PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | XV | 2 | 154-168
Article title

Wybrane zasoby osobiste a strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatków

Content
Title variants
EN
Selected personal resources and coping strategies among adolescents
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to examine relationship between coping strategies with stressful situations and the selected personal resources: the sense of controllability of this situation and the self-efficacy. 451 adolescents were investigated (278 girls and 173 boys) with Ways of Coping Questionnaire by Uchnast (1995), Sense of Controllability Scale and Survey by E. Talik and The Self-Efficacy Scale by Juczyński (2001). Results show that adolescents with high level of the sense of controllability more frequently choose strategies as follows: confrontational coping, problem solving and accepting responsibility. There are no significant differences between adolescents with different level of the sense of controllability regarding strategies as follows: self-controlling, seeking social support, distancing and escape-avoidance. Whereas adolescents with high level of the sense of self-efficacy more frequently choose problem solving strategy. Adolescents with low level of the sense of self-efficacy more frequently choose strategies as follows: distancing and escape-avoidance. There are no significant differences between adolescents with different level of the sense of self- -efficacy regarding strategies as follows: seeking social support, accepting responsibility and confrontational coping.
Keywords
Year
Volume
XV
Issue
2
Pages
154-168
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii KUL Lublin
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Nurologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychologii KUL Lublin
References
 • Akgun, S. (2004). The effects of situation and learned resourcefulness on coping responses. Social Behavior and Personality, 32(5), 441-448.
 • Bandura, A., Locke, E.A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of Applied Psychology, 88(1), 87-99.
 • Bańka, A. (2005). Poczucia samoskuteczności w karierze. Konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Poczucia Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej. Poznań- -Warszawa: Studio PRIN T-B, Instytut Rozwoju Karier.
 • Bereza, B. (2005). Psychospołeczne aspekty doświadczania własnej choroby u osób z przewlekłą niewydolnością nerek. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego (s. 15-38). Lublin: TN KUL .
 • Betoret, F.D. (2006). Stressors, self-efficacy, coping resources, and burnout among secondary school teachers in Spain. Educational Psychology, 26(4), 519-539.
 • Blanchard-Fields, F., Irion, J.C. (1988). The relation between locus of control and coping in two contexts: Age as a moderator variable. Psychology and Aging, 3(2), 197-203.
 • Brown, L.J., Malouff, J.M., Schutte, N.S. (2005). The Effectiveness of a Self-Efficacy Intervention for Helping Adolescents Cope with Sport-Competition Loss. Journal of Sport Behavior, 28(2), 136-150.
 • Chwalisz, K., Altmaier, E.M., Russell, D.W. (1992). Causal attributions, self-efficacy cognitions, and coping with stress. Journal of Social & Clinical Psychology, 11(4), 377-400.
 • Clarke, A.T. (2006). Coping with Interpersonal Stress and Psychosocial Health Among Children and Adolescents: A Meta-Analysis. Journal of Youth and Adolescence, 35(1), 11-24.
 • Compas, B.E., Beckjord, E., Agocha, B. (2006). Measurement of coping and stress responses in women with breast cancer. Psycho-Oncology, 15(12), 1038-1054.
 • Cowen, E.L., Work, W.C., Hightower, A.D., Wytman, P. (1991). Toward the development of a measure of perceived self-efficacy in children. Journal of Clinical Child Psychology, 20(2), 169-178.
 • del Mar González-Tablas, M., Palenzuela, D.L., Pulido, R.F. (2001). The role of generalized expectancies of control on coping and psychological adjustment in women with breast cancer. Ansiedad y Estrés, 7(1), 1-14.
 • Drwal, R.Ł. (1978). Poczucie kontroli jako wymiar osobowości: podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań. W: L. Wołoszynowa (red.) Materiały do nauczania psychologii (t. 3, s. 307-345). Warszawa: PWN.
 • Drwal, R.Ł. (1987). Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Lublin: Wyd. UMCS .
 • Endler, N.S., Macrodimitris, S.D., Kocovski, N.L.(2000). Controllability in cognitive and interpersonal tasks: Is control good for you? Personality and Individual Differences, 29(5), 951-962.
 • Endler, N.S., Speer, R.L., Johnson, J.M. (2000). Controllability, coping, efficacy, and distress. European Journal of Personality, 14(3), 245-264.
 • Felton, B.J, Revenson, T.A. (1984). Coping with chronic illness: a study of illness controllability and the influence of coping strategies on psychological adjustment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 12, 343-353.
