PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 3 | 160-176
Article title

Obraz siebie a seksualne funkcjonowanie w małżeństwie kobiet po histerektomii. Perspektywa pacjentek i perspektywa ich zdrowych mężów

Content
Title variants
EN
Self-image and sexual marital function of post-hysterectomy women. Perspective of patients and their husbands
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of the present study is to assess the impact of hysterectomy on marital psychosexual function of women, as seen by themselves and their husbands. Assessment concerns the level of self-esteem and self-image and own sexual impressions and quality of marital sex. Material and method: Fifty marital pairs (100 persons) were assessed using the questionnaire Marital Sexual Problems” including two subscales Sexual Impressions and Quality of Sex and Self-esteem Form. The women finished basic antineoplastic treatment 6 months prior to inclusion in the psychological study. None of the spouses sought psychological or sexological assistance before. Results: Hysterectomy significantly lowered own impressions, libido level, satisfaction derived from sexual intercourse, frequency of orgasm in women treated for cancer. However, in the opinion of their partners, neither sexual response nor quality of sexual life have changed. Both groups differ significantly in the assessment of “real ego” of women, while the assessment of “ideal ego” is identical in both groups. In women, self-esteem decreased significantly after hysterectomy, but their husbands have not noticed any change. Women evaluated worst their physical features and social position, at best – their intellectual virtues and interpersonal relations. Husbands did not notice any difference in physical, intellectual and interpersonal attractiveness, but emphasized lower assessment of their emotional and social status. Conclusions: Divergence of assessment of marital sexual life, problems with self-esteem and self-image performed by women being treated for genital cancer and their husbands indicate areas of threats for marital function. Causes for these threats reside in the lack of good, open communication between partners. Thereof results incomplete knowledge of alterations in feelings, thoughts and behaviour of women induced by treatment of uterine cancer.
PL
Celem referowanych badań jest ocena wpływu histerektomii na małżeńskie funkcjonowanie psychoseksualne kobiet, dokonana przez nie same i ich mężów. Pomiar dotyczy poziomu samooceny i obrazu własnej osoby oraz własnych odczuć seksualnych i jakości małżeńskiego seksu. Materiał i metoda: Kwestionariuszem Partnerskich Problemów Seksualnych zawierającym dwie podskale – Odczucia własne i Jakość seksu – oraz Arkuszem Samooceny, badającym poziom samooceny i obraz własnej osoby, przebadano 50 par małżeńskich (łącznie 100 osób). Kobiety zakończyły podstawowe leczenie przeciwnowotworowe 6 miesięcy przed badaniem psychologicznym. Nikt ze współmałżonków nie korzystał wcześniej z pomocy psychologicznej ani seksuologicznej. Wyniki: Histerektomia w stopniu statystycznie istotnym obniżyła doznania własne, poziom libido, satysfakcję uzyskiwaną ze zbliżeń seksualnych, częstość osiągania orgazmu u kobiet leczących się z raka. Z kolei zdaniem ich życiowych partnerów u żon nie zmniejszyły się ani odczucia seksualne, ani nie uległa zmianie jakość seksu małżeńskiego. Obie badane grupy różnią się w sposób statystycznie istotny pod względem oceny „ja realnego” żon, natomiast ocena „ja idealnego” jest w obu grupach na identycznym poziomie. Samoocena u kobiet po histerektomii znacząco się obniżyła, jednak ich mężowie nie zauważyli takiej zmiany. Kobiety najniżej oceniły swoje fizyczne właściwości oraz zajmowaną pozycję społeczną, a najwyżej swe walory umysłowe i interpersonalne. Mężowie nie dostrzegli u nich różnic w ocenie atrakcyjności fizycznej, umysłowej i interpersonalnej, ale podkreślili obniżenie ich oceny emocjonalności i zajmowanej pozycji społecznej. Wnioski: Rozbieżności ocen małżeńskiego funkcjonowania seksualnego, problemów z samooceną i obrazem własnej osoby dokonanych przez leczące się z raka narządów rodnych kobiety oraz ich mężów wskazują na obszary zagrożeń w małżeńskim funkcjonowaniu. Przyczyny tych zagrożeń tkwią w braku dobrej, otwartej komunikacji między partnerami. Skutkiem owego braku jest niepełna wiedza o zmianach w uczuciach, myślach, zachowaniach żon, które są wywołane leczeniem raka macicy.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
160-176
Physical description
Contributors
 • Oddział Onkologiczny Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach. Ordynator: dr n. med. W. Poborski. Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Śląskiej AM w Katowicach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, tel.: 032 325 43 01
References
 • 1. Anderson B., Lamb M.: Sexuality and cancer. W: Murphy G., Lawrence W, Lenhard R. (red.) American Cancer Society Textbook of Clinical Oncology. American Cancer Society, Atlanta 1995: 395-400.
