PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 3 | 268-271
Article title

Stres psychologiczny i czynniki na niego wpływające u opiekuna dziecka krótkotrwale hospitalizowanego

Content
Title variants
EN
Psychological stress and its causes for caregivers of children hospitalized for short time
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: A lot of research has been done on reactions of caregivers of children hospitalized for a long time and suffering from chronic diseases. There are not so much articles about the impact of short term hospitalization on family. Parent’s psychological well-being, level of stress, social support can affect children while even short hospitalization. Material: The examined group consisted of 64 caregivers of children hospitalized in Szpital Dziecięcy Polanki in Gdansk. Caregivers stayed with child during hospitalization and agreed to take part in the research. Children were average hospitalized for 7 days. Method: To gather data we used demographic and clinical survey. Caregivers were asked to estimate their level of stress. To measure way of coping with stress CISS was used, GSES to measure the level of control, CECS (showing or hiding emotions), and LOT-R (optimism). Results: There is a correlation between the caregiver’s level of stress and his/hers subjective estimation of children medical condition. There is correlation between the caregiver’s level of stress and seeking for social companionship, avoidance, and ways of coping focused on emotions. There was a correlation between level of stress and suppressing depression, and self-efficacy. Conclusions: 1) Caregiver’s high self-efficacy can decrease the level of stress – explaining to parents what they can do in their situation is very important. 2) Parents of younger children, suppressing their emotions, and very stressed should be given additional psychological help (psychoterapeutic and counseling).
PL
Wstęp: Wiele doniesień dotyczy reakcji rodziców i opiekunów w sytuacji przewlekłej hospitalizacji związanej z ciężką chorobą dziecka. Stosunkowo mniej badań pokazuje wpływ krótkotrwałej hospitalizacji na rodzinę. Kondycja psychiczna, poziom stresu rodzica, ilość wzajemnego wsparcia może przekładać się na stan dziecka także w tej sytuacji. Materiał: W badaniu udział wzięło 65 opiekunów dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Kryteriami włączenia było przebywanie z dzieckiem i wyrażenie zgody na badanie. Średni czas hospitalizacji dziecka w badanej grupie wyniósł około 7 dni. Metoda: W badaniu wykorzystano ankiety w celu zebrania danych demograficznych i klinicznych oraz określenia nasilenia subiektywnie odczuwanego przez rodzica stresu. Wykorzystano kwestionariusz CISS (do pomiaru stylu radzenia sobie ze stresem), GSES (pomiar poczucia kontroli), CECS (pomiar stopnia ujawniania lub tłumienia emocji) oraz LOT-R (pomiar optymizmu). Wyniki: Natężenie stresu odczuwanego przez rodzica hospitalizowanego dziecka koreluje z wiekiem dziecka oraz subiektywną oceną stanu dziecka dokonywaną przez rodzica. Zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy odczuwanym przez rodzica natężeniem stresu a poszukiwaniem kontaktów towarzyskich, unikaniem oraz dodatnią współzależność między poziomem stresu a stylem skoncentrowanym na emocjach. Wystąpiło również nieznaczne powiązanie między poziomem stresu a tłumieniem depresji oraz poczuciem własnej skuteczności. Wnioski: 1) Poczucie własnej skuteczności u opiekunów i rodziców hospitalizowanych dzieci może zmniejszać odczuwany stres – wskazywanie obszarów pozostających pod kontrolą rodziców (tego, co rodzic może robić w sytuacji choroby dziecka) może zwiększać poczucie skuteczności. 2) Rodzice młodszych dzieci tłumiący emocje smutku, przeżywający silny stres mogliby zostać objęci dodatkową opieką psychologiczną (terapeutyczne wsparcie, poradnictwo) w celu zmniejszenia poziomu przeżywanego stresu.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
268-271
Physical description
Contributors
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. Dyrektor: lek. med. Tadeusz Podczarski
 • Zakład Badań nad Jakością Życia, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
author
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. Dyrektor: lek. med. Tadeusz Podczarski
References
 • 1. Zimbardo P.G., Ruch F.L.: Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 2. Plopa M.: Psychologia rodziny: teoria i badania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005: 30-37.
 • 3. Sadowska L., Szpich E., Wójtowicz D., Mazur A.: Odpowiedzialność rodzicielska w procesie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006; 1: 11-21.
 • 4. Kaplan D.M., Grobstein R., Smith A.: Predicting the impact of severe illness in families. Health Soc. Work. 1976; 1: 71-82.
 • 5. Tuszyńska-Bogucka W.: Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie. Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • 6. Tong A., Lowe A., Sainsbury P., Craig J.C.: Parental perspectives on caring for a child with chronic kidney disease: an in-depth interview study. Child Care Health Dev. 2010; 36: 549-557.
 • 7. Shu B.C.: Quality of life of family caregivers of children with autism: the mother’s perspective. Autism 2009; 13: 81-91.
 • 8. Wong M.G., Heriot S.A.: Parents of children with cystic brosis: how they hope, cope and despair. Child Care Health Dev. 2008; 34: 344-354.
 • 9. Commodari E.: Children staying in hospital: a research on psychological stress of caregivers. Ital. J. Pediatr. 2010; 36: 40.
 • 10. Borys B., Majkowicz M. (red.): Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia). Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2004: 501-515.
 • 11. Moryś J., Jeżewska M.: Problematyka stresu. Historyczne, społeczne i medyczne aspekty problematyki stresu. W: Borys B., Majkowicz M. (red.): Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia). Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2004: 67-114.
 • 12. Sęk H.: Zdrowie behawioralne. W: Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki – Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000: 546-549.
 • 13. Kofta M.: Samokontrola a emocje. PWN, Warszawa 1979.
 • 14. Marcinkowska-Bachlińska M., Małecka-Panas E.: Rola czynników psychologicznych w patogenezie chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Przewodnik Lekarza 2007; 1: 56-75.
 • 15. Friedman L.C., Nelson D.V., Baer P.E. i wsp.: The relationship of dispositional optimism, daily life stress, and domestic environment to coping methods used by cancer patients. J. Behav. Med. 1992; 15: 127-141.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ed0d7382-f255-475c-b2d4-3767f7ee5a1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.