PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 3-4 | 71-75
Article title

Środowiskowe uwarunkowania niedodiagnozowania astmy wieku dziecięcego

Content
Title variants
EN
Environmental determinants of underdiagnosis of childhood asthma
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niedodiagnozowanie astmy oskrzelowej u dzieci jest dobrze znanym problemem w wielu krajach. W Polsce oszacowana częstość tego problemu sięga 50% i jest podobna do danych cytowanych w zagranicznej literaturze. Przyczyny tego zjawiska nie są jednoznacznie ustalone i podejmowane przez niewielu autorów. Wśród potencjalnych przyczyn można wymienić okoliczności związane z organizacją i praktyką pediatrycznej ochrony zdrowia, w tym niekompletne rozpowszechnienie kryteriów diagnostycznych astmy, ograniczoną dostępność testów diagnostycznych, preferencje nozologiczne, itp. Drugą grupę okoliczności potencjalnie odpowiedzialnych za niedodiagnozowanie astmy u dzieci stanowią uwarunkowania środowiskowe, zwłaszcza czynniki rodzinne. Opublikowane w czasopismach zagranicznych dane wykazują, że niedodiagnozowanie astmy wieku dziecięcego jest częstsze w rodzinach odznaczających się niskim poziomem społeczno-ekonomicznym, w rodzinach mieszkających na wsi lub dotkniętych obecnością sytuacji stresowych. Informacje nie są kompletne. Brak jest krajowych danych na ten temat i nie wiadomo, w jakim stopniu za niedodiagnozowanie astmy u dzieci odpowiedzialne są wymienione okoliczności. Naukowe rozpoznanie tego problemu jest wskazane z wielu względów i uzasadnia wdrożenie stosownych badań epidemiologicznych. Identyfi kacja okoliczności zwiększających prawdopodobieństwo niedodiagnozowania astmy wieku dziecięcego powinna ułatwić racjonalne planowanie działań profi laktycznych, przede wszystkim poprzez adresowane do wybranych grup populacyjnych programy badań przesiewowych tej choroby.
EN
Underdiagnosis of childhood asthma is a well known problem in many countries. In Poland the estimated occurrence of this problem reaches 50% and is similar to fi ndings published in foreign literature. The causes of the problem are not unequivocally recognized and are addressed by few authors. Among potential causes there are circumstances related to organization and practice of pediatric health care, including application of standard diagnostic criteria of asthma, availability of diagnostic tests, nozologic preferences, etc. Another category of circumstances in charge of underdiagnosis of childhood asthma stems from environmental infl uences, including family-related factors. Findings published in foreign literature show that underdiagnosis is more frequent in children of low socio-economic status, in rural setting or in families burdened by stress. Evidence however is far from being complete. There is a lack of Polish data on the subject and it remains unknown to what extent underdiagnosis of childhood asthma in this country is related to the above mentioned factors. Scientifi c investigation into the problem is necessary for a number of reasons and justifi es implementation of subject-oriented epidemiological studies. Identifi cation of factors associated with an increased probability of underdiagnosis of childhood asthma should facilitate planning of proper preventive measures, above all involving screening programs addressed to selected groups of population.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
3-4
Pages
71-75
Physical description
Contributors
 • Katedra Epidemiologii Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, tel. +48 32 252 37 34, fax +48 32 252 37 34
author
 • Katedra Epidemiologii Wydział Lekarski w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Bukowczan Z., Kurzawa R., Pisiewicz K. Częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce. Alerg Astma I. 1996; 1:20-24.
 • 2. Brożek G. Ocena wiarygodności populacyjnego testu przesiewowego w kierunku astmy oskrzelowej wieku dziecięcego. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. SUM, Katowice 2007:12-13.
 • 3. Lis G. Zmiana trendu częstości występowania astmy i chorób alergicznych u dzieci w Polsce i na świecie. Alerg Astma I. 2006; 11(SI):74-76.
 • 4. Grzelewska-Rzymowska I., Zagdańska R. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia. Pediatr Med. 2006; 2:244-252.;
 • 5. Szucs T., Anderhub H., Rutishauser M. The economic burden of asthma: direct and indirect costs in Switzerland. Eur Respir J. 1999;13:281-286.
 • 6. Godard P., Chanez P., Siraudin L., Nicoloyannis N. Costs of asthma are correlated with severity: a 1-yr prospective study. Eur Respir J. 2001; 19:61-67.
 • 7. Gendo K., Sullivan S., Lozano P., Finkelstein J. Resource costs for asthma-related care among pediatric patients in manager care. Alerg Asthma J. 2003;19: 251-257.
 • 8. Gallefoss F., Bakke P.S., Rsgaard P.K. Quality of life assessment after patient education in a randomized controlled study on asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 1999; 159: 812-817.
 • 9. Markson S., Fiese B. Family rituals as a protective factor for children with asthma. J Pediatr Psychol. 2000; 7: 471-480.
 • 10. Reichenberg K., Broberg G. Quality of life questionnaire in a Swedish sample of children 7 to 9 years old. Acta Pediatr. 2000; 89: 989–95.
 • 11. Smoliński B., Sybilski A., Raciborski F. i wsp. Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce, w świetle badań ECAP. Alerg Astma Immunol 2009;14:27-34.
 • 12. Global Strategy For Asthma Management and Prevention. The GINA Report 2009, 31-36. <http://www.ginasthma. com/Guidelineitem.asp??l1=2&l2=1&intId= 1382>
 • 13. Chmielewska-Szewczyk D. Diagnostyka astmy u dzieci. Alergia 2007; 2:4-8.
 • 14. Poyser A., Nelson H., Ehrlich R., i wsp. Socioeconomic deprivation and asthma prevalence and severity in young adolescents. Eur Respir J. 2002;6: 892-898.
 • 15. Egbuonu L. Child health and social status. Pediatrics. 1982; 5:550-557.
 • 16. El-Sharif N., Abdeen Z., Qasrawi R., Moens G., Nemery B. Asthma prevalence in children living in villages, cities and refugee camps in Palestine. Eur Respir J. 2002; 6:1026-1034.
 • 17. Nathell L., Larsson K., Jensen I. Determinants of undiagnosed asthma. Allergy. 2002; 57: 687–693.
 • 18. Siersted H., Boldsen J., Hansen H.S., Mostgaard G., Hyldebrandt N. Population based study of risk factors for underdiagnosis of asthma in adolescence: Odense schoolchild study. BMJ. 1998; 28: 651–655.
 • 19. Taytard A., Tessier J., Gervais M., Gachie J., Douet C., Kombou L., Vergeret J., Freour P. Actual usage of medical facilities by asthmatics in two French rural settings: a preliminary study. Eur. Respir J. 1990;42: 856-860.
 • 20. Tomita K., Hanaki K., Hasegawa Y., Watanabe M., Sano H., Igishi T. Underrecognition of the severity of asthma and undertreatment of asthma in a rural area of Japan. J Asthma. 2005; 42:689-96.
 • 21. Kupryś-Lipińska I., Elgalal A., Kuna P. Niedodiagnozowanie i brak właściwej terapii astmy – badanie populacji ogólnej mieszkańców województwa łódzkiego (Polska). Pneumonol Alergol Pol. 2010;78:21-27.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eb8aa2f7-fe56-4885-b71e-18b8f881e43b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.