 • Fick, A.C., Thomas, S.M. (1995). Growing up in a violent environment: Relationship to health-related beliefs and behaviors. Youth & Society, 27(2), 136-147.
 • Fillion, L.,Tremblay, I., Truchon, M., Côté, D., Struthers, C.W. , Dupuis, R. (2007). Job satisfaction and emotional distress among nurses providing palliative care: empirical evidence for an integrative occupational stress-model. International Journal of Stress Management, 14(1), 1-25.
 • Garland, A.F., Zigler, E.F. (1994). Psychological correlates of help-seeking attitudes among children and adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, 64(4), 586-593.
 • Göral, F. S., Kesimci, A., Gençöz, T. (2006). Roles of the controllability of the event and coping strategies on stress-related growth in a Turkish sample. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 22(5), 297-303.
 • Grace, G.D., Schill, T. (1986). Expectancy of personal control and seeking social support in coping style. Psychological Reports, 58(3), 757-758.
 • Guszkowska, M., Gorący, A., Rychta-Siedlecka, J. (2001). Ważne wydarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży. Edukacja Otwarta, 4, 155-164.
 • Hagger, M.S., Orbell, S. (2003). A meta-analytic review of the common-sense model of illness representations. Psychology & Health, 18(2), 141-184.
 • Hasking, P.A., Oei, T.S. (2007). Alcohol expectancies, self-efficacy and coping in an alcohol-dependent sample. Addictive Behaviors, 32(1), 99-113.
 • Heszen-Niejodek, I. (1996). Stres i radzenie sobie- główne kontrowersje. W: I. Heszen- -Niejodek, Z. Ratajczak (red.) Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne (s. 12-43). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Heszen-Niejodek, I. (2000). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 465-492). Gdańsk: GWP.
 • Heszen-Niejodek, I. (2002). Emocje, ocena poznawcza i strategie w procesie radzenia sobie. W:I. Heszen-Niejodek (red.) Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem (s. 174- 197). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Heszen-Niejodek, I. (2004). Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej. W: J. Strelau (red.) Osobowość a ekstremalny stres (s. 238-263). Gdańsk: GWP.
 • Jelonkiewicz, I., Kosińska-Dec, K. (2004). Spostrzegane zasoby a doświadczanie stresu rodzinnego i szkolnego wśród młodzieży. W: K. Kosińska-Dec, L. Szewczyk (red.) Rozwój, zdrowie, choroba. Aktualne problemy psychosomatyki (s. 71-90). Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o.
 • Juczyński, Z. (1998). Poczucie własnej skuteczności jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 14, 54-56.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: PTP.
 • Juczyński, Z. (2003). Przekonania i oczekiwania wyznacznikami zachowań związanych ze zdrowiem. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.) Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 49-61). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2003). Zdrowie najważniejszym zasobem człowieka. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.) Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 9-16). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kofta, M. (2001). Poczucie kontroli, złudzenia na temat siebie a adaptacja psychologiczna. W: M. Kofta, T. Szustrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć (s. 199- -225). Warszawa: PWN.
 • Kosińska-Dec, K., Jelonkiewicz, I. (2004). Zasoby a radzenie sobie ze stresem rodzinnym i szkolnym oraz zdrowie młodzieży. W: K. Kosińska-Dec, L. Szewczyk (red.) Rozwój, zdrowie, choroba. Aktualne problemy psychosomatyki (s. 91-104). Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o.
 • Krasowicz, G., Kurzyp-Wojnarska, A. (1990). Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK). Warszawa: PTP
 • Lazarus, R. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3-4, 2-39.
 • Lazarus, R., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1, 141-170.
 • Lee, V., Cohen, S., Edgar, L. (2006). Meaning-making intervention during breast or colorectal cancer treatment improves self-esteem, optimism, and self-efficacy. Social Science & Medicine, 62(12), 3133-3145.
 • Levin, C., Ilgen, M., Moos, R. (2007). Avoidance coping strategies moderate the relationship between self-efficacy and 5-year alcohol treatment outcomes. Psychology of Addictive Behaviors, 21(1), 108-113.
 • Liddell, A., Murray, P. (1989). Age and sex differences in children’s reports of dental anxiety and self-efficacy relating to dental visits. Canadian Journal of Behavioural Science, 21(3), 270-279.
