PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 4 | 354–363
Article title

Wybrane problemy z zakresu zdrowia psychicznego wśród nastolatków w wychowaniu instytucjonalnym

Content
Title variants
EN
Selected mental health problems in institutionally reared children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Aim of the study: The aim of the study was to assess the mental condition of institutionally reared children as compared to individuals brought up by their parents. Method: Based on data collected by the Department of Adolescent Psychiatry, University of Lodz, in the years 2006–2012, four groups of patients were formed according to their place of residence/type of care they were provided with. The sample group included 1,308 patients hospitalised at the Department of Adolescent Psychiatry. The group that participated in the study included 794 girls and 514 boys aged 13–18 years. Results: In the sample group girls were more often brought up in foster families. The most commonly diagnosed problems among hospitalised children brought up in institutions are behavioural and emotional disorders (diagnostic categories from F90 to F98) and almost half of the subjects showed this type of disorders. The percentage rate of self-injuries and suicide attempts is higher in groups of children raised in foster families and education and care facilities. The average age of developing mental disorders is lower among children raised in foster families and the institutional rearing system. In the group of children raised in foster families and the institutional rearing system a higher number of hospitalisation cases were observed. Conclusions: 1) Institutionally reared children and adolescents suffer from self-injuries or even make suicide attempts more often than their peers brought up in two-parent families. 2) The average age of mental disorder onset among children raised in institutions and foster families is lower; they are also hospitalised more often than their peers brought up by parents. 3) Institutional rearing is a factor that gives a poorer prognosis for mental disorders among children and adolescents, just as living with a non-parent caregiver (a guardian).
EN
Celem pracy była ocena wybranych problemów z zakresu zdrowia psychicznego u nastolatków wychowywanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, w porównaniu z młodzieżą wychowaną przez rodziców. Badanie opiera się na danych populacji pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Metoda: Z bazy danych gromadzonych w latach 2006–2012 w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej wyodrębniono cztery grupy pacjentów – na podstawie kryterium miejsca zamieszkania lub rodzaju sprawowanej nad nimi opieki. Badaniami retrospektywnymi objęto populację 1308 pacjentów, w tym 794 dziewcząt i 514 chłopców, w wieku 13–18 lat. Wyniki: W badanej grupie pieczą zastępczą częściej objęte były dziewczęta. Najczęstsze rozpoznanie, z którym hospitalizowane są dzieci wychowywane w instytucji, stanowią zaburzenia zachowania i emocji (grupa rozpoznań F90–F98). Wykazywało je prawie co drugie badane dziecko. Odsetek samouszkodzeń i prób samobójczych jest istotnie wyższy w grupach młodych osób wychowywanych w pieczy zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niż w porównywanej grupie wychowywanej przez rodziców. Średnia wieku zapadania na zaburzenia psychiczne okazała się znacznie niższa w przypadku pieczy zastępczej i wychowania instytucjonalnego. W tej grupie dzieci zaobserwowano też istotnie większą liczbę hospitalizacji. Wnioski: 1) Dzieci i młodzież wychowywane w placówkach częściej niż ich rówieśnicy z rodzin pełnych, a nawet zastępczych, dokonują samouszkodzeń i prób samobójczych. 2) Dzieci w wychowaniu instytucjonalnym oraz w pieczy zastępczej mają niższą średnią wieku, w którym zapadają na zaburzenia psychiczne, niż ich rówieśnicy wychowywani w rodzinie; są też hospitalizowane częściej od rówieśników wychowywanych z rodzicami. 3) Wychowanie instytucjonalne jest czynnikiem pogarszającym rokowanie w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży, podobnie jak zamieszkiwanie z opiekunem niebędącym rodzicem.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
354–363
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, IKatedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; w strukturze Oddziału Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, IKatedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; w strukturze Oddziału Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Bos K, Zeanah CH, Fox NA et al.: Psychiatric outcomes in young children with a history of institutionalization. Harv Rev Psychiatry 2011; 19: 15–24.
 • Erol N, Simsek Z, Münir K: Mental health of adolescents reared in institutional care in Turkey: challenges and hope in the twentyfirst century. Eur Child Adolesc Psychiatry 2010; 19: 113–124.
 • Graf E, Bitzer M, Zimmermann-Wagner M: Herausforderung Kinderdorf – Ergebnisse der Kinderdorf-Effekte-Studie (KES). Unsere Jugend 2002; 12: 527–539. Za: Schmid M, Goldbeck L, Nuetzel J, Fegert JM: Prevalence of mental disorders among adolescents in German youth welfare institutions. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2008; 2: 2.
 • Jackson LJ, White CR, O’Brien K et al.: Exploring spirituality among youth in foster care: findings from the Casey Field Office Mental Health Study. Child Fam Soc Work 2010; 15: 107–117.
 • McCann JB, James A, Wilson S et al.: Prevalence of psychiatric disorders in young people in the care system. BMJ 1996; 313: 1529–1530.
 • Pawliczuk W, Kaźmierczak-Mytkowska A: Zaburzenia psychiczne oraz potrzeby terapeutyczne dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka). Psychiatr Psychol Klin 2014; 14: 140–144.
 • Pużyński S, Wciórka J: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Vesalius, Kraków 2000.
 • Schmid M: Children and adolescents in German youth welfare institutions. European Psychiatric Review 2008; 1: 10–12.
 • Schmid M, Goldbeck L, Nuetzel J et al.: Prevalence of mental disorders among adolescents in German youth welfare institutions. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2008; 2: 2.
 • Tizard B, Rees J: The effect of early institutional rearing on the behaviour problems and affectional relationships of four-year-old children. J Child Psychol Psychiatry 1975; 16: 61–73.
 • Wolkind S, Rutter M: Children who have been “in care” – an epidemiological study. J Child Psychol Psychiatry 1973; 14: 97–105.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec59240d-ee50-48ae-a88c-ed853367822b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.