PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 2 | 86-91
Article title

Znaczenie obrazu partnera w kształtowaniu się matczynej reprezentacji dziecka u kobiet w ciąży

Content
Title variants
EN
The importance of an internal image of the partner in the development of maternal representation of the child
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
One of the basic interests in studies of infant psychiatry is maternal representation of the infant. It is defined as an internal image of the infant, encompassing one’s own opinion about the infant’s needs, preferences and personality, as well as evaluation of perceived features, behaviors and emotional attitude to the infant. It is a complex concept, including schemes of the mother herself, her partner, her own mother and father and other significant people in her life. Elements of maternal representation influence the psychological development of the infant through the motherinfant relationship. The paper presents the subject of the relationship between an internal image of the partner and the maternal representation of the infant. It describes representations a woman develops during pregnancy. In the introduction, literature review and methodology of the empirical study is presented. Thirty nine pregnant women were asked to describe themselves, their infant and its father and were interviewed with an open-question questionnaire to investigate representations of self as a mother and representation of the partner as a father. Material was estimated by competent jurors and quantitative and qualitative analysis was performed. Emotional features of descriptions as well as anxiety about the infant were significantly related to an internal image of self as a mother, and the partner as a father. Also representation of the father was significantly related to self-consciousness in the role of the mother. In conclusion, psychodynamical interpretation and clinical implications of the results are described.
PL
W psychiatrii niemowląt jednym z podstawowych przedmiotów badania jest matczyna reprezentacja dziecka. Jest to wewnętrzny obraz dziecka, zawierający przekonania o jego potrzebach, preferencjach, osobowości, ocenę jego cech, zachowań oraz emocjonalny stosunek do dziecka. To złożony konstrukt, na który składają się również schematy dotyczące samej matki, jej partnera, własnej matki, ojca oraz innych znaczących osób w jej życiu. Poszczególne jego składowe mają wpływ na relację matki z dzieckiem, a za jej pośrednictwem na jego rozwój psychiczny. Praca podejmuje temat związku pomiędzy sposobem postrzegania partnera a obrazem dziecka u matki. Odnosi się do reprezentacji, jakie kobieta tworzy jeszcze w okresie ciąży. Na wstępie przedstawiono przegląd literatury i metody badania oraz postawiono pytania badawcze. W badaniu wzięło udział 39 kobiet w ciąży, które dokonywały opisów siebie, dziecka oraz jego ojca i wypełniały test zdań niedokończonych odnoszących się do reprezentacji siebie jako matki i partnera jako ojca. Materiał został oceniony przez sędziów kompetentnych oraz poddany analizie ilościowej i jakościowej. Stwierdzono zależności pomiędzy ogólnym wydźwiękiem emocjonalnym opisów poszczególnych osób, lękiem o dziecko a obrazem matki i ojca jako rodziców oraz pewnością siebie jako matki a matczyną reprezentacją ojca dziecka. Praca zakończona jest propozycją rozumienia wyników w odniesieniu do teorii psychodynamicznych oraz implikacji, jakie dla praktyki klinicznej niosą stwierdzone zależności.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
86-91
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
References
 • 1. Gracka-Tomaszewska M.: Matczyna reprezentacja dziecka - modele teoretyczne i ich znaczenie dla praktyki klinicznej. Psychiatr. Psychol. Klin. 2006; 6:193-198.
 • 2. Gracka-Tomaszewska M.: Matczyna reprezentacja dziecka - jej znaczenie dla relacji z dzieckiem. Psychiatr. Psychol. Klin. 2006; 6: 199-202.
 • 3. Bowlby J.: Przywiązanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 4. Zeanah C.H., Barton M.L.: Introduction: Internal representations and parent-infant relationships. Infant Mental Health Journal 1989; 10:135-141.
 • 5. Brazelton T.B., Cramer B.G.: The Earliest Relationship: Parents, Infants, and the Drama of Early Attachment. Karnac Books, London 1991.
 • 6. Cramer B.: Zawód dziecko. WAB, Warszawa 1994.
 • 7. Makiello-Jarża G.: Kształtowanie się postaw macierzyńskich wobec pierwszego dziecka. Kwart. Pedag. 1971; 16:194-199.
 • 8. Theran S.A., Levendosky A.A., Bogat G.A., Huth-Bocks A.C.: Stability and change in mothers” internal representations of their infants over time. Attach. Hum. Dev. 2005; 7: 253-268.
 • 9. Ammaniti M., Baumgartner E., Candelori C. i wsp.: Representations and narratives during pregnancy. Infant Mental Health Journal 1992; 13:167-182.
 • 10. Makielło-Jarża G.: Geneza i rozwój postawy macierzyńskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1970; 15:7-28.
 • 11. Bradley E.: ‘Spilt Milk’: Perinatal Loss & Breakdown. Red. Raphael-Leff J. Institute of Psychoanalysis, London 2001.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eb3cd601-9617-4e91-b4ec-57b4fa11a2fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.