PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 2 | 91–99
Article title

Przerost lewej komory u osób powyżej 75 lat, chorych na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę i niewydolność nerek

Content
Title variants
EN
Left ventricular hypertrophy in patients over the age of 75 suffering from hypertension, diabetes mellitus and renal failure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Choroby układu krążenia należą do największych problemów zdrowotnych krajów wysoko rozwiniętych, w tym Polski. Ich częstość wzrasta z wiekiem i są one główną przyczyną zgonów, szczególnie osób starszych. Przerost lewej komory (left ventricular hypertrophy – LVH) jest niezależnym i silnym czynnikiem ryzyka zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Z wiekiem częstość LVH wzrasta. Celem badania było określenie wpływu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i niewydolności nerek na wielkość wskaźnika masy lewej komory u osób powyej 75 lat. Praca miała odpowiedzieć na pytanie, czy u osób w bardzo podeszłym wieku obecność tych chorób wpływa na częstość występowania i typ przebudowy lewej komory. MATERIAŁ I METODY W badaniu uczestniczyło 67 chorych w wieku powyżej 75 lat, których zakwalifikowano do czterech grup. U wszystkich badanych określono masę ciała, wzrost, BMI, ciśnienie tętnicze, stężenie w surowicy krwi glukozy na czczo, cholesterolu całkowitego i jego frakcji HDL oraz triglicerydów. Frakcje LDL cholesterolu obliczono na podstawie stężenia cholesterolu całkowitego i triglicerydów. Wielkość filtracji kłębuszkowej oszacowano według wzoru Cockcrofta-Gaulta. U wszystkich chorych wykonano badanie echokardiograficzne, na podstawie którego obliczono wskaźnik masy lewej komory. WYNIKI Badane grupy chorych nie różniły się pod względem wieku, płci i wskaźnika masy ciała. Z wyjątkiem chorych na schyłkową niewydolność nerek nie różniły się one także wielkością filtracji kłębuszkowej (estimated glomerular filtration rates – eGFR). U chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę stwierdzono znamiennie większe (p < 0,05) stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów, glukozy (p < 0,001) niż w grupie kontrolnej. Masa lewej komory i wskaźnik masy lewej komory, obliczony zarówno w stosunku do powierzchni ciała, jak i wzrostu, były znamiennie większe u chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze. WNIOSKI U osób powyżej 75 lat często obserwuje się LVH. Obecność cukrzycy u tych osób znacznie bardziej wpływa na zwiększenie wskaźników masy lewej komory niż nadciśnienie tętnicze.
EN
BACKGROUND Cardiovascular diseases constitute one of the greatest health problems in developed countries, including Poland. Their frequency increases with age and they are the major cause of death, especially among the elderly. Left ventricular hypertrophy (LVH) is an independent and strong risk factor for morbidity and mortality from cardio-vascular disease. The incidence of left ventricular hypertrophy increases with age. The aim of this study was to determine whether in elderly patients hypertension, diabetes and kidney failure affect the incidence as well as the type of left ventricular remodeling. MATERIAL AND METHODS The study included 67 patients over the age of 75, who were classified into four groups. In all of the subjects their weight, height, BMI, blood pressure, glucose serum concentration, total cholesterol and HDL cholesterol as well as triglycerides were determined. LDL cholesterol was calculated on the basis of total cholesterol and tri-glycerides. GFR was estimated according to the Cockcroft-Gault formula. All the patients underwent echocardi-ography and had the left ventricular mass index calculated. RESULTS The studied groups did not differ in age, gender or body mass index. Apart from patients with end stage renal disease, the remaining groups did not show differences in the estimated glomerular filtration rates. Patients with hypertension and diabetes had significantly higher total cholesterol, triglycerides (p < 0.05) and glucose levels (p < 0.001) compared to the control group. The left ventricular mass and left ventricular mass index calculated in relation to the body surface area and height were also significantly higher in patients with diabetes and hyperten-sion. CONCLUSIONS Patients over the age of 75 frequently develop LVH. Compared to hypertension, diabetes increases the left ven-tricular mass index much more significantly.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
91–99
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 46
author
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Kannel W.B., Cobb J. Left ventricular hypertrophy and mortality: results from Framingham Study. Cardiology 1992; 81: 291–298.
