PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 247-252
Article title

Przebieg i diagnostyka zakażenia EBV u dzieci – obserwacje kliniczne

Content
Title variants
EN
The course and diagnosis of EBV infections in children – clinical observations
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Epstein-Barr virus (EBV) infections in children are usually asymptomatic and occur in almost the entire population. If the infection occurred at a later age, in adolescents and adults, it can lead to infectious mononucleosis (IM). A typical symptom is long-lasting fever, which is of concern, especially in younger patients and those who do not respond to antibiotic therapy. The paper presents the characteristics, epidemiology, and pathophysiology of EBV infection. It is described both common and rare features of the most common form of symptomatic infections – infectious mononucleosis. IM is suspected primarily in children with fever, sore throat and enlarged lymph nodes, liver and spleen. EBV infection can cause mucocutaneous manifestation, weakness and myalgia; hepatitis is relatively less common and can lead to liver failure. Laboratory diagnosis is primarily an assessment of morphology and peripheral blood smear, with the presence of the predominant atypical lymphocytes. Evaluation of serum transaminases level (elevated in infectious mononucleosis), and serological tests for the presence of antiviral antibodies are also crucial. If the heterophil test is negative in the patients with symptoms suggesting IM, one should carry out EBV-specific antibody tests. Antibodies to viral capsid antigen (VCA) appear as the first. The paper reports three cases of infectious mononucleosis and diagnostic problems associated with them.
PL
Zakażenia wirusem Epsteina-Barr (Epstein-Barr virus, EBV) u dzieci najczęściej przebiegają bezobjawowo i dotyczą niemalże całej populacji. U części osób, szczególnie jeśli do zakażenia doszło w wieku późniejszym (u nastolatków i dorosłych), mogą prowadzić do wystąpienia mononukleozy zakaźnej (MZ). Typowym objawem jest długo utrzymująca się gorączka, co budzi niepokój, zwłaszcza u pacjentów najmłodszych i tych, którzy nie reagują na zastosowaną antybiotykoterapię. W pracy przedstawiono charakterystykę, epidemiologię, oraz patofizjologię zakażenia EBV. Opisano zarówno typowe, jak i rzadkie cechy najczęstszej objawowej postaci zakażenia – mononukleozy zakaźnej. MZ podejrzewamy przede wszystkim u dzieci z gorączką, zapaleniem gardła oraz powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony. Zakażenie EBV niekiedy powoduje również zmiany skórne, osłabienie, bóle mięśniowe, rzadko występuje zapalenie wątroby, które może prowadzić do jej niewydolności. Diagnostyka laboratoryjna obejmuje przede wszystkim ocenę morfologii z rozmazem krwi obwodowej, w którym przeważają limfocyty atypowe, aktywność aminotransferaz (podwyższonych w MZ) oraz testach serologicznych na obecność przeciwciał przeciwwirusowych. W przypadku otrzymania ujemnych wyników testów lateksowych i objawów klinicznych sugerujących MZ należy wykonać testy wykrywające swoiste antygeny wirusa. Przeciwciała pojawiające się jako pierwsze to te skierowane przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa. W pracy przedstawiono także opisy trzech przypadków mononukleozy zakaźnej i problemów diagnostycznych z nimi związanymi.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
247-252
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Luzuriaga K., Sullivan J.S.: Infectious 1. mononucleosis. N. Engl. J. Med. 2010; 362: 1993.
 • 2. Epstein M.A., Achong B.G., Barr Y.M.: Virus particles in cultured lymphoblasts from Burkitt’s lymphoma. Lancet 1964; 15: 702-703.
 • 3. Mendoza N. , Diamantis M . , Arora A. i wsp Mucocutaneous manifestations of Epstein-Barr virus infection. Am. J. Clin. Dermatol. 2008; 9: 295-305.
 • 4. Talarek E . , Duszczyk E . , Popieliska J . i wsp . : Przyczyny hospitalizacji dzieci z mononukleozą zakaźną. Przegląd Pediatryczny 2007; 37: 217-220.
