PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 16 | 2 | 75–81
Article title

Czy w leczeniu raka jajnika, np. u pacjentek ze wznową lokalną albo w węzłach chłonnych, jest miejsce dla radioterapii?

Content
Title variants
EN
Is there aplace for radiotherapy in the treatment of ovarian cancer, e.g. in patients with local recurrence or lymph node disease?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Spośród wszystkich nowotworów złośliwych narządu rodnego najczęstszą przyczynę zgonów stanowi rak jajnika. Brak skutecznej profilaktyki pierwotnej i początkowo niecharakterystyczne objawy powodują, że nowotwór ten rozpoznawany jest najczęściej w wysokich stopniach zaawansowania. U większości chorych można zaobserwować szerzenie się nowotworu wewnątrzotrzewnowo albo istnieje wysokie ryzyko takiego rozsiewu, co sprawia, że pacjentki te nie są idealnymi kandydatkami do lokoregionalnego leczenia, jakim jest napromienianie. Odsetek 5-letnich przeżyć chorych z rakiem jajnika nie przekracza 50%. W latach poprzedzających wprowadzenie chemioterapii opartej na pochodnych platyny, a później na taksanach radioterapię stosowano jako leczenie uzupełniające. Ówczesne techniki napromieniania całej jamy brzusznej obciążone były znaczną toksycznością, a część badań porównujących tolerancję i przeżycia po napromienianiu całej jamy brzusznej i po chemioterapii nie wykazała wyższości radioterapii. Pojawienie się kolejnych cytostatyków sprawiło, że podstawowym leczeniem po zabiegu operacyjnym czy nawrocie raka jajnika stała się chemioterapia. Wprowadzenie nowych technik radioterapii: wiązką intensywnie modulowaną – intensity modulated radiation therapy (IMRT), objętościowo modulowanej łukowej – volumetric modulated arc therapy (VMAT) i stereotaktycznej – stereotactic body radiation therapy (SBRT), umożliwiających precyzyjne modulowanie rozkładu dawki w obrębie nowotworu lub objętości tkanek wysokiego ryzyka z równoczesnym oszczędzeniem narządów krytycznych, przyczyniło się do ponownego wzrostu zainteresowania stosowaniem radioterapii u chorych z rakiem jajnika. Aktualne doniesienia wskazują na przydatność radioterapii w przypadku zlokalizowanych nawrotów, zwłaszcza węzłowych, i w ramach leczenia paliatywnego.
EN
Of all gynecologic cancers, ovarian cancer is the most lethal. The lack of effective primary prophylaxis and initially noncharacteristic symptoms make ovarian cancer most often diagnosed in high stages. Most patients either have or are at high risk for intraperitoneal dissemination and are therefore not ideal candidates for locoregional treatment, such as irradiation. The 5-year survival rate does not exceed 50%. In the years preceding the introduction of platinum-based chemotherapy, and later taxane-based chemotherapy, radiotherapy was used as an adjuvant treatment. The techniques of irradiation of the entire abdominal cavity used at that time were burdened with significant toxicity. The results of studies comparing tolerance and survival after whole abdominal radiotherapy and chemotherapy did not show the superiority the former. The introduction of new cytostatics ultimately contributed to the fact that chemotherapy became the basic treatment after surgery and in recurrent ovarian cancer. The emergence of new radiotherapy techniques: intensity modulated radiation therapy (IMRT), volumetric modulated arc therapy (VMAT), stereotactic body radiation therapy (SBRT), enabling precise modulation of dose distribution within the tumor or volume of high risk tissues, with simultaneous sparing of critical organs, have contributed to the re-growth of interest in radiotherapy in patients with ovarian cancer. Recent reports indicate usefulness of radiotherapy in patients with localized relapses, especially nodal ones, and as palliative care.
Keywords
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
75–81
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
References
 • 1. Smith JP, Rutledge FN, Delclos L: Postoperative treatment of early cancer of the ovary: a random trial between postoperative irradiation and chemotherapy. Natl Cancer Inst Monogr 1975; 42: 149–153.
 • 2. Dembo AJ: The role of radiotherapy in ovarian cancer. Bull Cancer 1982; 69: 275–83.
 • 3. Carey MS, Dembo AJ, Simm JE et al.: Testing the validity of a prognostic classification in patients with surgically optimal ovarian carcinoma: a 15-year review. Int J Gynecol Cancer 1993; 3: 24–35.
 • 4. Thomas GM, Dembo AJ: Integrating radiation therapy into the management of ovarian cancer. Cancer 1993; 71 (Suppl): 1710–1718.