 • 2. Vakili B.A., Okin P.M., Devereux R.B. Prognostic implications of left ventricular hypertrophy. Am. Heart. J. 2001; 141: 334–341.
 • 3. Verdecchia P., Schillaci G., Borgioni C. i wsp. Prognostic of new electrocardiographic method for diagnosis of left ventricular hypertrophy in essential hypertension. J. Am. Coll. Cardiol. 1998; 31: 383–390.
 • 4. Wachtell K., Okin P.M., Olsen M.H. i wsp. Regression of electrocardio-graphic left ventricular hypertrophy during antihypertensive therapy and reduction in sudden cardiac death: The LIFE study. Circulation 2007; 116: 700–705.
 • 5. Schillaci G., Verdecchia C., Porcellati C., Cuccurullo O., Cosco C., Perti-cone F. Continuous relation between left ventricular mass and cardiovascular risk in essential hypertension. Hypertension 2000; 35; 580–586.
 • 6. Devereux R.B., Alonso D.R., Lutas EM. i wsp. Echocardiographic assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findings. Am. J. Cardiol. 1986; 57: 450–458.
 • 7. Savage D.D., Garrison R.J., Kannel W.B. The spectrum of left ventricu-lar hypertrophy in a general population sample: the Framingham Study. Circulation 1987: 75 (supl I): I26–33.
 • 8. Rutter M.K., Parise H., Benjamin E.J. i wsp. Impact of glucose intoler-ance and insulin resistance on cardiac structure and function: sex-related differences in the Framingham Heart Study. Circulation 2003; 107: 448–454.
 • 9. Devereux R.B., Roman M.J., Paranicas M. i wsp. Impact of diabetes on cardiac structure and function: The Strong Heart Study. Circulation 2000; 101: 2271–2276.
 • 10. Lin T.H., Chiu H.C., Su H.M. i wsp. Association between fasting plasma glucose and left ventricular mass and left ventricular hypertrophy over 4 years in a healthy population aged 60 and older. J. Am. Geriatric. Soc. 2007; 55: 717–724.
 • 11. Sundstrom J., Lind L., Vessby B., Andrén B., Aro A., Lithell H. Dyslipidemia and unfavorable fatty acid profile predict ventricular hypertro-phy 20 years later. Circulation 2001; 103: 836–841.
 • 12. Lee T.M., Chou T.F., Tsai C.H. Association of pravastatin and left ventricular mass in hypercholesterolemic patients: role of 8-iso-prostaglandin f2alpha formation. J. Cardiovas. Pharmacol. 2002; 40: 868–874.
 • 13. De Simone G., Palmieri V., Bella J.N. i wsp. Association of left ventricular hypertrophy with metabolic risk factors: the HyperGen Study. J. Hyper-tension. 2002; 20: 323–331.
 • 14. Levin A., Singer J., Thompson C.R., Ross H., Lewis M. Prevalent left ventricular hypertrophy in the predialysis population: identifying opportuni-ties for intervention. Am. J. Kidney 1996; 27: 347–354.
 • 15. Wachtell K., Bella J.N., Liebson Ph.R. i wsp. Impact of different parti-tion values on prevalences of left ventricular hypertrophy and concentric geometry in a large hypertensive population. The LIFE Study. Hypertension 2000; 35: 6–12.
 • 16. Palmieri V., Bella J.N., Arnett D.K. i wsp. Effect of type 2 diabetes mellitus on left ventricula geometry and systolic function in hypertensive subjects: Hypertension Genetic Epidemiology Network (HyperGEN) study. Circulation 2001; 103: 102–107.
 • 17. Eguchi K., Kario K., Hoshide S., Ishikawa J., Morinari M., Shimada K. Type 2 diabetes is associated with left ventricular concentric remodeling in hypertensive patients. Am. J. Hypertens. 2005; 18: 23–29.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec8b5d98-c155-484d-8530-82885e3bfe39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.