PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 2 | 86-97
Article title

Zasady stosowania dootrzewnowej chemioterapii w hipertermii (HIPEC) w leczeniu nowotworów złośliwych powierzchni otrzewnej w połączeniu z zabiegami cytoredukcyjnymi: zalecenia krajowe

Content
Title variants
EN
Polish clinical practice guideline on hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) with cytoreductive surgery in peritoneal malignancy treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The management of peritoneal surface malignancy is a significant clinical problem in oncology. It was demonstrated that the combination of complete cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) may lead to long-term control of the disease or improved survival in selected patients. The aim of this paper was to present the optimal indications and technical guidelines for performing HIPEC in Poland. The application of this method requires experience of a multidisciplinary team of physicians (gynecologic oncologist, surgeon and clinical oncologist), availability of diagnostic and therapeutic resources (intensive care unit) as well as a dedicated perfusion system. A crucial aspect for obtaining optimal treatment outcomes is the selection of patients. Such a selection takes place both at the beginning of treatment and intraoperatively. The initial selection of patients qualified for HIPEC includes ruling out extraperitoneal spread of cancer and metastases to the liver (single resectable liver metastases in patients with colorectal carcinoma are not contraindications) and lungs. According to current international guidelines, the HIPEC procedure is a standard treatment in patients with ovarian carcinoma that metastasizes to the peritoneum, in colorectal cancer, when PCI <20 and in patients with peritoneal mesothelioma or pseudomyxoma peritonei as well as in patients with gastric cancer.
PL
Leczenie nowotworów złośliwych powierzchni otrzewnej stanowi istotny problem w onkologii. Wykazano, że skojarzenie maksymalnej cytoredukcji chirurgicznej z dootrzewnową chemioterapią w hipertermii (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, HIPEC) może prowadzić do długotrwałej kontroli choroby lub wydłużenia przeżyć u odpowiednio wybranych chorych. Celem niniejszego opracowania są zalecenia dla optymalnego zakresu wskazań i sposobu prowadzenia HIPEC w Polsce. Zastosowanie tej metody wymaga doświadczenia wielospecjalistycznego zespołu lekarskiego (ginekolog onkolog, chirurg, onkolog kliniczny), a także zaplecza diagnostycznego i leczniczego (oddziału intensywnej opieki medycznej) oraz dedykowanego systemu do perfuzji. Kluczową kwestią dla uzyskania optymalnego wyniku leczenia jest odpowiedni dobór chorych. Dobór ten następuje zarówno na etapie planowania leczenia, jak i śródoperacyjnie. Wstępna selekcja pacjentów kwalifikowanych do leczenia z wykorzystaniem HIPEC obejmuje wykluczenie pozaotrzewnowych przerzutów nowotworu oraz przerzutów do wątroby (pojedyncze resekcyjne przerzuty do wątroby u chorych na raka jelita grubego nie są przeciwwskazaniem) i płuc. Zgodnie z istniejącymi zaleceniami międzynarodowymi procedura HIPEC jest standardowo stosowana u chorych z przerzutami do otrzewnej raka jajnika, raka jelita grubego, gdy PCI <20 oraz u chorych na międzybłoniaka lub śluzaka rzekomego otrzewnej i wybranych chorych na raka żołądka.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
86-97
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: +48 22 546 22 95, faks: +48 22 546 32 90
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
 • Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
author
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
 • Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
author
 • Oddział Chemioterapii z Izbą Przyjęć, Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Katedra Chirurgii Onkologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
References
 • 1. Esquivel J., Sticca R., Sugarbaker P. i wsp.: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the management of peritoneal surface malignancies of colonic origin: a consensus statement. Society of Surgical Oncology. Ann. Surg. Oncol. 2007; 14: 128–133.
 • 2. Elias D., Goéré D., Dumont F. i wsp.: Role of hyperthermic intraoperative peritoneal chemotherapy in the management of peritoneal metastases. Eur. J. Cancer 2014; 50: 332–340.
 • 3. Roviello F., Pinto E., Corso G. i wsp.: Safety and potential benefit of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in peritoneal carcinomatosis from primary or recurrent ovarian cancer. J. Surg. Oncol. 2010; 102: 663–670.
 • 4. Ozols R.F., Locker G.Y., Doroshow J.H. i wsp.: Pharmacokinetics of adriamycin and tissue penetration in murine ovarian cancer. Cancer Res. 1979; 39: 3209–3214.
