PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 4 | 264–273
Article title

Leczenie nowotworów germinalnych i gonadalnych jajnika na oddziale ginekologiczno-położniczym

Content
Title variants
EN
Treatment of ovarian germ cell and gonadal tumors in the gynecology and obstetrics department
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Germ cell tumors are the second (after epithelial cancers) most common ovarian cancers. They account for 25–30% of all tumors and 5–9% of malignant ovarian cancers. Gonadal tumors are the third most common ovarian cancers and account for 5–8% of all ovarian tumors and 7% of malignant ovarian cancers. Aim: The paper presents the results of surgical treatment of germ cell and gonadal tumors performed between 1985 and 2001 in the Department of Gynecology and Obstetrics of the District Hospital in Lipsko. Material and methods: Study material comprised cases of patients undergoing surgeries due to ovarian germ cell and gonadal tumors. Supplementary interviews on the postoperative period were conducted with patients or their family members dozen to several dozen years after procedures. Individual histological types of tumors as well as the proportion of their incidence in the analyzed groups were presented. Results: A total of 38 germ cell tumor cases were reported. Benign tumors (teratoma adultum) were found in 35 (92.1%) patients, and malignant tumors were found in 3 (7.9%) cases. Granulosa cell tumor, theca cell tumor and fibroma, i.e. 6 (60%), 3 (30%) and 1 (10%) case, respectively, were identified among the 10 gonadal tumors. Conclusions: In the case of germ cell malignant tumor, fertility-sparing surgical treatment in women of childbearing age allows to preserve the fertil­ity of a patient. Radical surgery combined with adjuvant therapy allowed for a full recovery even in the cases of advanced malignant ovarian tumor. Metachronous occurrence of mature teratoma and granulosa cell tumor was observed in one (2.0%) out of 48 patients. In the case of dermoid cysts, struma ovarii was left-sided.
PL
Wstęp: Nowotwory germinalne zajmują drugie miejsce – po nowotworach nabłonkowych jajnika – pod wzglę­dem częstości występowania. Stanowią 25–30% wszystkich nowotworów i 5–9% nowotworów złośliwych jajnika. Z kolei nowotwory gonadalne zajmują trzecie miejsce i stanowią 5–8% wszystkich nowotworów jajnika i 7% zło­śliwych nowotworów jajnika. Cel pracy: W pracy przedstawiono w yniki leczenia operacyjnego nowotworów germinalnych i gonadalnych przeprowadzonego na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Rejonowego w Lipsku w latach 1985–2001. Materiał i metody: Materiał do analizy stanowiły przypadki pacjentek operowanych z powodu nowotworów germinalnych i gonadalnych jajnika. Z operowanymi kobietami lub członkami ich rodzin kilkanaście do kilkudziesięciu lat po zabiegach operacyjnych przeprowadzono uzupełniające wywiady na temat przebiegu pooperacyjnego. Wyszczególniono poszczególne typy histologiczne nowotworów i odsetek ich wystę­powania w omawianych grupach. Wyniki: Odnotowano 38 przypadków nowotworów germinalnych jajnika. Nowotwory łagodne (teratoma adultum) stwierdzono w 35 (92,1%), a złośliwe – w 3 (7,9%) przypadkach. Wśród 10 przypadków nowotworów gonadalnych stwierdzono ziarniszczaka, otoczkowiaka i włókniaka, odpo­wiednio w 6 (60%), 3 (30%) i 1 (10%) przypadku. Wnioski: Oszczędzające leczenie operacyjne u kobiet w wieku rozrodczym w przypadku nowotworu germinalnego złośliwego pozwala na zachowanie płodności pacjentki. Radykalne leczenie operacyjne oraz terapia uzupełniająca umożliwiły powrót do zdrowia i całkowite wyleczenie nawet w zaawansowanych przypadkach nowotworów złośliwych jajnika. Metachroniczne występowanie potwor­niaka dojrzałego i ziarniszczaka odnotowano w jednym (2,0%) przypadku spośród 48 leczonych pacjentek. Przypadki wola tarczycowego jajnika wśród torbieli dermoidalnych występowały lewostronnie.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
264–273
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Ordynator Oddziału: lek. med. Zenon Michalak
 • Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Ordynator Oddziału: dr n. med. Robert Rojewski
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Ordynator Oddziału: lek. med. Zenon Michalak
References
 • 1.Reed N., Millan D., Verheijen R.: Nienabłonkowe nowotwory jajnika. Wytyczne European Society for Medical Onkology dotyczące rozpoznawania, leczenia i obserwacji po leczeniu. Med. Prakt. Ginekologia i Położnictwo 2011; 5: 79–90.
 • 2.Rzepka-Górska I.: Nowotwory germinalne jajnika. W: Mar­kowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 2, Wydaw­nictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 949–958.
 • 3.Templeman C., Fallat M., Lam A. i wsp.: Managing mature cystic teratomas of the ovary. Obstet. Gynecol. Surv. 2000; 55: 738–745.
 • 4.Gnyś A., Srebniak M., Tomaszewska A.: Anomalie chromoso­mowe w diagnostyce nowotworów jajnika. Nowotwory J. Onkol. 2006; 56: 575–583.
 • 5.Rzepka-Górska I.: Nowotwory nienabłonkowe jajnika. W: Markowska J., Mądry R. (red.): Ginekologia onkologiczna. MedPharm Polska, Wrocław 2008: 207–218.
 • 6.Mecke H., Savvas V.: Laparoscopic surgery of dermoid cyst-in­traoperative spillage and complications. Eur. J. Obstet. Gyne­col. Reprod. Biol. 2001; 96: 80–84.