 • 5. Takeuchi K., Tanaka-Taya K., Kazuyama Y. i wsp.: Prevalence of Epstein-Barr virus in Japan: trends and future prediction. Pathol. Int. 2006; 56: 112-116 .
 • 6. Cengiz A.B., Cultu-Kantaroglu O., Seęmeer G.: Infectious mononucleosis in Turkish children . Turk. J . Pediatr. 2010; 52: 245-254.
 • 7. Bell M . H .: Epstein-Barr virus infectious mononucleosis . American Family Physician 2004; 70: 1279 .
 • 8. Macsween K F , CraWford H . C .: Epstein-Barr virus recent advances . Lancet Infect. Dis . 2003; 3: 131.
 • 9. Vetsika E . K , Callan M . : Infectious mononucleosis and Epstein-Barr virus. Expert Rev. Mol. Med. 2004; 6: 1-16.
 • 10. Janeczko J.: Mononukleoza zakaźna. Przegl. Epidemiol. 2004; 55: 421-431
 • 11. Kang M J . , Kim T H. , Shim K N. i wsp .: Infectious mononucleosis hepatitis in young adults: two case reports . Korean J . Intern . Med . 2009; 24: 381-387 .
 • 12. Bell A.T. , Fortune B . , Sheeler R.: Clinical inquiries .What test is the best for diagnosing infectious mononucleosis? J. Fam. Pract. 2006; 55: 799-802 .
 • 13. Gulley M.L., Tang W: Laboratory assays for Epstein-Barr virus-related disease . J. Mol. Diagn. 2008; 10: 279-292 .
 • 14. Cohen J . I . : Epstein-Barr Virus Infections, Including Mononuclesis . W: Fauci A, Braunwald E, Kasper D i wsp . (red . ): Harrison’s Principles of Internal Medicine . Rozdział 174.Wyd. 17, McGraw-Hill Professional 2008: 1-4.
 • 15. Melón S., Mendez S., Iglesias B. i wsp.: Involvement of adenovirus in clinical mononucleosis-like syndromes in young children Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005; 24: 314-318 .
 • 16. Hurt C , Tammaro D : Diagnostic evaluation of mononucleosis-like illnesses . Am. J. Med . 2007; 120: 911e1-8 .
 • 17. Rush M . C . , Simon M.W : Occurrence of Epstein-Barr virus illness in children diagnosed with group A streptococcal pharyngitis . Clin. Pediatr. 2003; 42: 417-420.
 • 18. Katz B.Z., Shiraishi Y., Mears C.J. i wsp.: Chronic fatigue syndrome following infectious mononucleosis in adolescents: a prospective cohort study. Pediatrics 2009; 124: 189-193 .
 • 19. Macsween KF, Higgins C .D ., McAulay KA. i wsp.: Infectious mononucleosis in University Students in the United Kingdom: Evaluation of the clinical features and consequences of the disease . Clin. Infect. Dis . 2010; 50: 699.
 • 20. Orti A. , Otero M . C . , Tallon P i wsp .: Epstein-Barr virus mononucleosis: Neurologic complications Clinical Pediatrics 2003; 42: 361.
 • 21. Handel A.E., Williamson A.J., Disanto G. i wsp.: An updated meta-analysis of risk of multiple sclerosis following infectious mononucleosis PLoS One 2010; 5: e12496
 • 22. ffigle B . , Suchowerskyj P , Hellebrand H . i wsp .: Persistent hypogammaglobulinemia following mononucleosis in boys is highly suggestive of X-linked lymphoprolifera-tive disease - report of three cases . J. Clin. Immunol . 2004; 24: 515-522 .
 • 23. Kościelak J.: Przewlekłe aktywne zakażenie wirusem Epsteina-Barr u osoby dorosłej. Wiad. Lek. 2009; 62: 235-242
 • 24. Gartner G.: No correlation in Epstein-Barr virus reactivation between serological parameters and viral load . JCM 2000; 38: 2458.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec22a7fa-1d22-41be-b8ae-642bf6299470
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.