 • 5. Los G., Verdegaal E.M., Mutsaers P.H., McVie J.G.: Penetration of carboplatin and cisplatin into rat peritoneal tumor nodules after intraperitoneal chemotherapy. Cancer Chemother. Pharmacol. 1991; 28: 159–165.
 • 6. Baratti D., Kusamura S., Cabras A.D., Deraco M.: Cytoreductive surgery with selective versus complete parietal peritonectomy followed by hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with diffuse malignant peritoneal mesothelioma: a controlled study. Ann. Surg. Oncol. 2012; 19: 1416–1424.
 • 7. Elias D., Bonnay M., Puizillou J.M. i wsp.: Heated intra-operative intraperitoneal oxaliplatin after complete resection of peritoneal carcinomatosis: pharmacokinetics and tissue distribution. Ann. Oncol. 2002; 13: 267–272.
 • 8. Turaga K., Levine E., Barone R. i wsp.: Consensus guidelines from The American Society of Peritoneal Surface Malignancies on standardizing the delivery of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in colorectal cancer patients in the United States. Ann. Surg. Oncol. 2014; 21: 1501–1505.
 • 9. Sørensen O., Flatmark K., Reed W. i wsp.: Evaluation of complete cytoreductive surgery and two intraperitoneal chemotherapy techniques in Pseudomyxoma peritonei. Eur. J. Surg. Oncol. 2012; 38: 969–976.
 • 10. Sugarbaker P.H.: Review of a personal experience in the management of carcinomatosis and sarcomatosis. Jpn. J. Clin. Oncol. 2001; 31: 573–583.
 • 11. Mohamed F., Cecil T., Moran B., Sugarbaker P.: A new standard of care for the management of peritoneal surface malignancy. Curr. Oncol. 2011; 18: e84–e96.
 • 12. Symonides M., Łuniewska M., Fortuna M. i wsp.: Uwagi praktyczne do śródoperacyjnej anestezjii u pacjentów operowanych z zastosowaniem dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w warunkach hipertermii – seria 60 przypadków. Curr. Gynecol. Oncol. 2013; 11: 255–263.
 • 13. Chua T.C., Martin S., Saxena A. i wsp.: Evaluation of the cost-effectiveness of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (peritonectomy) at the St George Hospital peritoneal surface malignancy program. Ann. Surg. 2010; 251: 323–329.
 • 14. Yan T.D., Deraco M., Baratti D. i wsp.: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for malignant peritoneal mesothelioma: multi-institutional experience. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 6237–6242.
 • 15. Yan T.D., Black D., Sugarbaker P.H. i wsp.: A systematic review and meta-analysis of the randomized controlled trials on adjuvant intraperitoneal chemotherapy for resectable gastric cancer. Ann. Surg. Oncol. 2007; 14: 2702–2713.
 • 16. Alexander H.R. Jr, Bartlett D.L., Pingpank J.F. i wsp.: Treatment factors associated with long-term survival after cytoreductive surgery and regional chemotherapy for patients with malignant peritoneal mesothelioma. Surgery 2013; 153: 779–786.
 • 17. Chua T.C., Moran B.J., Sugarbaker P.H. i wsp.: Early- and long-term outcome data of patients with pseudomyxoma peritonei from appendiceal origin treated by a strategy of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. J. Clin. Oncol. 2012; 30: 2449–2456.
 • 18. Cole K.L., Choudry H.A., Jones H.L. i wsp.: Critical role of hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion in the treatment of a patient with Pseudomyxoma peritonei. J. Surg. Oncol. 2012; 106: 513–516.
 • 19. Roviello F., Caruso S., Marrelli D. i wsp.: Treatment of peritoneal carcinomatosis with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: state of the art and future developments. Surg. Oncol. 2011; 20: e38–e54.
 • 20. Yan T.D., Black D., Savady R., Sugarbaker P.H.: Systematic review on the efficacy of cytoreductive surgery combined with perioperative intraperitoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis from colorectal carcinoma. J. Clin. Oncol. 2006; 24: 4011–4019.
 • 21. Verwaal V.J., Bruin S., Boot H. i wsp.: 8-year follow-up of randomized trial: cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. Ann. Surg. Oncol. 2008; 15: 2426–2432.