 • 2. Schover L.: Sexuality and Fertility after Cancer. John Wiley & Sons, New York 1997.
 • 3. Schover L.: Sexual dysfunction. W: Holland J. (red.) Psychooncology. Oxford University Press, New York 1998: 494-499.
 • 4. Woolverton K., Ostroff J.: Psychosexual sequelae. W: Holland J. (red.) Psychooncology. Oxford University Press, New York 1998: 930-939.
 • 5. King C., Hinds P (red.) Quality of Life. From Nursing and Patient Perspectives. Theory. Research. Practice. Jones and Bartlett Publishers, Boston 2003.
 • 6. Basińska B., Badzio A.: Funkcjonowanie seksualne i jakość relacji małżeńskich mężczyzn leczonych napromienianiem z powodu nasieniaka jądra. Psychoonkologia 2003: 7: 57-61.
 • 7. Nessim S., Ellis J.: Cancervive: The Challenge of Life after Cancer. Houghton Mifflin, New York 1991.
 • 8. Veach T., Nicholas D., Barton M.: Cancer and the Family Life Cycle. Brunner Routledge, New York 2002.
 • 9. Andersen B.L., Anderson B., deProsse C.: Controlled prospective longitudinal study of women with cancer: I. sexual functioning outcomes. J. Consult. Clin. Psychol. 1989: 57: 683-691.
 • 10. Kaplan H., Owett T.: The female androgen deficiency syndrome. J. Sex. Marital Ther. 1993; 19: 3-24.
 • 11. Kornblith A.B.: Psychosocial adaptation of cancer survivors. W: Holland J. (red.) Psychooncology. Oxford University Press, New York 1998: 223-254.
 • 12. Cibor R.: Struktura „ja” a motywy podejmowania leczenia. Katowice 1994.
 • 13. Łukaszewski W.: Osobowość - orientacja temporalna - ustosunkowanie do zmian. Wrocław 1983.
 • 14. Mandrosz-Wróblewska J.: Tożsamość i niespójność „ja” a poszukiwanie własnej odrębności. Ossolineum, Wrocław 1988.
 • 15. Satir V: Terapia rodzin. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • 16. Satir V: The new peoplemaking. Science & Behaviour Books, New York 1988.
 • 17. Diener E., Diener M.: Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. J. Personal. Social. Psychol. 1995: 68: 653-663.
 • 18. Dutton K., Brown J.: Global self-esteem and specific selfviews as determinants of people’s reaction to success and failure. J. Personal. Social. Psychol. 1997; 73: 139-148.
 • 19. Ferguson G., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 20. Solomon S., Greenberg J., Pyszczyński T.: A terror management theory of social behaviour: the psychological functions of self-esteem and cultural world-views. W: Zanna M.P. (red.) Advances in Experimental Social Psychology. Academic Press, San Diego 1991; 24: 93-159.
 • 21. Weiss M., Weiss E.: Living beyond Brest Cancer. Random House, New York 1997.
 • 22. Spencer S., Carver Ch., Price A.: Psychological and social factors in adaptation. W: Holland J. (red.) Psychooncology. Oxford University Press, New York 1998: 211-221.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eb520fe7-78a1-4703-888a-c0ab0d533d7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.