 • Łaguna, M. (2006). Ogólna samoocena czy przekonanie o skuteczności? Uwarunkowania gotowości do działań przedsiębiorczych u osób bezrobotnych. Przegląd Psychologiczny, 49(3), 259-274.
 • Makowska, H. (1996). Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem. Uwarunkowania strategii stosowanych w związku z pracą i ocena ich skuteczności. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, 3(8-9), 59-71.
 • Medvedová, L. (2002). Vplyv stresora a subjektívnej percepcie jeho zvládnutel’nosti na preferenciu a úroven stratégií zvládania v ranej adolescencii. = The influence of stressor and subjective perception of its controllability on the preference and level of coping strategies in early adolescence. Psychológia a Patopsychológia Dietata, 36(4), 291-310.
 • Moos, R.H., Moos, B.S. (2007). Protective resources and long-term recovery from alcohol use disorders. Drug and Alcohol Dependence, 86(1), 46-54.
 • Nicolotti, L., El-Sheikh, M., Whitson, S.M. (2003). Children’s coping with marital conflict and their adjustment and physical health: Vulnerability and protective functions. Journal of Family Psychology, 17(3), 315-326.
 • O’Brien, M.H. (1995). Coping with chronic illness: Patient determination of ability to control chronic illness. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 56(5-B), 29-45.
 • Ogińska-Bulik, N., Gutowska-Wyka, A. (2002). Wyznaczniki radzenia sobie ze stresem przez dzieci z nadwagą i wagą w normie. W: I. Heszen-Niejodek, J. Mateusiak (red.) Konteksy stresu psychologicznego (s. 114-127). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Ogul, M., Gencöz, T. (2003). Roles on perceived control and coping strategies on depressive and anxiety symptoms of Turkish adolescents. Psychological Reports, 93(3), 659-672.
 • Oleś, P. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Pufal-Struzik, I. (1997). Percepcja zagrożeń i poziom stresu a możliwości młodzieży w zakresie twórczego radzenia sobie z problemami. Zdrowie Psychiczne, 38, 63-69.
 • Ratajczak, Z. (2000). Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne. W: I. Heszen- Niejodek, Z. Ratajczak (red.) Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne (s. 65-87). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Rotenberg, K.J., Kim, L.S., Herman-Stahl, M. (1998). The role of primary and secondary appraisals in the negative emotions and psychological maladjustment of children of divorce. Journal of Divorce & Remarriage, 29(1-2), 43-66.
 • Ryan, A.M., Gheen, M.H., Midgley, C. (1998). Why do some students avoid asking for help? An examination of the interplay among students’ academic efficacy, teachers’ social-emotional role, and the classroom goal structure. Journal of Educational Psychology, 90(3), 528-535.
 • Saile, H., Hülsebusch, T. (2006). Bewältigung allgemeiner Problemsituationen bei Kindern mit chronischen Kopfschmerzen: Abhängigkeit von der Kontrollierbarkeit der Situation und Zusammenhänge mit Schmerzverarbeitung. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 14(1), 21-27.
 • Schwarzer, R. (1997). Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia teoretyczne i nowy model (tłum. J. Łuczyński). W: I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.) Psychologia zdrowia (s. 175-205). Warszawa: PWN.
 • Scott, L.D. Jr., House, L. (2005). Relationship of Distress and Perceived Control to Coping With Perceived Racial Discrimination Among Black Youth. Journal of Black Psychology, 31(3), 254-272.
 • Sęk, H. (2003). Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.) Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 17-32). Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szymona, K. (2005). Stres związany z ciążą i czynniki wpływające na jego poziom. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego (s. 39-60). Lublin: TN KUL .
 • Talik, E. (2008). Religijne i pozareligijne strategie radzenia sobie a poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej u młodzieży. Niepublikowana praca doktorska. Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II . Lublin:
 • Talik, E. (2008). Religijne i pozareligijne strategie radzenia sobie a poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej u młodzieży. Niepublikowana praca doktorska. Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II . Lublin:
 • Uchnast, Z. (1995). Kwestionariusz Sposobów Radzenia Sobie (KSRS ). Lublin: Zakład Psychologii Ogólnej KUL (wydanie eksperymentalne).
 • Wrońska-Polańska, H. (2003). Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Zakrzewski, J. (1987). Poczucie skuteczności a samoregulacja zachowania. Przegląd Psychologiczny, 30(3), 661-677.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec2abad4-4262-4da8-9f52-b3e27095b891
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.