 • 22. Cashin P.H., Graf W., Nygren P., Mahteme H.: Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy for colorectal peritoneal carcinomatosis: prognosis and treatment of recurrences in a cohort study. Eur. J. Surg. Oncol. 2012; 38: 509–515.
 • 23. Glehen O., Kwiatkowski F., Sugarbaker P.H. i wsp.: Cytoreductive surgery combined with perioperative intraperitoneal chemotherapy for the management of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer: a multi-institutional study. J. Clin. Oncol. 2004; 22: 3284–3292.
 • 24. Esquivel J., Lowy A.M., Markman M. i wsp.: The American Society of Peritoneal Surface Malignancies (ASPSM) multiinstitution evaluation of the Peritoneal Surface Disease Severity Score (PSDSS) in 1,013 patients with colorectal cancer with peritoneal carcinomatosis. Ann. Surg. Oncol. 2014. DOI: 10.1245/s10434-014-3798-z.
 • 25. Pelz J.O., Stojadinovic A., Nissan A. i wsp.: Evaluation of a peritoneal surface disease severity score in patients with colon cancer with peritoneal carcinomatosis. J. Surg. Oncol. 2009; 99: 9–15.
 • 26. Tentes A.A., Kakolyris S., Kyziridis D., Karamveri C.: Cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy in the treatment of advanced epithelial ovarian cancer. J. Oncol. 2012; 2012: 358341.
 • 27. Di Giorgio A., Naticchioni E., Biacchi D. i wsp.: Cytoreductive surgery (peritonectomy procedures) combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the treatment of diffuse peritoneal carcinomatosis from ovarian cancer. Cancer 2008; 113: 315–325.
 • 28. Śpiewankiewicz B., Osuch B., Kuśnierz J. i wsp.: Wstępna ocena przydatności dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w warunkach hipertermii (HIPEC) u chorych z nowotworowym rozsiewem wewnątrzotrzewnowym. Curr. Gynecol. Oncol. 2013; 11: 33–41.
 • 29. Bakrin N., Cotte E., Golfier F. i wsp.: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for persistent and recurrent advanced ovarian carcinoma: a multicenter, prospective study of 246 patients. Ann. Surg. Oncol. 2012; 19: 4052–4058.
 • 30. Cascales Campos P., Gil J., Parrilla P.: Morbidity and mortality outcomes of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with primary and recurrent advanced ovarian cancer. Eur. J. Surg. Oncol. 2014; 40: 970–975.
 • 31. Yang X.J., Huang C.Q., Suo T. i wsp.: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy improves survival of patients with peritoneal carcinomatosis from gastric cancer: final results of a phase III randomized clinical trial. Ann. Surg. Oncol. 2011; 18: 1575–1581.
 • 32. Montori G., Coccolini F., Ceresoli M. i wsp.: The treatment of peritoneal carcinomatosis in advanced gastric cancer: state of the art. Int. J. Surg. Oncol. 2014; 2014: 912418.
 • 33. Yonemura Y., Elnemr A., Endou Y. i wsp.: Effects of neoadjuvant intraperitoneal/systemic chemotherapy (bidirectional chemotherapy) for the treatment of patients with peritoneal metastasis from gastric cancer. Int. J. Surg. Oncol. 2012; 2012: 148420.
 • 34. Roviello F., Caruso S., Neri A., Marrelli D.: Treatment and prevention
 • of peritoneal carcinomatosis from gastric cancer by cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: overview and rationale. Eur. J. Surg. Oncol. 2013; 39: 1309–1316.
 • 35. Salti G.I., Ailabouni L., Undevia S.: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for the treatment of peritoneal sarcomatosis. Ann. Surg. Oncol. 2012; 19: 1410–1415.
 • 36. Baratti D., Pennacchioli E., Kusamura S. i wsp.: Peritoneal sarcomatosis: is there a subset of patients who may benefit from cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy? Ann. Surg. Oncol. 2010; 17: 3220–3228.
 • 37. Hayes-Jordan A., Green H.L., Lin H. i wsp.: Complete cytoreduction and HIPEC improves survival in desmoplastic small round cell tumor. Ann. Surg. Oncol. 2014; 21: 220–224.
 • 38. Trimble E.L., Christian M.C.: National Cancer Institute-United States strategy regarding intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2008; 18 supl. 1: 26–28.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ecf3783f-73bd-4e51-9a3f-54be809893e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.