 • 5. Chiara S, Conte P, Franzone P et al.: High-risk early-stage ovarian cancer. Randomized clinical trial comparing cisplatin plus cyclophosphamide versus whole abdominal radiotherapy. Am J Clin Oncol 1994; 17: 72–76.
 • 6. Klaassen D, Shelley W, Starreveld A et al.: Early stage ovarian cancer: a randomized clinical trial comparing whole abdominal radiotherapy, melphalan, and intraperitoneal chromic phosphate: a National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group report. J Clin Oncol 1988; 6: 1254–1263.
 • 7. Sorbe B; Swedish-Norgewian Ovarian Cancer Study Group: Consolidation treatment of advanced (FIGO stage III) ovarian carcinoma in complete surgical remission after induction chemotherapy: a randomized, controlled, clinical trial comparing whole abdominal radiotherapy, chemotherapy, and no further treatment. Int J Gynecol Cancer 2003; 13: 276–286.
 • 8. Biete A, Valduvieco I, Rovirosa A et al.: Whole abdominal radiotherapy in ovarian cancer. Rep Pract Oncol Radiother 2010; 15: 27–30.
 • 9. Rochet N, Lindel K, Katayama S et al.: Intensity-modulated whole abdomen irradiation following adjuvant carboplatin/taxane chemotherapy for FIGO stage III ovarian cancer: four-year outcomes. Strahlenther Onkol 2015; 191: 582–589.
 • 10. Brown AP, Jhingran A, Klopp AH et al.: Involved-field radiation therapy for locoregionally recurrent ovarian cancer. Gynecol Oncol 2013; 130: 300–305.
 • 11. Albuquerque K, Patel M, Liotta M et al.: Long-term benefit of tumor volume-directed involved field radiation therapy in the management of recurrent ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2016; 26: 655–660.
 • 12. Yahara K, Ohguri T, Imada H et al.: Epithelial ovarian cancer: definitive radiotherapy for limited recurrence after complete remission had been achieved with aggressive front-line therapy. J Radiat Res 2013; 54: 322–329.
 • 13. Chundury A, Apicelli A, DeWees T et al.: Intensity modulated radiation therapy for recurrent ovarian cancer refractory to chemotherapy. Gynecol Oncol 2016; 141: 134–139.
 • 14. Fong Y, Fortner J, Sun RL et al.: Clinical score for predicting recurrence after hepatic resection for metastatic colorectal cancer: analysis of 1001 consecutive cases. Ann Surg 1999; 230: 309–318; discussion 318–321.
 • 15. Rusthoven KE, Kavanagh BD, Burri SH et al.: Multi-institutional phase I/II trial of stereotactic body radiation therapy for lung metastases. J Clin Oncol 2009; 27: 1579–1584.
 • 16. Rusthoven KE, Kavanagh BD, Cardenes H et al.: Multiinstitutional phase I/II trial of stereotactic body radiation therapy for liver metastases. J Clin Oncol 2009; 27: 1572–1578.
 • 17. Crittenden M, Kohrt H, Levy R et al.: Current clinical trials testing combinations of immunotherapy and radiation. Semin Radiat Oncol 2015; 25: 54–64.
 • 18. Demaria S, Coleman CN, Formenti SC: Radiotherapy: changing the game in immunotherapy. Trends Cancer 2016; 2: 286–294.
 • 19. Formenti SC: Is classical stereotactic radiotherapy the optimal partner for immunotherapy? Oncology (Williston Park) 2015; 29: 340, 347, 387.
 • 20. Formenti SC, Demaria S: Combining radiotherapy and cancer immunotherapy: a paradigm shift. J Natl Cancer Inst 2013; 105: 256–265.
 • 21. Shinohara ET, Maity A: Increasing sensitivity to radiotherapy and chemotherapy by using novel biological agents that alter the tumor microenvironment. Curr Mol Med 2009; 9: 1034–1045.
 • 22. Reichert ZR, Wahl DR, Morgan MA: Translation of targeted radiation sensitizers into clinical trials. Semin Radiat Oncol 2016; 26: 261–270.
 • 23. Tuli R, Surmak AJ, Reyes J et al.: Radiosensitization of pancreatic cancer cells in vitro and in vivo through poly (ADP-ribose) polymerase inhibition with ABT-888. Transl Oncol 2014; 7: 439–445.
 • 24. Reiss KA, Herman JM, Zahurak M et al.: A Phase I study of veliparib (ABT-888) in combination with low-dose fractionated whole abdominal radiation therapy in patients with advanced solid malignancies and peritoneal carcinomatosis. Clin Cancer Res 2015; 21: 68–76.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ebf03d05-a6d9-4fc6-989a-961f0bea58df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.