early markers of atherosclerosis in prepubertal obese children. J. Am. Coll. Cardiol. 2009; 54: 2396–2406.
 • 19. Guerra S., Ribeiro J., Duarte J., Mota J.: Physical activity and blood pressure patterns: a cross-sectional study on Portuguese school children aged 8 through 13 years old. Children’s Health Care 2002; 31: 119–130.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ed4b64d5-ec0c-4c1c-a9e4-f999e35079e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.