 • 7.Stachowicz N., Morawska D., Kotarski J.: Diagnostyka obra­zowa nowotworów germinalnych i gonadalnych. Curr. Gyne­col. Oncol. 2011; 9: 47–50.
 • 8.Rzepka-Górska I., Kupryjańczyk J.: Nowotwory gonadalne jaj­nika (nowotwory jajnika wywodzące się ze sznurów płciowych i zrębu). W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 2, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 959–966.
 • 9.Miller K., McCluggage W.G.: Prognostic factors in ovarian adult granulosa cell tumour. J. Clin. Pathol. 2008; 61: 881–884.
 • 10.Schumer S., Cannistra S.: Granulosa cell tumor of the ovary. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 1180–1189.
 • 11.Skomra D., Śliwińska J., Rechberger T. i wsp.: Synchroniczne obustronne nowotwory ze sznurów płciowych i podścieliska jajnika – opis przypadku. XXX Jubileuszowy Kongres Polskie­go Towarzystwa Ginekologicznego „Jakość życia kobiety – Salus feminae suprema lex esto”, 16–19 września 2009 r., Lublin (Sesja VARIA II), 97. Adres: www.kongresptg2009.pl, I suplement elektroniczny.
 • 12.Dębski R.: Nowotwory jajnika czynne hormonalnie. Post. Nauk Med. 2011; 4: 223–227.
 • 13.Dhillon V., Aslam M., Husain S.: The contribution of genetic and epigenetic changes in granulosa cell tumors of ovarian ori­gin. Clin. Cancer Res. 2004; 10: 5537–5545.
 • 14.Jakowicki J.A.: Onkologia ginekologiczna. Nowotwory jajnika. W: Jakowicki J. (red.): Vademecum diagnostyki ginekologicznej. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2009: 122–128.
 • 15.Sehouli J., Drescher F., Mustea A. i wsp.: Granulosa cell tumor of the ovary: 10 years follow-up data of 65 patients. Antican­cer Res. 2004; 24: 1223–1229.
 • 16.East N., Alobaid A., Goffin F. i wsp.: Granulosa cell tumor: a recurrence 40 years after initial diagnosis. J. Obstet. Gynae­col. Can. 2005; 27: 363–364.
 • 17.Colombo N., Parma G., Zanagnolo V., Insiga A.: Manage­ment of ovarian stromal cell tumors. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 2944–2951.
 • 18.Zanagnolo V., Pasinetti B., Sartori E.: Clinical review of 63 cases of sex cord stromal tumors. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2004; 25: 431–438.
 • 19.Brown J., Sood A., Deavers M. i wsp.: Patterns of metastasis in sex cord-stromal tumors of the ovary: can routine staging lymphadenectomy be omitted? Gynecol. Oncol. 2009; 113: 86–90.
 • 20.Rusiecka M., Kornafel J.: Radioterapia nowotworów jajnika. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 2, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 910–923.
 • 21.Vimla N., Kumar L., Kumar S. i wsp.: Granulosa cel tumours of ovary: variables affecting prognosis. Indian J. Med. Paedi­atr. Oncol. 2005; 26: 12–19.
 • 22.Chudecka-Głaz A., Rzepka-Górska I., Błogowska A. i wsp.: Ziarniszczak w różnych okresach życia kobiety. Ginekol. Pol. 2003; 74: 689–694.
 • 23.Mom C., Engelen M., Willemse P. i wsp.: Granulosa cell tumors of the ovary: the clinical value of serum inhibin A and B levels in a large single center cohort. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 365–372.
 • 24.Visser J.A., de Jong F.H., Laven J.S., Themmen A.P.: Anti-Müllerian hormone: a new marker for ovarian function. Reproduction 2006; 131: 1–9.
 • 25.La Marca A., Volpe A.: Anti-Müllerian hormone (AMH) in female reproduction: is measurement of circulating AMH a useful tool? Clin. Endocrinol. (Oxf.) 2006; 64: 603–610.
 • 26.Roth L.M., Talerman A.: The enigma of struma ovarii. Pathol­ogy 2007; 39: 139–146.
 • 27.Templeman C.L., Hertweck S.P., Scheetz J.P. i wsp.: The man­agement of mature cystic teratomas in children and adolescents: a retrospective analysis. Hum. Reprod. 2000; 15: 2669–2672.
 • 28.Huang I., Gibson M., Peterson C.: Endokrynologia ginekolo­giczna. Zaburzenia endokrynologiczne. Guzy jajnika wydziela­jące androgeny. W: Berek J., Novak E. (red.): Ginekologia. Tom 3, MediPage, Warszawa 2008: 1203–1204.
 • 29.Samborska M., Sipak-Szmigiel O., Engel K. i wsp.: Zmiany w przydatkach, stwierdzane podczas cięcia cesarskiego w materiale Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej w latach 1997–2007. Klin. Perinatol. Ginekol. 2007; 43: 68–70.
 • 30.Sikora-Szczęśniak D.L., Sikora W., Szczęśniak G.: Operacje wycięcia macicy w hemodilucji. XXVIII Kongres PTG. Byd­goszcz 17–20.09.2003 r., Suplement I. 178.
 • 31.Sikora-Szczęśniak D.L., Sikora W., Szczęśniak G.: Rozległe operacje ginekologiczno-chirurgiczne u pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. XXVIII Kongres PTG. Byd­goszcz 17–20.09.2003 r. Suplement I. 179.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eb580e7a-ceb7-46a2-bc4d-e212e4ba1a54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.